IMG-LOGO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
01. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery - học lập trình bằng bootstrap+ Jquery

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn cài đặt môi trường
[Bài Viết] Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel

by GokiSoft.com

Exception & Collection
Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao

by Trần Văn Điêp

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
- Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Nhập Môn HTML
Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server

by GokiSoft.com

02. Học bootstrap qua ví dụ 2- Bootstrap

by Trần Văn Điêp

Exception & Collection
Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường
- Hướng dẫn cài đặt môi trường

by GokiSoft.com

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript
Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS

by Trần Văn Điêp

Nhập Môn HTML
Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C#

by GokiSoft.com

03. Học bootstrap qua ví dụ 3 - Bootstrap

by Trần Văn Điêp

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript
Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript

by Trần Văn Điêp

Nhập Môn HTML
Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản
Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường
- Hướng dẫn tạo dự án Hello World

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp
Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C#

by GokiSoft.com

04. Thao tác lên tags html bằng jquery - Bootstrap

by Trần Văn Điêp

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript
Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn cài đặt môi trường
Hướng dẫn cài đặt môi trường + tạo dự án + Tìm hiểu Route qua ví dụ - Lập trình Laravel

by Trần Văn Điêp

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường
Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp
Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

by GokiSoft.com

05. Xử lý sự kiện trong jquery (events in jquery) - Bootstrap

by Trần Văn Điêp

Tìm Hiểu Thẻ HTML5
Formatting Text using Tags - html tags

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản
Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

06. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1

by Trần Văn Điêp

Mệnh đề điều kiện
Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản
Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp
- Khai báo biến & Toán tử trong Java

by GokiSoft.com

07. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2

by Trần Văn Điêp

Tìm Hiểu Thẻ HTML5
Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags

by Trần Văn Điêp

Tìm hiểu Route & View & Controller
Tìm hiểu Route qua ví dụ quản lý sinh viên - Laravel

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản
Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

08. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ - bootstrap

by Trần Văn Điêp

Tìm Hiểu Thẻ HTML5
Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags

by Trần Văn Điêp

Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Core SQL Server
Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

File
Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Vòng lặp for, while, do..while
Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

by Trần Văn Điêp

Tìm Hiểu Thẻ HTML5
Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím
Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C

by Trần Văn Điêp

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp
Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím
Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

CSS
Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html

by Trần Văn Điêp

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím
Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Tìm Hiểu Form GET/POST
Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Array & Function & Object
Tìm hiểu Function trong Javascript

by Trần Văn Điêp

CSS
Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp
Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com

Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Array & Function & Object
Tìm hiểu Array trong Javascript

by Trần Văn Điêp

View SQL Server
Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Tìm Hiểu Form GET/POST
Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Array & Function & Object
Khai báo Object trong Javascript

by Trần Văn Điêp

File
Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp
In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com

Array & Function & Object
Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Mệnh đề điều kiện
Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Array
Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

GET/POST trong Laravel
Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel

by Trần Văn Điêp

Store & Procedure
Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL

by GokiSoft.com

Array & Function & Object
Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com

Table & CSS
Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Array & Function & Object
Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

Tìm Hiểu Form GET/POST
huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Array & Function & Object
Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

Store & Procedure
Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Event - Lập Trình JS

by Trần Văn Điêp

Form & CSS
Thiết kế form trong HTML/CSS/JS

by Trần Văn Điêp

Kết nối CSDL - Laravel
Hướng dẫn tìm hiểu view, migration, seeder, db - laravel - Qua ví dụ quản lý sinh viên

by Trần Văn Điêp

Cookie
Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Vòng lặp (for, while, do .. while)
Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

Form & CSS
Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS

by Trần Văn Điêp

Cookie
Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

File
Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

by Trần Văn Điêp

Vòng lặp (for, while, do .. while)
Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C

by Trần Văn Điêp

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Tương tác lên tags trong HTML bằng JS

by Trần Văn Điêp

Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS

by Trần Văn Điêp

Form & CSS
Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com

Session
Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form)

by Trần Văn Điêp

Store & Procedure
Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com

Thread
Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới.

by Trần Văn Điêp

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản

by GokiSoft.com

Vòng lặp (for, while, do .. while)
- Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

by GokiSoft.com

Thiết Kế Layout
Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Thread
Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao

by Trần Văn Điêp

Thiết Kế Layout
Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản

by Trần Văn Điêp

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Đã sao chép!!!