IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic [Source Code] Tìm hiểu biến và phương thức static + interface trong OOP - C2108L

[Source Code] Tìm hiểu biến và phương thức static + interface trong OOP - C2108L

by GokiSoft.com - 20:39 01/07/2022 1,119 Lượt Xem

#Vehicle.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Vehicle implements IRunning{
  @Override
  public void running() {
    System.out.println("Vehicle is running");
  }
}


#Tiger.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Tiger extends Animal{

  @Override
  public void running() {
    System.out.println("Tiger is running");
  }
  
}


#Testing.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Testing {
  public static void main(String[] args) {
    //Chuong trinh quan Animal, Tiger -> Animal, Cat -> Animal
    //Student
    //Vehicle
    //Class Object -> Se gom 1 phuong thuc: running() -> hien thi 1 message
    //Phan 1: Thiet ke theo yeu cau tren
    //Phan 2: Tao 3 mang -> sinh vien, xe co, dong vat
    ArrayList<Student> students = new ArrayList<>();
    //Them sinh vien vao mang tren
    students.add(new Student());
    students.add(new Student());
    
    for (Student student : students) {
      student.running();
    }
    
    ArrayList<Vehicle> vehicles = new ArrayList<>();
    vehicles.add(new Vehicle());
    for (Vehicle vehicle : vehicles) {
      vehicle.running();
    }
    
    ArrayList<Animal> animals = new ArrayList<>();
    animals.add(new Tiger());
    animals.add(new Tiger());
    animals.add(new Cat());
    
    for (Animal animal : animals) {
      animal.running();
    }
    
    //Yeu cau: Tao 1 mang -> Quan ly Tiger, Cat, Student, Vehicle
    //Interface -> Class -> nhom cac hanh dong chung cua
    //cac loai Class Object khac nhau
    ArrayList<IRunning> list = new ArrayList<>();
    list.add(new Student());
    list.add(new Tiger());
    list.add(new Cat());
    list.add(new Vehicle());
    
    for (IRunning r : list) {
      r.running();
    }
    
    //1. Interface la gi???
    //2. Bien trong interface
//    IRunning.x = 100;
    System.out.println("x = " + IRunning.x);
    //3. Interface co ke thua dc khong?
    
    //Co cay hoi j cho interface
  }
}


#Test2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Test2 {
  public static void main(String[] args) {
    A a = new A();
    System.out.println("x = " + a.x);
    
    B b = new B();
    System.out.println("x = " + b.x);
    
    A ab = new B();
    System.out.println("x = " + ab.x);
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student implements IRunning{
  @Override
  public void running() {
    System.out.println("Student is running");
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

import javax.xml.transform.Source;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  //Tim hieu static (bien + methods)
  //Interface trong OOP
  //Class Object | Class -> Main, Config, ...
  //Object -> Main m = new Main() -> m : Object
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Host: " + Config.HOST);
    
    Config config = new Config();
    System.out.println(config.x);
    
    config.showMsg("12312312");
    config.testing("23132"); //warning -> sai ban chat -> chay binh thuong
    
    Config.testing("sdsadsad");
  }
}


#IStop.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface IStop {
  void stop();
  void stopping();
}


#IRunning.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface IRunning {
  int x = 10;//public final
  
  void running();
}


#IAction.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface IAction extends IRunning, IStop{
  void sleeping();
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Config {
  public static String HOST = "localhost";
  public static String DATABASE = "C2108L";
  public static String USERNAME = "root";
  public static String PASSWORD = "";
  
  public int x = 10;
  
  public void showMsg(String msg) {
    System.out.println("Thong tin: " + msg);
  }
  
  public static void testing(String msg) {
    System.out.println("OKOK > " + msg);
  }
}


#Cat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Cat extends Animal{

  @Override
  public void running() {
    System.out.println("Cat is running");
  }
  
}


#B.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class B extends A{
  public int x = 15;
}


#Animal.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Animal implements IRunning{
  @Override
  public void running() {
    System.out.println("Animal is running");
  }
}


#A.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson06;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class A {
  public int x = 10;
}


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!