IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:32 09/06/2021 9,682 Lượt Xem

Viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- Thiết kế trang đăng ký tài khoản gồm các trường : họ tên, email, password, địa chỉ

-> khi người dùng click đăng ký => thêm thông tin vừa đăng ký vào cookie

- Thiết kế trang đăng nhập => gồm 2 trương email và mật khẩu => khi người dùng vào thông tin đúng vs thông tin trang đăng ký => chuyển sang trang welcome

Login sai thì hiển thị thông báo lỗi trên trang đăng nhập.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 12:01 19/06/2020


#register.php


<!DOCTYPE html>
<?php
 require_once('Dangki.php');
?>

<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

	<div class="container">
		
		<form action="" method="POST">

			

   <div class="form-group">
    <label for="fullname">Ho Ten:</label>
    <input type="text" class="form-control" name="fullname" id="fullname">
   </div>

   <div class="form-group">
    <label for="email">Email address:</label>
    <input type="email" class="form-control" name="email" id="email">
   </div>

   <div class="form-group">
   <label for="pwd">Password:</label>
   <input type="password" class="form-control" name="password" id="password">
  </div>

  <div class="form-group">
   <label for="address">Address</label>
   <input type="text" class="form-control" name="address" id="address">
  </div>


  <button type="submit" id="insertData" class="btn btn-default">Register</button>
 </form>
 <p id="showdata"></p>
</div>

</body>
</html>


#wellcome.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WellCome Login Success</title>
</head>
<body>
	<h1>WellCome Login Success</h1>
</head>
</body>
</html>


#Dangki.php


<?php

var_dump($_COOKIE);
if (!empty($_POST['fullname'])){

	if(isset($_POST['fullname'])){
		$fullname = $_POST['fullname'];
	}
	if(isset($_POST['email'])){
		$email = $_POST['email'];
	}
	if(isset($_POST['password'])){
		$password = $_POST['password'];
	}
	if(isset($_POST['address'])){
		$address = $_POST['address'];
	}

	setcookie('fullname',$fullname,time()+3600,'/');
	setcookie('email',$email,time()+3600,'/');
	setcookie('password',$password,time()+3600,'/');
	setcookie('address',$address,time()+3600,'/');

	
	echo "Dang ki thanh cong";
	header('Location: login.php');

}


?>


#DangNhap.php


<?php

//var_dump($_COOKIE);
if(!empty($_POST)){
	
	$email = $_POST['email'];

	$password = $_POST['password'];
	
	echo $email.$password;
	$cookieEmail = $_COOKIE['email'];
	$cookiePass = $_COOKIE['password'];

	echo '<br/>'.$cookieEmail.$cookiePass;
	// echo "co vao day";
	if($email == $cookieEmail && $password == $cookiePass){
		header('Location: wellcome.php');
	}
}
?>


#login.php


<!DOCTYPE html>
<?php
	require_once('DangNhap.php');
?>
<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<form action="" method="POST">

			<div class="form-group">
				<label for="email">Email address:</label>
				<input type="email" class="form-control" name="email" id="email">
			</div>

			<div class="form-group">
				<label for="pwd">Password:</label>
				<input type="password" class="form-control" name="password" id="password">
			</div>
			<button type="submit" id="submit" class="btn btn-default">Login</button>
		</form>

	</div>
	
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!