IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic [Source Code] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java - C2108L

[Source Code] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java - C2108L

by GokiSoft.com - 20:38 01/07/2022 1,101 Lượt Xem

Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java


#TimeZone.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1213;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class TimeZone {
  String startTime;
  String endTime;
  String timeNo;
  float price;

  public TimeZone() {
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap gio bat dau: ");
    startTime = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gio ket thuc: ");
    endTime = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap ma khung gio: ");
    timeNo = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia tien: ");
    price = Float.parseFloat(input.nextLine());
  }

  public void display() {
//    System.out.println(toString());
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "TimeZone{" + "startTime=" + startTime + ", endTime=" + endTime + ", timeNo=" + timeNo + ", price=" + price + '}';
  }
  
  public String getStartTime() {
    return startTime;
  }

  public void setStartTime(String startTime) {
    this.startTime = startTime;
  }

  public String getEndTime() {
    return endTime;
  }

  public void setEndTime(String endTime) {
    this.endTime = endTime;
  }
  

  public String getTimeNo() {
    return timeNo;
  }

  public void setTimeNo(String timeNo) {
    this.timeNo = timeNo;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }
  
  
}


#Ticket.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1213;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Ticket {
  String no;
  String fullname;
  String address;
  String registeredDate;
  String expiredDate;
  String avatar;
  float price;

  public Ticket() {
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ma ve: ");
    no = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten: ");
    fullname = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay mua: ");
    registeredDate = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay het han: ");
    expiredDate = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia: ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Ticket{" + "no=" + no + ", fullname=" + fullname + ", address=" + address + ", registeredDate=" + registeredDate + ", expiredDate=" + expiredDate + ", avatar=" + avatar + ", price=" + price + '}';
  }
  
  public String getNo() {
    return no;
  }

  public void setNo(String no) {
    this.no = no;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getRegisteredDate() {
    return registeredDate;
  }

  public void setRegisteredDate(String registeredDate) {
    this.registeredDate = registeredDate;
  }

  public String getExpiredDate() {
    return expiredDate;
  }

  public void setExpiredDate(String expiredDate) {
    this.expiredDate = expiredDate;
  }

  public String getAvatar() {
    return avatar;
  }

  public void setAvatar(String avatar) {
    this.avatar = avatar;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }
}


#SwimmingPool.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1213;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class SwimmingPool {
  String poolNo;
  String address;
  ArrayList<Ticket> tickets;
  ArrayList<DailyTicket> dailyTickets;
  ArrayList<TimeZone> timeZones;
  ArrayList<Booking> bookings;

  public SwimmingPool() {
    tickets = new ArrayList<>();
    dailyTickets = new ArrayList<>();
    timeZones = new ArrayList<>();
    bookings = new ArrayList<>();
  }

  public String getPoolNo() {
    return poolNo;
  }

  public void setPoolNo(String poolNo) {
    this.poolNo = poolNo;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public ArrayList<Ticket> getTickets() {
    return tickets;
  }

  public void setTickets(ArrayList<Ticket> tickets) {
    this.tickets = tickets;
  }

  public ArrayList<DailyTicket> getDailyTickets() {
    return dailyTickets;
  }

  public void setDailyTickets(ArrayList<DailyTicket> dailyTickets) {
    this.dailyTickets = dailyTickets;
  }

  public ArrayList<TimeZone> getTimeZones() {
    return timeZones;
  }

  public void setTimeZones(ArrayList<TimeZone> timeZones) {
    this.timeZones = timeZones;
  }

  public ArrayList<Booking> getBookings() {
    return bookings;
  }

  public void setBookings(ArrayList<Booking> bookings) {
    this.bookings = bookings;
  }
  
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1213;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    SwimmingPool swimmingPool = new SwimmingPool();
    
  }
}


#DailyTicket.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1213;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class DailyTicket {
  String no;
  String buyDate;
  String timeNo;

  public DailyTicket() {
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ma ve: ");
    no = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay mua: ");
    buyDate = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap khung gio: ");
    timeNo = input.nextLine();
  }
  
  public void display() {
//    System.out.println(toString());
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "DailyTicket{" + "no=" + no + ", buyDate=" + buyDate + ", timeNo=" + timeNo + '}';
  }
  
  public String getNo() {
    return no;
  }

  public void setNo(String no) {
    this.no = no;
  }

  public String getBuyDate() {
    return buyDate;
  }

  public void setBuyDate(String buyDate) {
    this.buyDate = buyDate;
  }

  public String getTimeNo() {
    return timeNo;
  }

  public void setTimeNo(String timeNo) {
    this.timeNo = timeNo;
  }
}


#Booking.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1213;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Booking {
  String bookingNo;
  String timeNo;
  String entireTime;

  public Booking() {
  }

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ma dat ve: ");
    bookingNo = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ma khung gio: ");
    timeNo = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap thoi gian vao cua: ");
    entireTime = scan.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return "Booking{" + "bookingNo=" + bookingNo + ", timeNo=" + timeNo + ", entireTime=" + entireTime + '}';
  }
  
  public String getBookingNo() {
    return bookingNo;
  }

  public void setBookingNo(String bookingNo) {
    this.bookingNo = bookingNo;
  }

  public String getTimeNo() {
    return timeNo;
  }

  public void setTimeNo(String timeNo) {
    this.timeNo = timeNo;
  }

  public String getEntireTime() {
    return entireTime;
  }

  public void setEntireTime(String entireTime) {
    this.entireTime = entireTime;
  }
  
  
}


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!