IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

Sử dụng cookie trong PHP - quản lý đăng ký & đăng nhập tài khoản trong PHP - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:32 09/06/2021 9,669 Lượt Xem

Viết chương trình thực hiện các chức năng sau

- Thiết kế trang đăng ký tài khoản gồm các trường : họ tên, email, password, địa chỉ

-> khi người dùng click đăng ký => thêm thông tin vừa đăng ký vào cookie

- Thiết kế trang đăng nhập => gồm 2 trương email và mật khẩu => khi người dùng vào thông tin đúng vs thông tin trang đăng ký => chuyển sang trang welcome

Login sai thì hiển thị thông báo lỗi trên trang đăng nhập.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:38 09/06/2021<?php
require_once('backend/be.login.php');
?>

<!DOCTYPE html>
<head>
	<title>Login</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS & JS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">
	<script src="//code.jquery.com/jquery.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div style="margin-top: 15px;" class="container">
	<form action="" method="POST" role="form" id = 'form'>
	<legend>LOGIN PAGE</legend>

	<div class="form-group">
		<label for="">Email</label>
		<input name = "email" type="text" class="form-control" id="email" required>
	</div>

	<div class="form-group">
		<label for="">Password</label>
		<input name = "password" type="text" class="form-control" id="password" required>
	</div>

	<button type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>
</form>
</div>


</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:38 09/06/2021<?php
require_once('backend/be.register.php');

?>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register Account</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS & JS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">
	<script src="//code.jquery.com/jquery.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div style="margin-top: 15px;" class="container">
	<form action="" method="POST" role="form" id = 'form'>
	<legend>Fill Register Information</legend>

	<div class="form-group">
		<label for="">Fullname</label>
		<input name = "fullname" type="text" class="form-control" id="fullname" required>
	</div>


	<div class="form-group">
		<label for="">Email</label>
		<input name = "email" type="text" class="form-control" id="email" required>
	</div>

	<div class="form-group">
		<label for="">Password</label>
		<input name = "password" type="text" class="form-control" id="password" required>
	</div>

	<div class="form-group">
		<label for="">Confirm Password</label>
		<input name = "confirmpassword" type="text" class="form-control" id="confirmpassword" required>
	</div>

	<div class="form-group">
		<label for="">Address</label>
		<input name = "address" type="text" class="form-control" id="address">
	</div>
	<button type="submit" class="btn btn-primary">Register</button>
</form>
</div>


<script type="text/javascript">

	$(document).ready(function(){
		$('#form').submit(function(){
		alert('ok');
			let password = $('#password').val();
			let confirmpassword = $('#confirmpassword').val();
				if(confirmpassword === password){
					return true;
				}else{
					alert("Mat khau khong khop");
					return false;
				}
		}) 
});


</script>

</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:26 09/06/2021


#login.php


<?php
  if (!empty($_POST)) {
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    if(!empty($email)){
      $emailCookie = '';
      if(isset($_COOKIE['email'])){
        $emailCookie = $_COOKIE['email'];
      }
      $passwordCookie = '';
      if(isset($_COOKIE['password'])){
        $passwordCookie = $_COOKIE['password'];
      }
      if($email == $emailCookie && $password == $passwordCookie){
        header('Location: welcome.php');
        die();
      }
    }
  }
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Register</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <style>
    .card-header{
      background: rgb(116, 154, 224) !important;
      color: white;
      text-align: center;
      font-size: 25px;
    }
    label{
      font-weight: bold !important;
    }
  </style>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>
  <div class="container">
    <?php
      if(!empty($email)){
        echo '<div style="color:red; font-size: 30px">Nhập sai, vui lòng thử lại!!</div>';
      }
    ?>
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <span>Login</span>
      </div>
      <div class="card-body">
        <form method="post">
          <div class="form-group">
           <label for="email">Email</label>
           <input type="email" class="form-control" name="email" id="email">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="password">Password</label>
           <input type="password" class="form-control" name="password" id="password">
          </div>
          
          <button class="btn btn-success">Login</button>
        </form>
      </div>
    </div>
    <a href="register.php">Register</a>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>


#register.php


<?php
  if (!empty($_POST)) {
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    if(!empty($email)){
      setcookie('email',$email,time()+60,'/');
      setcookie('password',$password,time()+60,'/');
      header('Location: login.php');
      die();
    }
  }
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Register</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <style>
    .card-header{
      background: rgb(116, 154, 224) !important;
      color: white;
      text-align: center;
      font-size: 25px;
    }
    label{
      font-weight: bold !important;
    }
  </style>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>
  <div class="container">
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <span>Register</span>
      </div>
      <div class="card-body">
        <form method="post">
          <div class="form-group">
           <label for="fullname">Fullname</label>
           <input type="text" class="form-control" name="fullname" id="fullname">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="email">Email</label>
           <input type="email" class="form-control" name="email" id="email">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="password">Password</label>
           <input type="password" class="form-control" name="password" id="password">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="address">Address</label>
           <input type="text" class="form-control" name="address" id="address">
          </div>
          <button class="btn btn-success">Register</button>
        </form>
      </div>
    </div>
    <a href="login.php">Login</a>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>


#welcome.php


<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Welcome</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
 </head>
 <body>
  <h1>Welcome</h1> 
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>
 </body>
</html>


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:35 01/07/2020<?php
if (isset($_COOKIE['status']) && $_COOKIE['status'] == 'success') {
	header('Location: welcome.php');
	die();
}

if (!empty($_POST)) {
	$uname = $pwd = '';
	if (isset($_POST['username'])) {
		$uname = $_POST['username'];
	}

	if (isset($_POST['password'])) {
		$pwd = $_POST['password'];
	}

	if ($uname == 'admin' && $pwd == '123') {
		setcookie('status', 'success', time()+30, '/');

		header('Location: welcome.php');
		die();
	}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Login</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
					<div class="form-group">
					 <label for="usr">User Name:</label>
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name="username">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="pwd">Password:</label>
					 <input required="true" type="password" class="form-control" id="pwd" name="password">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Login</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>
<?php
setcookie('status', 'success', time()-30, '/');

header('Location: login.php');
die();
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Welcome</title>
</head>
<body>
	<h1>Welcome to login</h1>
	<a href="logout.php">Thoat</a>
</body>
</html>


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 15:55 19/06/2020//index.php

<!DOCTYPE >
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <title>Đăng kí</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <form method="post" action="login.php">
      <div class="form-group">
        <label for="name">
          <h6>Họ tên: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Nhập tên" id="name">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="address">
          <h6>Địa chỉ: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="address" class="form-control" placeholder="Nhập địa chỉ" id="address">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="user">
          <h6>Tên người dùng: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="user" class="form-control" placeholder="Nhập tên người dùng" id="user">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pass">
          <h6>Mật khẩu: </h6>
        </label>
        <input type="password" name="pass" class="form-control" placeholder="Nhập mật khẩu" id="pass">
      </div>
      
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Đăng kí</button>
    </form>
  </div>

</body>

</html>login.php<?php
if (isset($_COOKIE['style']) && $_COOKIE['style'] == 'success') {
  header('Location: welcome.php');
  die();
}

$check_user = $check_pass = $option_check = $option_pass = $option_user = '';
if (!empty($_POST)) {
  if (isset($_POST['name'])) {
    setcookie('fullname', $_POST['name'], time() + 180, '/');
  }
  if (isset($_POST['address'])) {
    setcookie('address', $_POST['address'], time() + 180, '/');
  }
  if (isset($_POST['user'])) {
    setcookie('user', $_POST['user'], time() + 180, '/');
  }
  if (isset($_POST['pass'])) {
    setcookie('pass', $_POST['pass'], time() + 180, '/');
  }
}
if (!empty($_GET)) {
  if (isset($_GET['check-user']) && isset($_GET['check-pass'])) {
    if (($_COOKIE['user'] == $_GET['check-user']) && ($_COOKIE['pass'] == $_GET['check-pass'])) {
      setcookie('style', 'success', time() + 180, '/');
      header('Location: welcome.php');
      die();
    } else {
      $option_check = '<p style="color:red;">User or password entered incorre</p>';
    }
  } else {
    if ($_GET['check-user'] == '') {
      $option_user = '<p style="color:red;">Enter user to login</p>';
    }
    if ($_GET['check-pass'] == '') {
      $option_pass = '<p style="color:red;">Enter pass to login</p>';
    }
  }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <title>Đăng nhập</title>
</head>

<body>
  <?= $option_check ?>
  <div class="container">
    <form method="get">
      <div class="form-group">
        <label for="user">
          <h6>Tên người dùng:</h6> <?= $option_user ?>
        </label>
        <input type="text" required="true" name="check-user" class="form-control" placeholder="Nhập tên người dùng" id="check-user">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pass">
          <h6>Mật khẩu: </h6><?= $option_pass ?>
        </label>
        <input type="password" required="true" name="check-pass" class="form-control" placeholder="Nhập mật khẩu" id="check-pass">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>
    </form>
  </div>

</body>

</html>welcom.php<?php
$user = '';
if (isset($_COOKIE['user'])) {
  $user = $_COOKIE['user'];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Wecom <?= $user ?></title>
</head>

<body>
  <h2>Welcome to <?= $user ?></h2>
  <a name="" id="" class="btn btn-primary" href="logout.php" role="button">Log out</a>
</body>

</html>logout.php<?php
    setcookie('style', 'success', time() - 2, '/');

    header('Location: login.php');
    die();
 ?>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!