IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

by GokiSoft.com - 15:15 05/05/2021 10,577 Lượt Xem

Tạo một giao diện máy tính như hình sau

Thực hiện các phép tình +,-,*,/,% từ PHP

Gợi ý:

- Khi người dùng nhập giá trị đầu tiên => Lưu vào input với name = 'a'

- Khi người dùng nhập phép tính +,-,*,/,% => lưu vào input với name = 'cal'

- Khi người dùng nhập giá trị thứ 2 => Lưu vào input với name = 'b'

Khi người dùng click vào dấu '=' thực hiện submit form lên server. theo GET/POST

thực hiện tính và trả về kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 16:03 05/05/2021


#calculator.php


<?php
$_val = 0;
include 'code_calcu.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>calculator</title>
	 <meta charset="utf-8">
		 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
		 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
		 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		.card-body{
			padding: 0px;margin: 0px;
		}
		.table{
			margin-bottom:0px;
			padding: 0px;
			margin: 0px;
		}
		.btn-warning{
			color: white !important;
		}
		td{
			width: 25%;
			padding: 0px !important;
			margin: 0px;
			border-color: #343a40 !important;
		}
		button{
			width: 100%;
			font-weight: bold;
		}
		input.right{
  		 text-align: right;
}
	</style>	 


</head>
<body>
<div>
	<form method="post" id="formId">	
		<div class="container" style="margin-top: 50px"> 
		<div style="width: 40%">
			 <div class="card bg-dark">
			  <div class="card-header">
			  	<div class="row">
			  		<div style="width: 100%" >
			  			<div style="width: 20%; margin: 0px !important;">
			  				<button type="button" class="btn btn-danger" style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-warning"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-success"></button>
							</div>
							<input type="text" id="val_" name="oldValues" value="<?=$_POST['values']?>" readonly style="width: 80%;float: right;color: #b3b3b3;text-align: right; border: none;background-color: #343a40">
			  			
			  		</div>
			  		<input style="color: white;font-size: 30px;border: none;width: 100%;" class="bg-dark right" type="text" id="_val" value="<?=$_val?>" name="values">
			  	</div>
			  	
			  </div>
			  <div class="card-body bg-dark">
			  	 <table class="table table-bordered table-sm" style="border-color: #343a40 !important;">
					  <tbody>
					  	<tr>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="AC"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">AC</div></font></font></button></td>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="doidau"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 30px;font-size: 30px;"><img src="http://localhost/Aptech/doidau.png" width="30px"></div></font></font></button></td>
					    <td><button id="du" type="button" class="btn btn-secondary"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">%</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="chia" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">÷</div></font></font></button></td>			
					   </tr>
					   <tr>
					   	
					    <td><button id="i7" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">7</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i8" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">8</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i9" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">9</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="nhan" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">x</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i4" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">4</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i5" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">5</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i6" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">6</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="tru" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">-</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i1" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">1</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i2" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">2</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i3" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">3</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="cong" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">+</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>				
					    <td colspan="2" ><button id="i0" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">0</div></font></font></button></td>
							<td><button id="i_" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">.</div></font></font></button></td>
					    <td><button type="submit" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">=</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					  </tbody>
					 </table>
					</div>
								  </div> 
								 </div>
							</div></form>

						</div>
<script type="text/javascript">

 

 $(function () {
	

		$("#AC").click(function(){
  			 $("#_val").val(0);
  			 $("#val_").val('');
 		});
		$("#doidau").click(function(){
  			 $("#_val").val(-$("#_val").val());
 		});
		$("#i1").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(1);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+1);
 		});
 		$("#i2").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(2);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+2);
 		});
 		$("#i3").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(3);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+3);
 		});
 		$("#i4").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(4);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+4);
 		});
 		$("#i5").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(5);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+5);
 		});
 		$("#i6").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(6);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+6);
 		});
 		$("#i7").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(7);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+7);
 		});
 		$("#i8").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(8);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+8);
 		});
 		$("#i9").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(9);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+9);
 		});
 		$("#i0").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+0);
 		});
 		$("#i_").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			console.log(parseInt($("#_val").val()))
 			console.log($("#_val").val())
 			if(parseInt($("#_val").val())==($("#_val").val()))
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+".");
	  		else return;
 		});
		$("#cong").click(function(){
			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"+");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#tru").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"-");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#nhan").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"x");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#chia").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"÷");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#du").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"%");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});
 		$("#bang").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"=");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});

 		 

 		function check(x) {
 			console.log(x)
 			console.log("%".charCodeAt(0))
 			if((x>=48)&&(x<=57)) return 0; else
 				 return 1;
 		}
 		
});
</script>
</body>
</html>


#code_calcu.php


<?php
$a=$b=$c=0;
$cal="";
function calcu($a,$b,$cal) {
	if($cal=='+') return $a+$b;
	if($cal=='-') return $a-$b;
	if($cal=='x') return $a*$b;
	if($cal=='÷') return $a/$b;
	if($cal=='%') return $a%$b;
 	if($cal=='=') return 0;
}
if (!empty($_POST))
{
	// if(empty($a)){
	// 		$c=$_POST['values'];
	// 		$a=floatval($_POST['values']);
	// 	$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	// 	var_dump($_val);
	// 	var_dump($_POST['values']);
	// }
	
	// else
	{
		$b=floatval($_POST['values']);
		$a=floatval($_POST['oldValues']);
		$cal=$_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1];
		$_val=calcu($a,$b,$cal);
		if($_val=="NULL") $_val=0;
		echo "<script type=\"text/javascript\">
				var vals=$_val;
			</script>";
		// var_dump($_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1]);
		// var_dump($a);
		// var_dump($b);
		// var_dump($_val);
		// var_dump(calcu($a,$b,$cal));
		//var_dump($_POST['values']);
		//echo "ok ok";
		
		//$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	}
}
?>


#doidau.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1620205383/buy6quxuiyp7qtnmqyhf.png


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 15:59 05/05/2021


#calculator.php


<?php
$_val = 0;
include 'code_calcu.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>calculator</title>
	 <meta charset="utf-8">
		 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
		 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
		 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		.card-body{
			padding: 0px;margin: 0px;
		}
		.table{
			margin-bottom:0px;
			padding: 0px;
			margin: 0px;
		}
		.btn-warning{
			color: white !important;
		}
		td{
			width: 25%;
			padding: 0px !important;
			margin: 0px;
			border-color: #343a40 !important;
		}
		button{
			width: 100%;
			font-weight: bold;
		}
		input.right{
  		 text-align: right;
}
	</style>	 


</head>
<body>
<div>
	<form method="post" id="formId">	
		<div class="container" style="margin-top: 50px"> 
		<div style="width: 40%">
			 <div class="card bg-dark">
			  <div class="card-header">
			  	<div class="row">
			  		<div style="width: 100%" >
			  			<div style="width: 20%; margin: 0px !important;">
			  				<button type="button" class="btn btn-danger" style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-warning"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-success"></button>
							</div>
							<input type="text" id="val_" name="oldValues" value="<?=$_POST['values']?>" readonly style="width: 80%;float: right;color: #b3b3b3;text-align: right; border: none;background-color: #343a40">
			  			
			  		</div>
			  		<input style="color: white;font-size: 30px;border: none;width: 100%;" class="bg-dark right" type="text" id="_val" value="<?=$_val?>" name="values">
			  	</div>
			  	
			  </div>
			  <div class="card-body bg-dark">
			  	 <table class="table table-bordered table-sm" style="border-color: #343a40 !important;">
					  <tbody>
					  	<tr>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="AC"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">AC</div></font></font></button></td>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="doidau"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 30px;font-size: 30px;"><img src="http://localhost/Aptech/doidau.png" width="30px"></div></font></font></button></td>
					    <td><button id="du" type="button" class="btn btn-secondary"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">%</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="chia" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">÷</div></font></font></button></td>			
					   </tr>
					   <tr>
					   	
					    <td><button id="i7" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">7</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i8" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">8</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i9" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">9</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="nhan" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">x</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i4" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">4</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i5" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">5</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i6" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">6</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="tru" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">-</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i1" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">1</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i2" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">2</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i3" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">3</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="cong" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">+</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>				
					    <td colspan="2" ><button id="i0" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">0</div></font></font></button></td>
							<td><button id="i_" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">.</div></font></font></button></td>
					    <td><button type="submit" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">=</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					  </tbody>
					 </table>
					</div>
								  </div> 
								 </div>
							</div></form>

						</div>
<script type="text/javascript">

 

 $(function () {
	

		$("#AC").click(function(){
  			 $("#_val").val(0);
  			 $("#val_").val('');
 		});
		$("#doidau").click(function(){
  			 $("#_val").val(-$("#_val").val());
 		});
		$("#i1").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(1);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+1);
 		});
 		$("#i2").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(2);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+2);
 		});
 		$("#i3").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(3);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+3);
 		});
 		$("#i4").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(4);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+4);
 		});
 		$("#i5").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(5);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+5);
 		});
 		$("#i6").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(6);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+6);
 		});
 		$("#i7").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(7);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+7);
 		});
 		$("#i8").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(8);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+8);
 		});
 		$("#i9").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(9);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+9);
 		});
 		$("#i0").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+0);
 		});
 		$("#i_").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			console.log(parseInt($("#_val").val()))
 			console.log($("#_val").val())
 			if(parseInt($("#_val").val())==($("#_val").val()))
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+".");
	  		else return;
 		});
		$("#cong").click(function(){
			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"+");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#tru").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"-");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#nhan").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"x");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#chia").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"÷");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#du").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"%");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});
 		$("#bang").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"=");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});

 		 

 		function check(x) {
 			console.log(x)
 			console.log("%".charCodeAt(0))
 			if((x>=48)&&(x<=57)) return 0; else
 				 return 1;
 		}
 		
});
</script>
</body>
</html>


#code_calcu.php


<?php
$a=$b=$c=0;
$cal="";
function calcu($a,$b,$cal) {
	if($cal=='+') return $a+$b;
	if($cal=='-') return $a-$b;
	if($cal=='x') return $a*$b;
	if($cal=='÷') return $a/$b;
	if($cal=='%') return $a%$b;
 	if($cal=='=') return 0;
}
if (!empty($_POST))
{
	// if(empty($a)){
	// 		$c=$_POST['values'];
	// 		$a=floatval($_POST['values']);
	// 	$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	// 	var_dump($_val);
	// 	var_dump($_POST['values']);
	// }
	
	// else
	{
		$b=floatval($_POST['values']);
		$a=floatval($_POST['oldValues']);
		$cal=$_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1];
		$_val=calcu($a,$b,$cal);
		if($_val=="NULL") $_val=0;
		echo "<script type=\"text/javascript\">
				var vals=$_val;
			</script>";
		// var_dump($_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1]);
		// var_dump($a);
		// var_dump($b);
		// var_dump($_val);
		// var_dump(calcu($a,$b,$cal));
		//var_dump($_POST['values']);
		//echo "ok ok";
		
		//$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	}
}
?>


#doidau.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1620205186/mggbyqikpfdcbvyzentf.png


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 15:59 05/05/2021


#calculator.php


<?php
$_val = 0;
include 'code_calcu.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>calculator</title>
	 <meta charset="utf-8">
		 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
		 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
		 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		.card-body{
			padding: 0px;margin: 0px;
		}
		.table{
			margin-bottom:0px;
			padding: 0px;
			margin: 0px;
		}
		.btn-warning{
			color: white !important;
		}
		td{
			width: 25%;
			padding: 0px !important;
			margin: 0px;
			border-color: #343a40 !important;
		}
		button{
			width: 100%;
			font-weight: bold;
		}
		input.right{
  		 text-align: right;
}
	</style>	 


</head>
<body>
<div>
	<form method="post" id="formId">	
		<div class="container" style="margin-top: 50px"> 
		<div style="width: 40%">
			 <div class="card bg-dark">
			  <div class="card-header">
			  	<div class="row">
			  		<div style="width: 100%" >
			  			<div style="width: 20%; margin: 0px !important;">
			  				<button type="button" class="btn btn-danger" style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-warning"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-success"></button>
							</div>
							<input type="text" id="val_" name="oldValues" value="<?=$_POST['values']?>" readonly style="width: 80%;float: right;color: #b3b3b3;text-align: right; border: none;background-color: #343a40">
			  			
			  		</div>
			  		<input style="color: white;font-size: 30px;border: none;width: 100%;" class="bg-dark right" type="text" id="_val" value="<?=$_val?>" name="values">
			  	</div>
			  	
			  </div>
			  <div class="card-body bg-dark">
			  	 <table class="table table-bordered table-sm" style="border-color: #343a40 !important;">
					  <tbody>
					  	<tr>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="AC"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">AC</div></font></font></button></td>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="doidau"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 30px;font-size: 30px;"><img src="http://localhost/Aptech/doidau.png" width="30px"></div></font></font></button></td>
					    <td><button id="du" type="button" class="btn btn-secondary"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">%</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="chia" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">÷</div></font></font></button></td>			
					   </tr>
					   <tr>
					   	
					    <td><button id="i7" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">7</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i8" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">8</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i9" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">9</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="nhan" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">x</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i4" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">4</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i5" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">5</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i6" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">6</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="tru" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">-</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i1" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">1</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i2" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">2</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i3" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">3</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="cong" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">+</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>				
					    <td colspan="2" ><button id="i0" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">0</div></font></font></button></td>
							<td><button id="i_" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">.</div></font></font></button></td>
					    <td><button type="submit" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">=</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					  </tbody>
					 </table>
					</div>
								  </div> 
								 </div>
							</div></form>

						</div>
<script type="text/javascript">

 

 $(function () {
	

		$("#AC").click(function(){
  			 $("#_val").val(0);
  			 $("#val_").val('');
 		});
		$("#doidau").click(function(){
  			 $("#_val").val(-$("#_val").val());
 		});
		$("#i1").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(1);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+1);
 		});
 		$("#i2").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(2);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+2);
 		});
 		$("#i3").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(3);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+3);
 		});
 		$("#i4").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(4);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+4);
 		});
 		$("#i5").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(5);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+5);
 		});
 		$("#i6").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(6);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+6);
 		});
 		$("#i7").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(7);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+7);
 		});
 		$("#i8").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(8);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+8);
 		});
 		$("#i9").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(9);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+9);
 		});
 		$("#i0").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+0);
 		});
 		$("#i_").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			console.log(parseInt($("#_val").val()))
 			console.log($("#_val").val())
 			if(parseInt($("#_val").val())==($("#_val").val()))
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+".");
	  		else return;
 		});
		$("#cong").click(function(){
			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"+");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#tru").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"-");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#nhan").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"x");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#chia").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"÷");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#du").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"%");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});
 		$("#bang").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"=");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});

 		 

 		function check(x) {
 			console.log(x)
 			console.log("%".charCodeAt(0))
 			if((x>=48)&&(x<=57)) return 0; else
 				 return 1;
 		}
 		
});
</script>
</body>
</html>


#code_calcu.php


<?php
$a=$b=$c=0;
$cal="";
function calcu($a,$b,$cal) {
	if($cal=='+') return $a+$b;
	if($cal=='-') return $a-$b;
	if($cal=='x') return $a*$b;
	if($cal=='÷') return $a/$b;
	if($cal=='%') return $a%$b;
 	if($cal=='=') return 0;
}
if (!empty($_POST))
{
	// if(empty($a)){
	// 		$c=$_POST['values'];
	// 		$a=floatval($_POST['values']);
	// 	$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	// 	var_dump($_val);
	// 	var_dump($_POST['values']);
	// }
	
	// else
	{
		$b=floatval($_POST['values']);
		$a=floatval($_POST['oldValues']);
		$cal=$_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1];
		$_val=calcu($a,$b,$cal);
		if($_val=="NULL") $_val=0;
		echo "<script type=\"text/javascript\">
				var vals=$_val;
			</script>";
		// var_dump($_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1]);
		// var_dump($a);
		// var_dump($b);
		// var_dump($_val);
		// var_dump(calcu($a,$b,$cal));
		//var_dump($_POST['values']);
		//echo "ok ok";
		
		//$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	}
}
?>


#doidau.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1620205186/mggbyqikpfdcbvyzentf.png


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 15:59 05/05/2021


#calculator.php


<?php
$_val = 0;
include 'code_calcu.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>calculator</title>
	 <meta charset="utf-8">
		 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
		 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
		 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		.card-body{
			padding: 0px;margin: 0px;
		}
		.table{
			margin-bottom:0px;
			padding: 0px;
			margin: 0px;
		}
		.btn-warning{
			color: white !important;
		}
		td{
			width: 25%;
			padding: 0px !important;
			margin: 0px;
			border-color: #343a40 !important;
		}
		button{
			width: 100%;
			font-weight: bold;
		}
		input.right{
  		 text-align: right;
}
	</style>	 


</head>
<body>
<div>
	<form method="post" id="formId">	
		<div class="container" style="margin-top: 50px"> 
		<div style="width: 40%">
			 <div class="card bg-dark">
			  <div class="card-header">
			  	<div class="row">
			  		<div style="width: 100%" >
			  			<div style="width: 20%; margin: 0px !important;">
			  				<button type="button" class="btn btn-danger" style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-warning"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-success"></button>
							</div>
							<input type="text" id="val_" name="oldValues" value="<?=$_POST['values']?>" readonly style="width: 80%;float: right;color: #b3b3b3;text-align: right; border: none;background-color: #343a40">
			  			
			  		</div>
			  		<input style="color: white;font-size: 30px;border: none;width: 100%;" class="bg-dark right" type="text" id="_val" value="<?=$_val?>" name="values">
			  	</div>
			  	
			  </div>
			  <div class="card-body bg-dark">
			  	 <table class="table table-bordered table-sm" style="border-color: #343a40 !important;">
					  <tbody>
					  	<tr>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="AC"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">AC</div></font></font></button></td>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="doidau"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 30px;font-size: 30px;"><img src="http://localhost/Aptech/doidau.png" width="30px"></div></font></font></button></td>
					    <td><button id="du" type="button" class="btn btn-secondary"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">%</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="chia" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">÷</div></font></font></button></td>			
					   </tr>
					   <tr>
					   	
					    <td><button id="i7" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">7</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i8" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">8</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i9" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">9</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="nhan" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">x</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i4" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">4</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i5" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">5</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i6" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">6</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="tru" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">-</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i1" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">1</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i2" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">2</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i3" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">3</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="cong" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">+</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>				
					    <td colspan="2" ><button id="i0" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">0</div></font></font></button></td>
							<td><button id="i_" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">.</div></font></font></button></td>
					    <td><button type="submit" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">=</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					  </tbody>
					 </table>
					</div>
								  </div> 
								 </div>
							</div></form>

						</div>
<script type="text/javascript">

 

 $(function () {
	

		$("#AC").click(function(){
  			 $("#_val").val(0);
  			 $("#val_").val('');
 		});
		$("#doidau").click(function(){
  			 $("#_val").val(-$("#_val").val());
 		});
		$("#i1").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(1);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+1);
 		});
 		$("#i2").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(2);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+2);
 		});
 		$("#i3").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(3);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+3);
 		});
 		$("#i4").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(4);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+4);
 		});
 		$("#i5").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(5);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+5);
 		});
 		$("#i6").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(6);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+6);
 		});
 		$("#i7").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(7);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+7);
 		});
 		$("#i8").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(8);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+8);
 		});
 		$("#i9").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(9);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+9);
 		});
 		$("#i0").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+0);
 		});
 		$("#i_").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			console.log(parseInt($("#_val").val()))
 			console.log($("#_val").val())
 			if(parseInt($("#_val").val())==($("#_val").val()))
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+".");
	  		else return;
 		});
		$("#cong").click(function(){
			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"+");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#tru").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"-");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#nhan").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"x");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#chia").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"÷");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#du").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"%");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});
 		$("#bang").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"=");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});

 		 

 		function check(x) {
 			console.log(x)
 			console.log("%".charCodeAt(0))
 			if((x>=48)&&(x<=57)) return 0; else
 				 return 1;
 		}
 		
});
</script>
</body>
</html>


#code_calcu.php


<?php
$a=$b=$c=0;
$cal="";
function calcu($a,$b,$cal) {
	if($cal=='+') return $a+$b;
	if($cal=='-') return $a-$b;
	if($cal=='x') return $a*$b;
	if($cal=='÷') return $a/$b;
	if($cal=='%') return $a%$b;
 	if($cal=='=') return 0;
}
if (!empty($_POST))
{
	// if(empty($a)){
	// 		$c=$_POST['values'];
	// 		$a=floatval($_POST['values']);
	// 	$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	// 	var_dump($_val);
	// 	var_dump($_POST['values']);
	// }
	
	// else
	{
		$b=floatval($_POST['values']);
		$a=floatval($_POST['oldValues']);
		$cal=$_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1];
		$_val=calcu($a,$b,$cal);
		if($_val=="NULL") $_val=0;
		echo "<script type=\"text/javascript\">
				var vals=$_val;
			</script>";
		// var_dump($_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1]);
		// var_dump($a);
		// var_dump($b);
		// var_dump($_val);
		// var_dump(calcu($a,$b,$cal));
		//var_dump($_POST['values']);
		//echo "ok ok";
		
		//$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	}
}
?>


#doidau.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1620205186/mggbyqikpfdcbvyzentf.png


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 15:59 05/05/2021


#calculator.php


<?php
$_val = 0;
include 'code_calcu.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>calculator</title>
	 <meta charset="utf-8">
		 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
		 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
		 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		.card-body{
			padding: 0px;margin: 0px;
		}
		.table{
			margin-bottom:0px;
			padding: 0px;
			margin: 0px;
		}
		.btn-warning{
			color: white !important;
		}
		td{
			width: 25%;
			padding: 0px !important;
			margin: 0px;
			border-color: #343a40 !important;
		}
		button{
			width: 100%;
			font-weight: bold;
		}
		input.right{
  		 text-align: right;
}
	</style>	 


</head>
<body>
<div>
	<form method="post" id="formId">	
		<div class="container" style="margin-top: 50px"> 
		<div style="width: 40%">
			 <div class="card bg-dark">
			  <div class="card-header">
			  	<div class="row">
			  		<div style="width: 100%" >
			  			<div style="width: 20%; margin: 0px !important;">
			  				<button type="button" class="btn btn-danger" style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-warning"></button>
			  				<button style="width: 2px; padding-right: 0px;border-radius: 100%" type="button" class="btn btn-success"></button>
							</div>
							<input type="text" id="val_" name="oldValues" value="<?=$_POST['values']?>" readonly style="width: 80%;float: right;color: #b3b3b3;text-align: right; border: none;background-color: #343a40">
			  			
			  		</div>
			  		<input style="color: white;font-size: 30px;border: none;width: 100%;" class="bg-dark right" type="text" id="_val" value="<?=$_val?>" name="values">
			  	</div>
			  	
			  </div>
			  <div class="card-body bg-dark">
			  	 <table class="table table-bordered table-sm" style="border-color: #343a40 !important;">
					  <tbody>
					  	<tr>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="AC"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">AC</div></font></font></button></td>
					  	<td><button type="button" class="btn btn-secondary" id="doidau"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 30px;font-size: 30px;"><img src="http://localhost/Aptech/doidau.png" width="30px"></div></font></font></button></td>
					    <td><button id="du" type="button" class="btn btn-secondary"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">%</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="chia" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">÷</div></font></font></button></td>			
					   </tr>
					   <tr>
					   	
					    <td><button id="i7" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">7</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i8" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">8</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i9" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">9</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="nhan" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">x</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i4" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">4</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i5" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">5</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i6" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">6</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="tru" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">-</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>
					    <td><button id="i1" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">1</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i2" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">2</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="i3" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">3</div></font></font></button></td>
					    <td><button id="cong" type="button" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">+</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					   <tr>				
					    <td colspan="2" ><button id="i0" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">0</div></font></font></button></td>
							<td><button id="i_" type="button" class="btn" style="background-color: #969ca2;color: white;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 12px;padding-bottom: 15px;font-size: 30px;">.</div></font></font></button></td>
					    <td><button type="submit" class="btn btn-warning"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="padding-top: 1px;padding-bottom: 11px;font-size: 40px !important;;">=</div></font></font></button></td>
					   </tr>
					  </tbody>
					 </table>
					</div>
								  </div> 
								 </div>
							</div></form>

						</div>
<script type="text/javascript">

 

 $(function () {
	

		$("#AC").click(function(){
  			 $("#_val").val(0);
  			 $("#val_").val('');
 		});
		$("#doidau").click(function(){
  			 $("#_val").val(-$("#_val").val());
 		});
		$("#i1").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(1);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+1);
 		});
 		$("#i2").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(2);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+2);
 		});
 		$("#i3").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(3);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+3);
 		});
 		$("#i4").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(4);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+4);
 		});
 		$("#i5").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(5);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+5);
 		});
 		$("#i6").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(6);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+6);
 		});
 		$("#i7").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(7);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+7);
 		});
 		$("#i8").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(8);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+8);
 		});
 		$("#i9").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) $("#_val").val(9);
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+9);
 		});
 		$("#i0").click(function(){
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+0);
 		});
 		$("#i_").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			console.log(parseInt($("#_val").val()))
 			console.log($("#_val").val())
 			if(parseInt($("#_val").val())==($("#_val").val()))
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+".");
	  		else return;
 		});
		$("#cong").click(function(){
			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"+");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#tru").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"-");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#nhan").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"x");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#chia").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"÷");
	  	document.getElementById("formId").submit();	
 		});
 		$("#du").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"%");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});
 		$("#bang").click(function(){
 			if (check($("#_val").val().charAt($("#_val").val().length-1).charCodeAt(0))) return;
 			else{
 				if($("#_val").val()==0||$("#_val").val()==vals) return;
				else
	  			$("#_val").val($("#_val").val()+"=");
	  	document.getElementById("formId").submit();

 			}
 		
				
 		});

 		 

 		function check(x) {
 			console.log(x)
 			console.log("%".charCodeAt(0))
 			if((x>=48)&&(x<=57)) return 0; else
 				 return 1;
 		}
 		
});
</script>
</body>
</html>


#code_calcu.php


<?php
$a=$b=$c=0;
$cal="";
function calcu($a,$b,$cal) {
	if($cal=='+') return $a+$b;
	if($cal=='-') return $a-$b;
	if($cal=='x') return $a*$b;
	if($cal=='÷') return $a/$b;
	if($cal=='%') return $a%$b;
 	if($cal=='=') return 0;
}
if (!empty($_POST))
{
	// if(empty($a)){
	// 		$c=$_POST['values'];
	// 		$a=floatval($_POST['values']);
	// 	$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	// 	var_dump($_val);
	// 	var_dump($_POST['values']);
	// }
	
	// else
	{
		$b=floatval($_POST['values']);
		$a=floatval($_POST['oldValues']);
		$cal=$_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1];
		$_val=calcu($a,$b,$cal);
		if($_val=="NULL") $_val=0;
		echo "<script type=\"text/javascript\">
				var vals=$_val;
			</script>";
		// var_dump($_POST['oldValues'][strlen($_POST['oldValues'])-1]);
		// var_dump($a);
		// var_dump($b);
		// var_dump($_val);
		// var_dump(calcu($a,$b,$cal));
		//var_dump($_POST['values']);
		//echo "ok ok";
		
		//$cal=$_POST['values'][strlen($_POST['values'])-1];
	}
}
?>


#doidau.png


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1620205186/mggbyqikpfdcbvyzentf.png


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!