By GokiSoft.com| 19:08 30/10/2021|
Học Laravel

[Video] - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel


Bai Tap >> Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel

Source Code

Video khác tương tự - new

Source Code

Yêu cầu:

- Tạo bảng khách hàng gồm các trường thông tin sau: Tên khách hàng, mã KH -] tự tăng, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh

- Bảng quản lý danh mục sản phẩm. (gồm tên danh mục, id tự tăng)

- Bảng sản phẩm (tên sản phẩm, giá bán, id danh mục, link hình ảnh, mô tả)

- Bản đơn hàng : id tự tăng, id khách hàng, tổng tiền, ngày tạo.

- Chi tiết đơn hàng: id tự tăng, id đơn hàng, id sản phẩm, số lượng, tổng tiền, ngày tạo

- Fake dữ liệu KH, danh mục sản phẩm, sản phẩm.

Giao diện thiết kế


Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó