IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:32 09/06/2021 9,670 Lượt Xem

Viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- Thiết kế trang đăng ký tài khoản gồm các trường : họ tên, email, password, địa chỉ

-> khi người dùng click đăng ký => thêm thông tin vừa đăng ký vào cookie

- Thiết kế trang đăng nhập => gồm 2 trương email và mật khẩu => khi người dùng vào thông tin đúng vs thông tin trang đăng ký => chuyển sang trang welcome

Login sai thì hiển thị thông báo lỗi trên trang đăng nhập.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:01 09/06/2021<?php 
if (!empty($_POST)) {
	$email = $_COOKIE['email'];
	$pass = $_COOKIE['pswd'];
	$p_email = $_POST['email'];
	$p_pass = $_POST['pswd'];
	if ($p_email == $email && $p_pass == $pass) {
		header('location:welcome.php');
		die();
	}elseif ($p_email != $email && $p_pass != $pass) {
		echo '<center><h2>Nhap lai</h2></center>';
	}
}<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>xin chao</title>
</head>
<body>

<center><h2>Xin chao</h2></center>
</body>
</html><?php 

	if (!empty($_POST)) {
		$name = $_POST['name'];
		$email = $_POST['email'];
		$pass = $_POST['pswd'];
		$address = $_POST['address'];
		setcookie("name",$name,time() + 24*60*60,"/");
		setcookie("email",$email,time() + 24*60*60,"/");
		setcookie("pswd",$pass,time() + 24*60*60,"/");
		setcookie("address",$address,time() + 24*60*60,"/");
		header('location:login.php');
		die();
}<?php 
require_once("log.php");
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Dang ky</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Dang Nhap</h2>
 <form action="" method="POST">
  <div>
    <label for="email">Email:</label>
   <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Nhap email" name="email">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="pwd">Password:</label>
   <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Nhap password" name="pswd">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Dang nhap</button>
 </form>
</div>

</body>
</html><?php 
require_once("dktk.php");

 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Dang ky</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Dang ki tai khoan</h2>
 <form action="" method="POST">
  <div class="form-group">
   <label for="name">Ho va ten:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Nhap ten" name="name">
  </div>
  <div>
    <label for="email">Email:</label>
   <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Nhap email" name="email">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="pwd">Password:</label>
   <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Nhap password" name="pswd">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="address">Address:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="address" placeholder="Enter address" name="address">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Dang ky</button>
  
 </form>
</div>

</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!