IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server
× 1. Bài tập quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server

Bài tập quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server

by Trần Văn Điệp - 15:21 23/11/2020 1,103 Lượt Xem

Tạo ra các bảng sau

- Bảng sinh viên gồm các thuộc tính : rollno, fullname, age, address, email, phoneNumber, gender

- Bảng điểm gồm các thuộc tinh sau : điểm, rollNo, mã môn học 

                    Tạo foreign key rollNo tới bảng sinh viên

                    Tạo foreign key mã môn học tới bản môn học

- Bảng môn học : mã môn học, tên môn học

- Bảng lớp học : mã lớp học, tên lớp học

- Bảng quản lý lớp học : mã lớp học (liên kết tới bảng lớp học), rollNo (liên kết tới bản sinh viên), trướng khóa chính rollNo và mã lớp học

- Bảng phòng học : tên phòng học, mã phòng học,  sỗ bàn học, số ghế học,  địa chỉ lớp học - Tạo liên kết tới các bảng tương ứng

- Bảng book giờ dạy : mã lớp học, giờ bắt đầu dạy, giờ trả lớp, mã phòng học - Tạo liên kết tới các bảng tương ứng

Thực hiện thêm dữ liệu vào từng bảng, mỗi bảng thêm tối thiểu 5 bản ghi.

Yêu cầu :

- Hiển thị thông tin tất cả các bảng

- Hiển thị sinh viên có quê ở Nam Định

- Hiển thị lớp học có chứa chữ 'A8'

- Hiển thị thông tin sinh viên (RollNo, tên, và điểm thi) của sinh viên có tên là 'TRAN VAN A'

- Hiển thị thông tin điểm thi (RollNo, tên, điểm thi) của tất cả sinh viên

- Hiển thị thông tin điểm thì (RollNo, tên, điểm thi, môn học) của tất cả sinh viên

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luận

Chia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:17 24/11/2020----bang sinh vien
create table student (
rollno nvarchar (20) primary key,
fullname nvarchar (100),
age int,
address_student nvarchar (200),
email nvarchar (100),
phoneNumber nvarchar (20),
gender nvarchar (20)
)
go
insert into student(rollno,fullname,age,address_student,email,phoneNumber,gender)
values
('001','Nguyen van A','18','Ha Noi','[email protected]','0987123456','Nam'),
('002','Nguyen van B','18','Ha Noi','[email protected]','0987123456','Nam'),
('003','Nguyen van C','18','Nam Dinh','[email protected]','0987123456','Nam'),
('004','Nguyen van D','18','Ha Noi','[email protected]','0987123456','Nam'),
('005','Nguyen van E','18','Nam Dinh','[email protected]','0987123456','Nam')


----bang diem
create table point1 (
point_student float,
rollnosv nvarchar(20),
subject_id nvarchar (20)
)
go
insert into point1(point_student,rollnosv,subject_id)
values
('9.0','001','ta01'),
('7.4','004','ta02'),
('9.0','001','ta03'),
('7.4','004','ta04'),
('9.0','005','ta05')

alter table point1
add constraint fk_rolo_st foreign key (rollnosv) references student(rollno)
alter table point1
 add constraint fk_s_st foreign key (subject_id) references subject_st (subject_id)


----bang mon hoc
create table subject_st (
subject_id nvarchar (20) primary key,
subject_name nvarchar (100)
)
go
insert into subject_st(subject_id,subject_name)
values
('ta01','Toan hoc'),
('ta02','Van hoc'),
('ta03','Lich su'),
('ta04','Hoa hoc'),
('ta05','Dia li')


----bang lop
create table class (
class_id nvarchar (20) primary key,
class_name nvarchar (20)
)
go
insert into class (class_id,class_name)
values
('t01','t208A'),
('t02','t208J'),
('t03','t208N'),
('t04','t208G'),
('t05','t208B')


----quản lý lớp học 
create table management_class (
class_id nvarchar (20),
rollno nvarchar(20) primary key
)
go 
insert into management_class (class_id,rollno)
values
('t01','001'),
('t03','002'),
('t04','003'),
('t01','004'),
('t03','005')

alter table management_class
add constraint fk_clid_st foreign key (class_id) references class (class_id)

alter table management_class
add constraint fk_clrollno_st foreign key (rollno) references student(rollno)

----bang book gio giang day 
create table book (
class_id nvarchar (20) primary key,
start_ datetime ,
end_ datetime
)
go
insert into book (class_id,start_,end_)
values
('t01','2020-12-1 10:00:00','2020-12-1 12:00:00'),
('t02','2020-12-1 10:00:00','2020-12-1 12:00:00'),
('t03','2020-12-1 10:00:00','2020-12-1 12:00:00'),
('t04','2020-12-1 10:00:00','2020-12-1 12:00:00'),
('t05','2020-12-1 10:00:00','2020-12-1 12:00:00')

alter table book
add constraint fk_clbook_st foreign key (class_id) references class (class_id)
---0---0---0---
select * from student
select * from point1
select * from subject_st
select * from class
select * from book
select * from student where address_student ='Nam Dinh'
select * from class where class_name = 'A8'

select rollno,fullname ,point_student into sv2
from student,point1
where fullname = 'Nguyen van A' and rollnosv ='001'

select * from sv2

select rollno,fullname ,point_student into sv3
from student,point1
where rollnosv >='001'and rollno>='001'

select * from sv3
 
select rollno,fullname,point_student,subject_name into sv4
from student,point1,subject_st
where rollnosv >='001'and rollno>='001'
select * from sv4


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 16:37 24/11/2020create table Student (
rollno nvarchar(50) primary key not null,
fullname nvarchar(100),
age int,
address nvarchar(200),
email nvarchar(200),
phoneNumber nvarchar(20),
gender nvarchar(10),
)
go

insert into Student(rollno,fullname,age,address,email,phoneNumber,gender)
values
('R001','Do Trung Duc','29','Ha Noi','[email protected]','123456789','Nam'),
('R002','Nguyen Dieu Linh','24','Thai Binh','[email protected]','92533446789','Nu'),
('R003','Tran Van Diep','21','Ha Noi','[email protected]','823423789','Nam'),
('R004','Nguyen Thuy Van','19','Nam Dinh','[email protected]','43456789','Nu'),
('R005','Tran Quang Hai','25','Nam Dinh','[email protected]','623456789','Nam'),

select * from Student

create table Mark (
id int identity(1,1),
mark float,
rollno nvarchar(50),
Subject_code nvarchar (20),
)
go

alter table Mark
add constraint fk_rollo foreign key (rollno) references Student(rollno)

alter table Mark
add constraint fk_Subject_code foreign key (Subject_code) references Subject(Subject_code)

insert into Mark(mark,rollno,Subject_code)
values
('8.0','R001','Toa'),
('7.0','R002','Toa'),
('8.5','R003','Toa'),
('6.0','R004','Toa'),
('6.0','R005','Toa'),

('5.0','R001','Vly'),
('6.0','R002','Vly'),
('8.5','R003','Vly'),
('5.0','R004','Vly'),
('4.5','R005','Vly'),

('2.0','R001','Hoa'),
('4.0','R002','Hoa'),
('7.5','R003','Hoa'),
('5.0','R004','Hoa'),
('2.0','R005','Hoa'),

('7.0','R001','Eng'),
('7.0','R002','Eng'),
('9.5','R003','Eng'),
('5.0','R004','Eng'),
('2.0','R005','Eng'),

('5.0','R001','Van'),
('5.0','R002','Van'),
('6.5','R003','Van'),
('7.0','R004','Van'),
('6.5','R005','Van')

select * from Mark

create table Subject(
Subject_code nvarchar(20) primary key not null,
Subject_name nvarchar(100)
)
go

insert into Subject (Subject_code,Subject_name)
values
('Toa','Toan Hoc'),
('Vly','Vat ly'),
('Hoa','Hoa hoc'),
('Eng','Tieng Anh'),
('Van','Van Hoc')

select * from Subject

create table Class(
Class_code nvarchar(20) primary key,
Class_name nvarchar(200),
)
go

insert into Class(Class_code,Class_name)
values
('T2008A','Cong nghe thong tin'),
('T2008B','Cong nghe sinh hoc'),
('T2008C','Cong nghe che bien thuc pham'),
('T2008D','Cong nghe moi truong'),
('T2008E','Xay dung cau duong')
select * from Class

create table ManagementClass(
Class_code nvarchar(20) not null,
rollno nvarchar(50) not null,
foreign key (Class_code) references Class(Class_code),
foreign key (rollno) references Student(rollno),
CONSTRAINT ManagementClass_pk PRIMARY KEY (rollno,Class_code)
)
go

insert into ManagementClass(rollno,Class_code)
values
('R001','T2008E'),
('R002','T2008A'),
('R003','T2008B'),
('R004','T2008D'),
('R005','T2008C')

select * from ManagementClass

create table Room(
RoomName nvarchar(200),
RoomCode nvarchar(20) primary key,
Table_quantity int,
Seat_quantity int,
Room_Address nvarchar(200),
)
go

insert into Room(RoomName,RoomCode,Table_quantity,Seat_quantity,Room_Address)
values
('Phong ly thuyet 1','LT1','50','50','Tang 1 - Nha A1'),
('Phong ly thuyet 2','LT2','40','40','Tang 1 - Nha A1'),
('Phong ly thuyet 3','LT3','60','60','Tang 1 - Nha A1'),
('Phong thuc hanh 2','TH1','80','80','Tang 1 - Nha A1'),
('Phong thuc hanh 2','TH2','90','90','Tang 1 - Nha A1')
Select * from Room

create table bookTime(
Class_code nvarchar(20) primary key,
foreign key (Class_code) references Class(Class_code),
TimeBegin time,
TimeFinish time,
RoomCode nvarchar(20),
foreign key (RoomCode) references Room(RoomCode),
)
go

insert into bookTime (Class_code,TimeBegin,TimeFinish,RoomCode)
values
('T2008A','7:00:00','11:00:00','LT1'),
('T2008B','7:00:00','11:00:00','LT2'),
('T2008C','7:00:00','11:00:00','LT3'),
('T2008D','7:00:00','11:00:00','TH1'),
('T2008E','7:00:00','11:00:00','TH2')
Select * from bookTime

select * from Student
select * from Subject
select * from Room
select * from Mark
select * from ManagementClass
select * from Class
select * from bookTime


select * from Student where address = 'Nam Dinh'

select * from Class where Class_name = 'A8'

select Student.rollno, Student.fullname, Mark.Subject_code 'Ma mon hoc' ,Mark.mark 'Diem thi' 
from Student, Mark
where fullname ='Do Trung Duc' and Student.rollno = Mark.rollno

select Student.rollno, Student.fullname, Mark.Subject_code, Mark.mark
from Student, Mark
where Student.rollno = Mark.rollno
order by fullname asc

select Student.rollno, Student.fullname, Mark.Subject_code, Subject.Subject_name, Mark.mark
from Student, Mark, Subject
where Student.rollno = Mark.rollno and  Mark.Subject_code = Subject.Subject_code
order by fullname asc


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!