IMG-LOGO
Trang Chủ Tin Tức 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel

03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel

by TRAN VAN DIEP - 18:37 18/09/2019 5,239 Views

Bước 1 : Truy cập vào

http://localhost/phpmyadmin/

Bước 2 : Vào thư mục của dự án Laravel - htdocs/gokisoft như bài trước. Mở file .env

Tìm đoạn code


DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=homestead
DB_USERNAME=homestead
DB_PASSWORD=secret

Và sửa thành

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=gokisoft
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Bước 3 : Mở cmd và vào thư mục gốc gokisoft mà thực hiện lệnh sau 


php artisan make:auth

Bước 4 : Sửa lại cấu hình

Mở file : App/Providers/AppServiceProvider

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
	/**
	 * Bootstrap any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function boot() {
		//
	}

	/**
	 * Register any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function register() {
		//
	}
}

Sửa lại thành

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
	/**
	 * Bootstrap any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function boot() {
		Schema::defaultStringLength(191);
	}

	/**
	 * Register any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function register() {
		//
	}
}

Bước 5 : Thực hiện lệnh


php artisan migrate

Mờ lại link 

http://localhost/gokisoft/public/

Chúng ta có giao diện mới


Tags:

Bình luận
Đã sao chép!!!