IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic [Source Code] Tìm hiểu OOP - Đóng gói & kế thừa - overloading & Exception Java - C2206L

[Source Code] Tìm hiểu OOP - Đóng gói & kế thừa - overloading & Exception Java - C2206L

by GokiSoft.com - 20:03 03/02/2023 1,160 Lượt Xem

#Main.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class Main {
  static ArrayList<Product> products = new ArrayList<>();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch (choose) {
        case 1:
          input();
          break;
        case 2:
          display();
          break;
        case 3:
          sort();
          break;
        case 4:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
      }
    } while(choose != 4);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N san pham");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin");
    System.out.println("3. Sap xep theo gia & hien thi");
    System.out.println("4. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void input() {
    System.out.println("Nhap so san pham can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
//    Product p = new Product(); Cach 2
    Product p; //Cach 3
    for (int i = 0; i < n; i++) {
//      Product p = new Product(); -> cach 1
      p = new Product();
      p.input();
      
      products.add(p);
    }
//    Product p = new Product();
//    p.name = "A";
//    p.display();
//    Product p3 = p;
//    
//    Product p2 = new Product();
//    p2.display();
//    
//    p = new Product();
//    p.name = "C";
//    p.display();
//    
//    System.out.println(p.name + ", " + p3.name);
  }

  private static void display() {
    System.out.println("Danh sach san pham");
    for (int i = 0; i < products.size(); i++) {
      products.get(i).display();
    }
    
    System.out.println("Danh sach san pham");
    for (Product product : products) {
      product.display();
    }
  }

  private static void sort() {
    Collections.sort(products, new Comparator<Product>() {
      @Override
      public int compare(Product o1, Product o2) {
        if(o1.price > o2.price) {
          return 1;
        }
        return -1;
      }
    });
    
    display();
  }
}

#People.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class People {
  String name;
  String cccd;
  String address;

  public People() {
  }

  public People(String name, String cccd, String address) {
    this.name = name;
    this.cccd = cccd;
    this.address = address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getCccd() {
    return cccd;
  }

  public void setCccd(String cccd) {
    this.cccd = cccd;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap cccd: ");
    cccd = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(name + ", " + cccd + ", " + address);
  }
  
  public void test1() {
    System.out.println("Hello");
  }
  
  public void test2() {
    System.out.println("Hello > " + name);
  }
}

#Product.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class Product {
  protected String name;
  private String manufacturerName;
  public float price;
  float discount;

  public Product() {
  }

  public Product(String name, String manufacturerName, float price) {
    this.name = name;
    this.manufacturerName = manufacturerName;
    this.price = price;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap nha san xuat: ");
    manufacturerName = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gia ban: ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("Ten = " + name + ", nha san xuat = " + manufacturerName + ", gia = " + price);
  }
  
  public void display(String msg) {
    System.out.println("Thong diep > " + msg);
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getManufacturerName() {
    return manufacturerName;
  }

  public void setManufacturerName(String manufacturerName) {
    this.manufacturerName = manufacturerName;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    if(price < 0) {
      System.err.println("Yeu cau price >= 0");
    } else {
      this.price = price;
    }
  }
  
  
}

#Student.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class Student extends People{
  String email;
  String rollno;

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }
  
  @Override
  public void input() {
    super.input();
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
//    System.out.println("Nhap ten: ");
//    name = scan.nextLine();
//    
//    System.out.println("Nhap cccd: ");
//    cccd = scan.nextLine();
//    
//    System.out.println("Nhap dia chi: ");
//    address = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap email: ");
    email = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap msv: ");
    rollno = scan.nextLine();
  }
  
  @Override
  public void display() {
    System.out.println(name + ", " + cccd + ", " + address + ", " + email + ", " + rollno);
  }
  
  public void learning() {
    System.out.println("Hoc ...");
  }
}

#Test.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Product p = new Product();
    
    p.price = -50;
//    p.setPrice(50);
    p.name = "Xin chao";
//    p.manufacturerName = "ABC";
    
    System.out.println(p.getPrice());
  }
}

#Test3.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class Test3 {
  public static void main(String[] args) {
    People people = new People();
//    people.input();
    people.name = "A";
    
    Student std2 = new Student();
    std2.name = "C";
    
    Student std = new Student();
//    std.input();
    std.name = "B";
    
    System.out.println(people.name);
    System.out.println(std.name);
    System.out.println(std2.name);
    
    people.test1();
    std.test1();
    std2.test1();
    
    people.test2();
    std.test2();
    std2.test2();
    
    std.learning();
    
    people.display();
    
    std.display();
    
    
    people.input();
    std.input();
  }
}

#Test4.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class Test4 {
  public static void main(String[] args) {
    //Exception
    //logic
    int x = 6;
    int y = 0;
    try {
      int z = x / y;
      int k = 10;
      System.out.println(z);
    } catch(ArithmeticException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    int t[] = {1, 10};
    System.out.println(t[0]);
    
//    Product p = null;
    Product p = new Product();
    p.name = "ABC";
    System.out.println(p.name);
    //Thu vien ben thu 3
    //System
    
    try {
      Product p2 = null;
      p2.name = "123";
    } catch(Exception e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      System.out.println("Xu ly cuoi cung");
    }
    
    System.out.println("AAAAa");
  }
}

#Test2.java

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.gokisoft.lesson03.sub;

import com.gokisoft.lesson03.Product;

/**
 *
 * @author diepvan
 */
public class Test2 {
  public static void main(String[] args) {
    Product p = new Product();
    
    p.price = -50;
//    p.name = "Xin chao";
//    p.manufacturerName = "ABC";
    
    System.out.println(p.getPrice());
  }
}

Bình luậnĐã sao chép!!!