IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề 01. Hướng dẫn cài composer
× 1. 01. Hướng dẫn cài composer 2) 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 3) 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 4) 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 5) 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST 6) BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel 7) BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel 8) BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel 9) BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel 10) BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel 11) BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel 12) BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel 13) BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

01. Hướng dẫn cài composer

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 18:36 18/09/2019 2,216 Lượt Xem

1. Hướng dẫn cài đặt với máy MacOSX

Bước 1 : Mở Terminal lên

Bước 2: Gõ lệnh sau


php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Bước 3 : Thực hiện lệnh sau

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Bước 4 : Chạy lệnh như hình sau -> Nếu được là done

2. Hướng dẫn cài đặt trên WIN

Cách 1 :

Cài đặt phần mềm sau download sau khi download về cài đặt, phần mềm sẽ tự cài đặt tất cả cho chúng ta.

Cách 2:

Bước 1 : Mở cmd (WIN + R -> sau đó gõ cmd -> nhấn Enter)

Bước 2 : Thực hiện lệnh sau


php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Bước 3 : Thực hiện lệnh 

C:in>echo @php "%~dp0composer.phar" %*>composer.bat

-> Done

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!