By GokiSoft.com| 18:23 30/10/2021|
Học Laravel

[Bài Viết] Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel BT152

Hướng dẫn cài đặt Acacha AdminLTE làm trang quản trị cho laravel

Bước 1 : Thực hiện add package vào dự án Laravel


 composer require "acacha/admin-lte-template-laravel:4.*"

Bước 2 : Mở file config/app.php sau đó add đoạn code sau vào array providers/*
* Acacha AdminLTE template provider
*/
Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Providers\AdminLTETemplateServiceProvider::class,

Bước 3 : Mở file config/app.php sau đó add đoạn code sau vào mục array alias


/*
 * Acacha AdminLTE template alias
 */
'AdminLTE' => Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Facades\AdminLTE::class,

Bước 4 : Thực hiện chạy lệnh sau


php artisan vendor:publish --tag=adminlte --force

Bước 5 : Xem kết quả

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/152

Bình luận