IMG-LOGO
Trang Chủ Học Laravel 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài composer 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

Bài Tập

Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Examination & Test

Examination & Test - Lập trình PHP/Laravel Examination & Test + Website tra cứu luật giao thông đường bộ - Lập trình PHP - Lập trình Laravel

Source Code Chia Sẻ

[Video][Laravel] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3 Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel [Share Code] Nội dung bài học truyền dữ liệu Controller tới View + GET/POST trong laravel - Lớp T1907A [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel [Share Code] - Video - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel [Share Code] - Video - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel Video - Tìm hiểu Auth trong Laravel

Projects

OAuth2 - Single Sign On - Ứng dụng vào dự án tin tức
03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel

by GokiSoft.com - 17:12 12/04/2021 3,492 Lượt Xem

Bước 1 : Truy cập vào

http://localhost/phpmyadmin/

Bước 2 : Vào thư mục của dự án Laravel - htdocs/gokisoft như bài trước. Mở file .env

Tìm đoạn code


DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=homestead
DB_USERNAME=homestead
DB_PASSWORD=secret

Và sửa thành

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=gokisoft
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Bước 3 : Mở cmd và vào thư mục gốc gokisoft mà thực hiện lệnh sau 

For Laravel < 6

php artisan make:auth

For Laravel >= 6

php artisan migrate
composer require laravel/ui
npm install
php artisan ui vue --auth
npm install && npm run dev

Nếu gặp lỗi trong quá trình cài đặt với Laravel >= 6 thì chạy thêm lệnh sau

npm audit fix

Kiểm tra phiên bản Laravel

php artisan --version

Bước 4 : Sửa lại cấu hình

Mở file : App/Providers/AppServiceProvider

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
	/**
	 * Bootstrap any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function boot() {
		//
	}

	/**
	 * Register any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function register() {
		//
	}
}

Sửa lại thành

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
	/**
	 * Bootstrap any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function boot() {
		Schema::defaultStringLength(191);
	}

	/**
	 * Register any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function register() {
		//
	}
}

Bước 5 : Thực hiện lệnh


php artisan migrate

Mờ lại link 

http://localhost/gokisoft/public/

Chúng ta có giao diện mới


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!