IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP [Source Code] Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng - OOP - Khóa học lập trình PHP/MySQL

[Source Code] Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng - OOP - Khóa học lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com - 19:37 24/05/2022 1,133 Lượt Xem

#people.php


<?php
// People -> parent class
class People {
	public $fullname;
	public $gender;
	public $cmtnd;
	public $address;

	public function sleepping() {
		echo '<br/>S -> Sleepping ...<br/>';
	}
}


#readme.txt


Nội dung kiến thức:
- Kiến thức lập trình OOP:
	4 tính chất trong lập trình OOP
		- Tính chất bao đóng -> ???
		- Tính chất kế thừa -> ???
		- Tính chất trừu tượng
		- Tính chất đa hình

		- public, private, protected, internal ,... => SEM2
====================================================
OOP là gì?
Nhận được đề tài: Quản lý sinh viên
	- Đối tượng sinh viên -> lớp đối tượng Student
		- thuộc tính gì: 
		- Có những hành động gì
			- học
			- ngủ
			- chạy bộ
			- nhập dữ liêu
			- hiển thị dữ liệu
			...
	- Đối tượng môn học
	...
1) Định nghĩa -> đề cập ở trên
2) Triển khai thông tin cho 1 đối tượng cụ thể:
	Sinh viên:
		tên: A
		email: a@gmail.com
		gender: Nam
	-> TH nay thì sẽ làm như thế nào

3) Tích chất kế thừa:
	People:
		Thuộc tính: tên, gioi tinh, dia chi, cmtnd
		hành động:
			sleeping
	Student:


#student.php


<?php
require_once('people.php');

// Student -> children class
class Student extends People{
	// public $fullname;
	public $email;
	// public $gender;
	// public $cmtnd;
	// public $address;

	// public function sleepping() {
	// 	echo '<br/>P -> Sleepping ...<br/>';
	// }

	public function showData() {
		echo $this->fullname." - ".$this->email." - ".$this->gender."<br/>";
	}
}


#test.php


<?php
require_once('people.php');
require_once('student.php');

$std = new Student(); //Khoi tao -> ham tao
$std->fullname = 'A';
$std->email = 'a@gmail.com';
$std->gender = 'Nam';

echo $std->fullname.'<br/>';
$std->sleepping();
$std->showData();

$p = new People();
$p->fullname = 'BB';
$p->gender = 'Nam';
$p->sleepping();


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!