IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Source Code] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files - C2206L

[Source Code] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files - C2206L

by GokiSoft.com - 19:06 17/03/2023 1,068 Lượt Xem

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

#Book.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt1091;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Book {
  String bookName;
  String authorName;
  float price;
  String releasedDate;
  String manufacturerName;

  public Book() {
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getAuthorName() {
    return authorName;
  }

  public void setAuthorName(String authorName) {
    this.authorName = authorName;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  public String getReleasedDate() {
    return releasedDate;
  }

  public void setReleasedDate(String releasedDate) {
    this.releasedDate = releasedDate;
  }

  public String getManufacturerName() {
    return manufacturerName;
  }

  public void setManufacturerName(String manufacturerName) {
    this.manufacturerName = manufacturerName;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "bookName=" + bookName + ", authorName=" + authorName + ", price=" + 
        price + ", releasedDate=" + releasedDate + ", manufacturerName=" + manufacturerName;
  }
  
  public String getFileLine() {
    return bookName + ", " + authorName + ", " + 
        price + ", " + releasedDate + ", " + manufacturerName + "\n";
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    bookName = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap tac gia: ");
    authorName = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia: ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    System.out.println("Ngay xuat ban: ");
    releasedDate = scan.nextLine();
    System.out.println("Nam xuat ban: ");
    manufacturerName = scan.nextLine();
  }
  
  public void parse(String line) {
    try {
      String arr[] = line.split(", ");
      bookName = arr[0];
      authorName = arr[1];
      price = Float.parseFloat(arr[2]);
      releasedDate = arr[3];
      manufacturerName = arr[4];
    } catch(Exception e) {
    }
  }
}

#Main.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt1091;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Main {
  static List<Book> bookList = new ArrayList<>();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {      
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          input();
          break;
        case 2:
          display();
          break;
        case 3:
          sortByAuthor();
          break;
        case 4:
          saveFile();
          break;
        case 5:
          readFile();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N sach");
    System.out.println("2. Hien thi");
    System.out.println("3. Sap xep theo tac gia");
    System.out.println("4. Luu file books.txt");
    System.out.println("5. Doc file books.txt");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void input() {
    System.out.println("Nhap so sach can them: ");
    int N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("===== BAT DAU NHAP ======");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      System.out.println("+ Nhap quan sach: " + (i + 1));
      Book book = new Book();
      book.input();
      
      bookList.add(book);
    }
    System.out.println("===== KET THUC NHAP =====");
  }

  private static void display() {
    System.out.println("===== DANH SACH SACH ===== ");
    for (Book book : bookList) {
      book.display();
    }
  }

  private static void sortByAuthor() {
    Collections.sort(bookList, new Comparator<Book>() {
      @Override
      public int compare(Book o1, Book o2) {
        return o1.getAuthorName().compareToIgnoreCase(o2.getAuthorName());
      }
    });
    System.out.println("===== KET QUA SAU SAP XEP =====");
    display();
  }

  private static void saveFile() {
    String filename = "books.txt";
    
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream(filename);
      
      for (Book book : bookList) {
        byte[] data = book.getFileLine().getBytes("utf8");
        fos.write(data);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    System.out.println("===== GHI FILE THANH CONG =====");
  }

  private static void readFile() {
    String filename = "books.txt";
    FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;
    
    try {
      reader = new FileReader(filename);
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);
      
      String line;
      
      while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        line = line.trim();
        if(!line.isEmpty()) {
          Book book = new Book();
          book.parse(line);
          
          bookList.add(book);
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(bufferedReader != null) {
        try {
          bufferedReader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(reader != null) {
        try {
          reader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    System.out.println("===== DOC FILE THANH CONG =====");
  }
}

Bình luậnĐã sao chép!!!