IMG-LOGO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Kiến Thức Core SQL Server
Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server

by GokiSoft.com

Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server

by GokiSoft.com

Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

View SQL Server
Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server

by GokiSoft.com

Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Store & Procedure
Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL

by GokiSoft.com

Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Trigger
Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Tạo web tin tức - PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Trigger
Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

Trigger
Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by Trần Văn Điêp

Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

Đã sao chép!!!