By GokiSoft.com| 18:32 30/10/2021|
Học Laravel

[Video] - Tìm hiểu Auth trong LaravelAuthentication trong Laravel
- Ung dung mo phong quan ly thư viện
Phân tích chức năng
- Frontend
	- Landing page => Hiển thị danh sách quán sách => tất cả người dùng đều có thể xem được
		- auth/index => Public => Auth/LandingPageController

- Admin
	- Quản lý danh mục => Tài login mới xem được
		- Danh sách => auth/category/index => All Role
		- View thêm => auth/category/insert => Admin & Librarier
	- Quản lý sách  => chỉ admin hay thủ thư mới được xem
		- Danh sách => auth/book/index => All Role
		- View thêm => auth/book/insert => Admin & Librarier
	- Quản mượn sách  => chỉ admin hay thủ thư mới được xem
		- Danh sách => auth/order/index => All Role
		- View thêm => auth/order/insert => Admin & Librarier

- User
	- Role:
		- Admin
		- Librarier
		- Student

- B1. Sua database
	user => them 1 code role_id
	role => id & role name => Admin, Librarier, Student
- B2. Tao 3 middleware
	- admin => kiem tra dung admin => redirect home page
	- librarier => kiem tra dung quyen library => redirect home page
	- student => ...

	Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó