IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Source Code] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced - C2206L

[Source Code] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced - C2206L

by GokiSoft.com - 18:50 15/03/2023 1,071 Lượt Xem

Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

#Main.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt1058;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    //rollNo -> key -> String, key => value, key = rollNo, value = Student
    HashMap<String, Student> maps = new HashMap<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1: {
          System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
          int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Student std = new Student();
            std.input();
            
            maps.put(std.getRollNo(), std);
          }
          break;
        }
        case 2:
          System.out.println("Danh sach sinh vien");
          for (Map.Entry<String, Student> entry : maps.entrySet()) {
            Student std = entry.getValue();
            std.display();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap MSV can tim kiem: ");
          String rollNo = scan.nextLine();
          if(maps.containsKey(rollNo)) {
            Student std = maps.get(rollNo);
            std.display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 4);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N sinh vien");
    System.out.println("2. In thong tin sv");
    System.out.println("3. Tim kiem");
    System.out.println("4. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}

#Student.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt1058;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Student {
  String rollNo;
  String sex;
  String name;
  int age;
  String email;
  String address;

  public Student() {
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "rollNo=" + rollNo + ", sex=" + sex + ", name=" + name + ", age=" + age + ", email=" + email + ", address=" + address;
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap MSV: ");
    rollNo = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap gioi tinh: ");
    sex = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Nhap email: ");
    email = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
  }
}

Bình luậnĐã sao chép!!!