IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

Tạo máy tinh căn bản bằng PHP - Calculator in PHP

by GokiSoft.com - 15:15 05/05/2021 10,574 Lượt Xem

Tạo một giao diện máy tính như hình sau

Thực hiện các phép tình +,-,*,/,% từ PHP

Gợi ý:

- Khi người dùng nhập giá trị đầu tiên => Lưu vào input với name = 'a'

- Khi người dùng nhập phép tính +,-,*,/,% => lưu vào input với name = 'cal'

- Khi người dùng nhập giá trị thứ 2 => Lưu vào input với name = 'b'

Khi người dùng click vào dấu '=' thực hiện submit form lên server. theo GET/POST

thực hiện tính và trả về kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyen Tuan Anh [T1907A]

Ngày viết: 10:58 15/06/2020<!-- code by webdevtrick ( https://webdevtrick.com) -->
<html>
	<head>
		<title>Simple Calculator In PHP | Webdevtrick.com</title>
		<meta charset="utf-8">
		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	 
		<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
	</head>
	<body>
		
		<div class="container" style="margin-top: 50px">
		
		<?php
		
		// If the submit button has been pressed
		if(isset($_POST['submit']))
		{
		// Check number values
		if(is_numeric($_POST['number1']) && is_numeric($_POST['number2']))
		{
		// Calculate total
		if($_POST['operation'] == 'plus')
		{
		$total = $_POST['number1'] + $_POST['number2'];	
		}
		if($_POST['operation'] == 'minus')
		{
		$total = $_POST['number1'] - $_POST['number2'];	
		}
		if($_POST['operation'] == 'multiply')
		{
		$total = $_POST['number1'] * $_POST['number2'];	
		}
		if($_POST['operation'] == 'divided by')
		{
		$total = $_POST['number1'] / $_POST['number2'];	
		}
		
		// Print total to the browser
		echo "<h1>{$_POST['number1']} {$_POST['operation']} {$_POST['number2']} equals {$total}</h1>";
		
		} else {
		
		// Print error message to the browser
		echo 'Numeric values are required';
		
		}
		}
		// end PHP. Code by webdevtrick.com
		?>
	  
	  <!-- Calculator form by webdevtrick.com -->
	  <form method="post" action="calculator.php">
	    <input name="number1" type="text" class="form-control" style="width: 150px; display: inline" />
	    <select name="operation">
	    	<option value="plus">Plus</option>
	      <option value="minus">Minus</option>
	      <option value="multiply">Multiply</option>
	      <option value="divided by">Devide</option>
	    </select>
	    <input name="number2" type="text" class="form-control" style="width: 150px; display: inline" />
	    <input name="submit" type="submit" value="Calculate" class="btn btn-primary" />
	  </form>
	  
		</div>
	
	</body>
</html>


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 15:57 14/06/2020<?php
$a = $b = $cal = '';
$ketqua = 0;

if (isset($_POST['a'])) {
  $a = $_POST['a'];
}
if (isset($_POST['b'])) {
  $b = $_POST['b'];
}
if (isset($_POST['cal'])) {
  $cal = $_POST['cal'];
}

switch ($cal) {
  case '+':
    $ketqua = $a + $b;
    break;
  case '-':
    $ketqua = $a - $b;
    break;
  case 'x':
    $ketqua = $a * $b;
    break;
  case '/':
    $ketqua = $a / $b;
    break;
  case '%':
    $ketqua = $a % $b;
    break;
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Calculator</title>
	 <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
	<style type="text/css">
		table{
			background-color: #ABB1BA;
			margin: auto;
		}
		#result{
			width: 208px;
			height: 35px;
		}
		.btn{
			width: 40px;
			height: 40px;
		}
		#equ{
			width: 40px;
			height: 82px;
		}
		#zero{
			width: 82px;
			height: 40px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<form method="post" name="form">
    <input type="text" name="a" id="a" class="a" value="<?=$ketqua?>" style="display:none; ;">
    <input type="text" name="b" id="b" class="b"style="display:none;">
    <input type="text" name="cal" id="cal" class="cal"style="display:none;">
    <p id="z"></p>
  </form>
	<table>
		<tr>
			<td colspan="7"><input id="result" type="text"></td>

		</tr>
		<tr>
			<td><input type="button" class="btn" value="7" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="8" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="9" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="/" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="C" 
				onclick="result.value=result.value.substr(0,result.value.length-1)"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input type="button" class="btn" value="4" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="5" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="6" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="*" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="AC" onclick="result.value=''"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input type="button" class="btn" value="1" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="2" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="3" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="-"onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td rowspan="2"><input id="equ" type="button" class="btn" value="="
				onclick="result.value=eval(result.value)"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><input type="button" id="zero" class="btn" value="0" onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="," onclick="result.value+=this.value"></td>
			<td><input type="button" class="btn" value="+" onclick="result.value+=this.value"></td>
		</tr>
	</table>

</body>
</html>


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:13 14/06/2020


#Caculator2.php


<?php
		$result = 0;
		if(!empty($_GET)){

			$value1 = $_GET['value1'];
			$value2 = $_GET['value2'];
			$operation = $_GET['pheptinh'];
			if($operation == '+'){
				$result = $value1+$value2;
				
			}
			if($operation == '-'){
				$result = $value1-$value2;
				
			}
			if($operation == '*'){
				$result = $value1*$value2;
				
			}
			if($operation == '/'){
				$result = $value1/$value2;
				
			}
		}
	?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
	<style type="text/css">
		.btn{
			width: 34px;
			height: 32px;
		}
		#equ{
			width: 34px;
			height: 66px;
		}
		#zero{
			width: 72px;
			height: 32px;
		}
	</style>
</head>
<body>

	<form method="GET" action="" name="myform">
			<input type="text" name="value1" id="input1">
			<input type="text" name="pheptinh" id="pheptinh">
			<input type="text" name="value2" id="input2">
			
	</form>
	
	<table style="background-color: #808080;margin: auto;">
		<tr>
			<td colspan="5"><input id="result" type="text" name="" style="width: 176px" value="<?=$result?>" />

		</tr>
		

		<tr>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="7" onclick="setValue(7)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="8" onclick="setValue(8)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="9" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="/" onclick="setCalculation('/')"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="<--" onclick="result.value=result.value.substr(0,result.value.length-1)"/></td>
		</tr>

		<tr>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="6" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="5" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="4" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="*"onclick="setCalculation('*')"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="C" onclick="resetData()"/></td>
		</tr>

		<tr>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="3" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="2" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="1" onclick="setValue(this.value)"/></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="+" onclick="setCalculation('+')"/></td>
			<td rowspan="2" ><input id="equ" class="btn" type="button" name="" value="=" onclick="submitForm()"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><input id="zero" class="btn" type="button" name="" value="0"></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="."></td>
			<td><input class="btn" type="button" name="" value="-" onclick="setCalculation('-')"></td>
			
		</tr>
	</table>
	<script type="text/javascript">
		var isCheck = 1;
		function setValue(value){

			if(isCheck==1){
				input1.value =input1.value+value;
				result +=input1.value+value;
				
			}else{
				input2.value = input2.value+value;
				result +=input2.value+value;
			}
			}
			
		function setCalculation(calculation){
			if(input1.value==''){
				return;
			}
			isCheck =2;
			result +=pheptinh.value+calculation;
			pheptinh.value=calculation;
			

		}
		function resetData(){
			isCheck = 1;
			input1.value='';
			input2.value='';
			result.value='';


		}
		function showCalculation(){
			result.value= input1.value+ pheptinh+ input2.value;
		}
		
		function submitForm(){
			$('[name=myform]').submit();
		}
	</script>
</body>
</html>


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 09:32 14/06/2020<?php
$a = $b = $cal = '';
$ketqua = 0;

if (isset($_POST['a'])) {
  $a = $_POST['a'];
}
if (isset($_POST['b'])) {
  $b = $_POST['b'];
}
if (isset($_POST['cal'])) {
  $cal = $_POST['cal'];
}

switch ($cal) {
  case '+':
    $ketqua = $a + $b;
    break;
  case '-':
    $ketqua = $a - $b;
    break;
  case 'x':
    $ketqua = $a * $b;
    break;
  case '/':
    $ketqua = $a / $b;
    break;
  case '%':
    $ketqua = $a % $b;
    break;
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <title>Calculator</title>
  <style>
    table {
      margin: auto;
      margin-top: 50px;
      background: #BBBBBB;
    }

    .pheptinh {
      background: orange;
    }

    #c {
      width: 100px;
      height: 40px;
    }

    .btn {
      width: 50px;
      height: 40px;
    }

    .calcu {
      width: 200px;
      height: 30px;
    }
  </style>

</head>

<body>
  <form method="post" name="form">
    <input type="text" name="a" id="a" class="a" value="<?=$ketqua?>" style="display: none;">
    <input type="text" name="b" id="b" class="b"style="display: none;">
    <input type="text" name="cal" id="cal" class="cal"style="display: none;">
    <p id="z"></p>
  </form>

  <table>
    <tr>
      <td colspan="4"><input class="calcu" id="calcu" type="text" value="<?=$ketqua?>"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="reset()" value="AC"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="+/-"></td>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setPhepTinh('%')" value="%"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" onclick="setPhepTinh('/')" value="/"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(7)" value="7"></td>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(8)" value="8"></td>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(9)" value="9"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" onclick="setPhepTinh('x')" value="x"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(4)" value="4"></td>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(5)" value="5"></td>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(6)" value="6"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" onclick="setPhepTinh('-')" value="-"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(1)" value="1"></td>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(2)" value="2"></td>
      <td><input type="button" class="btn" onclick="setValue(3)" value="3"></td>
      <td><input type="button" class="btn pheptinh" onclick="setPhepTinh('+')" value="+"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><input type="button" class="btn" id="c" onclick="setValue(0)" value="0"></td>
      <td><input type="button" class="btn" value="."></td>
      <td><input type="submit" class="btn pheptinh" onclick="submit()" value="="></td>
    </tr>
  </table>
  <script type="text/javascript">
    var option = 1;

    function reset() {
      option = 1;
      $(".a").val('');
      $(".b").val('');
      $(".cal").val('');
      ghi();
    }

    function setValue(number) {
      if (option == 1) {
        $(".a").val($(".a").val() + number);
      } else {
        $(".b").val($(".b").val() + number);
      }
      ghi();
    }

    function setPhepTinh(pheptinh) {
      if ($(".a").val() == '') {
        return;
      }
      $(".cal").val(pheptinh);
      option = 2;
      ghi();
    }

    function ghi() {
      $(".calcu").val($(".a").val() + $(".cal").val() + $(".b").val());
    }

    function submit() {
      $('[name = form]').submit();
    }
  </script>


</body>

</html>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 21:29 13/06/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Máy tính đơn giản </title>
</head>
<body>
	<form method="post" action="">
		<input type="text" name="value1">		
		<select name="operation">
			<option>+</option>
			<option>-</option>
			<option>*</option>
			<option>/</option>
		</select>	
		<input type="text" name="value2">
		<input type="submit" name="submit" value="Calculator Now">
	</form>
	<?php 
		if (isset($_POST['submit'])) {
			$value1 = $_POST['value1'];
			$value2 = $_POST['value2'];
			$operation = $_POST['operation'];
			if ($operation == '+') {

				echo "<b>Your Answer = </b>";
				echo $value1 + $value2;
				echo "<hr/>";
			}
			if ($operation == '-') {
				echo "<b>Your Answer = </b>";
				echo $value1 - $value2;
				echo "<hr/>";
			}
			if ($operation == '*') {
				echo "<b>Your Answer = </b>";
				echo $value1 * $value2;
				echo "<hr/>";
			}
			if ($operation == '/') {
				echo "<b>Your Answer = </b>";
				echo $value1 / $value2;
				echo "<hr/>";
			}

		}
	 ?>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!