By GokiSoft.com| 18:23 30/10/2021|
Học Laravel

[Bài Viết] Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. BT150

Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay.

Bước 1 : Bất XAMPP và bất apache và mysql

Bước 2 : Tạo dự án Laravel -> Gõ lệnh sau 


composer create-project --prefer-dist laravel/laravel gokisoft

Bước 3 : Bật trình duyệt web và mớ link sau

http://localhost/gokisoft/public

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/150

Bình luận

avatar
TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]
2020-06-22 07:49:40

https://github.com/tranvandiep/T1907A-Laravel