By GokiSoft.com| 18:18 30/10/2021|
Học Laravel

[Video] Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel
Nội dung buổi học : CSDL trong Laravel (MySQL)
Ví dụ: Website quản lý thông tin người dùng
- Thêm 1 người dùng mới
- Hiển thị danh sách người dùng

==============================================
B1. Tạo file route cho buổi học hôm nay : db.php => đky để laravel => nhận được file route.

B2. Thiết kế view + định nghĩa route cho ví dụ trên
- Thêm 1 người dùng mới
	- Route: db/input
	- Controller : UserController => showInput => input.blade.php
	- Xử Lý Form => OK
	- Lưu dữ liệu vào database
- Hiển thị danh sách người dùng
	- Route: db/index
	- Controller : UserController => showIndex => index.blade.php

==> database
- localhost => tao CSDL => db1656
- Tao table bang cach nao:
	- Xu dung cach truyen thong => query => DB
	- Tao theo cu phap Laravel
		=> Tao 1 bang usertest trong db => laravel


Source Code: https://github.com/tranvandiep/T1907A-Laravel

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó