IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

by GokiSoft.com - 15:15 05/05/2021 10,571 Lượt Xem

Tạo một giao diện máy tính như hình sau

Thực hiện các phép tình +,-,*,/,% từ PHP

Gợi ý:

- Khi người dùng nhập giá trị đầu tiên => Lưu vào input với name = 'a'

- Khi người dùng nhập phép tính +,-,*,/,% => lưu vào input với name = 'cal'

- Khi người dùng nhập giá trị thứ 2 => Lưu vào input với name = 'b'

Khi người dùng click vào dấu '=' thực hiện submit form lên server. theo GET/POST

thực hiện tính và trả về kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:13 14/06/2020


#Caculator2.php


<?php
		$result = 0;
		if(!empty($_GET)){

			$value1 = $_GET['value1'];
			$value2 = $_GET['value2'];
			$operation = $_GET['pheptinh'];
			if($operation == '+'){
				$result = $value1+$value2;
				
			}
			if($operation == '-'){
				$result = $value1-$value2;
				
			}
			if($operation == '*'){
				$result = $value1*$value2;
				
			}
			if($operation == '/'){
				$result = $value1/$value2;
				
			}
		}
	?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
	<style type="text/css">
		.btn{
			width: 34px;
			height: 32px;
		}
		#equ{
			width: 34px;
			height: 66px;
		}
		#zero{
			width: 72px;
			height: 32px;
		}
	</style>
</head>
<body>

	<form method="GET" action="" name="myform">
			<input type="text" name="value1" id="input1">
			<input type="text" name="pheptinh" id="pheptinh">
			<input type="text" name="value2" id="input2">
			
	</form>
	
	<table style="background-color: #808080;margin: auto;">
		<tr>
			<td colspan="5"><input id="result" type="text" name="" style="width: 176px" value="<?=$result?>" />

		</tr>
		

		<tr>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="7" onclick="setValue(7)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="8" onclick="setValue(8)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="9" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="/" onclick="setCalculation('/')"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="<--" onclick="result.value=result.value.substr(0,result.value.length-1)"/></td>
		</tr>

		<tr>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="6" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="5" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="4" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="*"onclick="setCalculation('*')"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="C" onclick="resetData()"/></td>
		</tr>

		<tr>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="3" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="2" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="1" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="+" onclick="setCalculation('+')"/></td>
			<td rowspan="2" ><input id="equ" class="btn" type="button" name="" value="=" onclick="submitForm()"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><input id="zero" class="btn" type="button" name="" value="0"></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="."></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="-" onclick="setCalculation('-')"></td>
			
		</tr>
	</table>
	<script type="text/javascript">
		var isCheck = 1;
		function setValue(value){

			if(isCheck==1){
				input1.value =input1.value+value;
				result +=input1.value+value;
				
			}else{
				input2.value = input2.value+value;
				result +=input2.value+value;
			}
			}
			
		function setCalculation(calculation){
			if(input1.value==''){
				return;
			}
			isCheck =2;
			result +=pheptinh.value+calculation;
			pheptinh.value=calculation;
			

		}
		function resetData(){
			isCheck = 1;
			input1.value='';
			input2.value='';
			result.value='';


		}
		function showCalculation(){
			result.value= input1.value+ pheptinh+ input2.value;
		}
		
		function submitForm(){
			$('[name=myform]').submit();
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!