IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

by GokiSoft.com - 15:15 05/05/2021 10,573 Lượt Xem

Tạo một giao diện máy tính như hình sau

Thực hiện các phép tình +,-,*,/,% từ PHP

Gợi ý:

- Khi người dùng nhập giá trị đầu tiên => Lưu vào input với name = 'a'

- Khi người dùng nhập phép tính +,-,*,/,% => lưu vào input với name = 'cal'

- Khi người dùng nhập giá trị thứ 2 => Lưu vào input với name = 'b'

Khi người dùng click vào dấu '=' thực hiện submit form lên server. theo GET/POST

thực hiện tính và trả về kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 08:50 23/04/2021<?php
  $s = $a = $b = $cal = '';

  if(!empty($_GET)) {
    if(isset($_GET['a'])) {
      $a = $_GET['a'];
    }
    if(isset($_GET['b'])) {
      $b = $_GET['b'];
    }
    if(isset($_GET['cal'])) {
      $cal = $_GET['cal'];
    }
    switch ($cal) {
      case '+':
        $s = $a + $b;
        break;
      case '-':
        $s = $a - $b;
        break;
      case '*':
        $s = $a * $b;
        break;
      case '/':
        $s = $a / $b;
        break;
      case '%':
        $s = $a % $b;
        break;
    }
  }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <title>Calculator Online</title>
  <style>
    table {
      margin: auto;
      margin-top: 50px;
      background: #BBBBBB;
    }

    .pheptinh {
      background: orange;
    }

    #c {
      width: 100px;
      height: 40px;
    }

    .btn {
      width: 50px;
      height: 40px;
    }

    .calcu {
      width: 200px;
      height: 30px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <form method="get" name="MyForm">
    <input type="text" name="a" id="a" class="a" value="" placeholder="Enter a" style="display: none;">
    <input type="text" name="b" id="b" class="b" placeholder="Enter b" style="display: none;">
    <input type="text" name="cal" id="cal" class="cal" placeholder="Cal" style="display: none;">
  </form>

  <table>
    <tr>
      <td colspan="4"><input class="calcu" id="calcu" type="text" value="<?=$a.$cal.$b.'='.$s?>" readonly="true"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" value="AC"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="+/-"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="%"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" value="/"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" value="7"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="8"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="9"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" value="*"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" value="4"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="5"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="6"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" value="-"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" value="1"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="2"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="3"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" value="+"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><input type="button" class="btn" id="c" value="0"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="."></td>
      <td><input type="submit" class="btn pheptinh" value="="></td>
    </tr>
  </table>

<script type="text/javascript">
	$(function() {
		$('input').click(function() {
			value = $(this).val()
			switch(value) {
				case '+':
				case '-':
				case '*':
				case '/':
				case '%':
					if($('#a').val() == '') {
						alert('Yeu cau nhap gia tri a truoc khi nhap phep tinh')
						return
					}
					$('#cal').val(value)
				break;
				case 'AC':
					$('#a').val('')
					$('#b').val('')
					$('#cal').val('')
					$('#calcu').val('')
				break;
				case '=':
					if($('#a').val() == '') {
						alert('Yeu cau nhap gia tri a')
						return
					}
					if($('#b').val() == '') {
						alert('Yeu cau nhap gia tri b')
						return
					}
					if($('#cal').val() == '') {
						alert('Yeu cau nhap phep tinh')
						return
					}
					$('[name=MyForm]').submit()
				break;
				default:
					if($('#cal').val() == '') {
						$('#a').val($('#a').val() + value)
					} else {
						$('#b').val($('#b').val() + value)
					}
				break;
			}

			$('#calcu').val($('#a').val() + $('#cal').val() + $('#b').val())
		})
	})
</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!