IMG-LOGO
Trang Chủ Tin Tức 01. Hướng dẫn cài composer

01. Hướng dẫn cài composer

by TRAN VAN DIEP - 18:36 18/09/2019 5,239 Views

1. Hướng dẫn cài đặt với máy MacOSX

Bước 1 : Mở Terminal lên

Bước 2: Gõ lệnh sau


php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Bước 3 : Thực hiện lệnh sau

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Bước 4 : Chạy lệnh như hình sau -> Nếu được là done

2. Hướng dẫn cài đặt trên WIN

Cách 1 :

Cài đặt phần mềm sau download sau khi download về cài đặt, phần mềm sẽ tự cài đặt tất cả cho chúng ta.

Cách 2:

Bước 1 : Mở cmd (WIN + R -> sau đó gõ cmd -> nhấn Enter)

Bước 2 : Thực hiện lệnh sau


php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Bước 3 : Thực hiện lệnh 

C:in>echo @php "%~dp0composer.phar" %*>composer.bat

-> Done

Bình luận
Đã sao chép!!!