IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced XML: Tạo tài liệu XML - quản lý lớp học

XML: Tạo tài liệu XML - quản lý lớp học

by GokiSoft.com - 17:13 29/10/2021 18,169 Lượt Xem

1. Viết tài liệu quản lý lớp học => mô tả thông tin lớp học, danh sách sinh viên của từng lớp

Yêu cầu : khi đọc tài liệu xml sẽ biết được thông tin >> tài liệu xml đó có những lớp học nào, thông tin của lớp học đó là gì, danh sách sinh viên của từng lớp và biết được chi tiết thông tin của từng sinh viên.

2. Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Đình Khôi [community,T2008A]

Ngày viết: 16:34 05/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<uses-list>
	<!-- DTD -->
	<!DOCTYPE user-list [
	<!ELEMENT user-list (class-one, class-Twe)>
	<!ELEMENT class-one (name, Teacher, number, male-population, female-population, student-list)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT Teacher (#PCDATA)>
	<!ELEMENT number (#PCDATA)>
	<!ELEMENT male-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT female-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT student-list (infor-people)>
	<!ELEMENT infor-people (ord-order-number)>
	<!ELEMENT ord-order-number (people-one, people-twe, people-three)>
	<!ELEMENT student-list (#PCDATA)>
	<!ELEMENT class-twe (name, Teacher, number, male-population, female-population, student-list)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT Teacher (#PCDATA)>
	<!ELEMENT number (#PCDATA)>
	<!ELEMENT male-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT female-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT student-list (#PCDATA)>

]>
<!-- Content -->

	<class-one>
		<name>T2008A</name>
		<Teacher>Tran Van A</Teacher>
		<number>4 people</number>
		<male-population> 3 people</male-population>
		<female-population>1 people</female-population>
		<student-list>
			<infor-people>
				<ord-order-number>
					<people-one>
						<fullname>Do Duy Khanh</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>04-04-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-one>
					<people-twe>
						<fullname>Duong Cong Minh</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>03-03-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-twe>
					<people-three>
						<fullname>Vu Dinh Khoi</fullname>
						<address>Ha Nam</address>
						<birthday>13-09-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-three>
					<people-for>
						<fullname>Do Thi Hong Ngoc</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>14-08-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nu</gender>
					</people-for>
				</ord-order-number>
			</infor-people>
		</student-list>
	</class-one>
	<class-Twe>
		<name>T2009A</name>
		<Teacher>Tran Van B</Teacher>
		<number>4 people</number>
		<male-population> 3 people</male-population>
		<female-population>1 people</female-population>
		<student-list>
			<infor-people>
				<ord-order-number>
					<people-one>
						<fullname>Do Duy A</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>04-04-2002</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-one>
					<people-twe>
						<fullname>Duong Cong B</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>03-03-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-twe>
					<people-three>
						<fullname>Vu Dinh C</fullname>
						<address>Ha Nam</address>
						<birthday>13-09-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-three>
					<people-for>
						<fullname>Do Thi Hong D</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>14-08-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nu</gender>
					</people-for>
				</ord-order-number>
			</infor-people>
		</student-list>
	</class-Twe>
</uses-list>


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:17 05/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<classinfo>
 <className>T2008A</className>
 <address>Ha Noi</address>
 <studentList>
  <Student7>
   <name>Tran van a</name>
   <phoneNumber>8213102315151</phoneNumber>
   <birthday>02-02-1989</birthday>
   <gender>nam</gender>
  </Student7>
  <Student8>
   <name>nguyen van b</name>
   <phoneNumber>226651165655</phoneNumber>
   <birthday>22-03-1989</birthday>
   <gender>nu</gender>
  </Student8>
  <Student9>
   <name>nguyen dinh c</name>
   <phoneNumber>2666555656565</phoneNumber>
   <birthday>10-06-1989</birthday>
   <gender>nam</gender>
  </Student9>
 </studentList>
 <className>T2009A</className>
 <address>Thai Binh</address>
 <studentList>
  <Student28>
   <name>nguyen thi a</name>
   <phoneNumber>6625656666555</phoneNumber>
   <birthday>25-04-1979</birthday>
   <gender>nu</gender>
  </Student28>
  <Student29>
   <name>phan van b</name>
   <phoneNumber>0556565623</phoneNumber>
   <birthday>21-07-1979</birthday>
   <gender>nam</gender>
  </Student29>
  <Student30>
   <name>la thi b</name>
   <phoneNumber>09831051151523</phoneNumber>
   <birthday>01-07-1979</birthday>
   <gender>nu</gender>
  </Student30></classinfo>


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 15:57 05/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE USER_LIST [
	<!ELEMENT user-list (infor, devices)>
	<!ELEMENT infor (fullname, birthday, address, email)>
	<!ELEMENT fullname (#PCDATA)>
	<!ELEMENT birthday (#PCDATA)>
	<!ELEMENT address (#PCDATA)>
	<!ELEMENT email (#PCDATA)>
	<!ELEMENT devices (device)>
	<!ELEMENT device (name, type, price, manufacturer)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT type (#PCDATA)>
	<!ELEMENT price (#PCDATA)>
	<!ELEMENT manufacturer (#PCDATA)>
	<!ENTITY NDQ "NGUYEN DINH QUAN">
]>

<user-list xmlns:abc = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/abc" xmlns:okok = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/okok">
	<abc:infor okok:title = "Hello World!!!">
		<okok:fullname>&NDQ;</okok:fullname>
		<okok:birthday>22-03-2002</okok:birthday>
		<abc:address>52/25/18 duong my dinh, nam tu liem, my dinh 2 ,hanoi</abc:address>
		<abc:email>[email protected]</abc:email>
	</abc:infor>
	<devices>
		<device>
			<name>dung cu hoc tap</name>
			<name>Dell LATITUDE E5550</name>
			<type>Laptop</type>
			<name>iPhone Xsm</name>
			<type>Smart Phone</type>
		</device>
		<device>
		<name>so thich</name>
		<type>game :league legends, Arena of valor, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ,Zing Speed Mobile</type>
		<type>phim :blockbuster ,romantic comedy, school</type>
		<type>nghe nhac:nhac tre , nhac vang</type>
	  </device>
		<device>
			<name>ngon ngu lap trinh ban thich</name>
			<type>html , css , bootstrap,js</type>	
		</device>
	</devices>
</user-list>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 15:46 05/04/2021


#profile.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<my_Profile>
	<member>
		<name>Trần Văn Lâm</name>
		<age>19</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Đá Bóng</favourite>
		<learning_tools>laptop</learning_tools>
		<programming_language>JAVA</programming_language>
	</member>
	<member>
		<name>Lionel Messi</name>
		<age>33</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Đá Bóng</favourite>
		<learning_tools>laptop</learning_tools>
		<programming_language>C#</programming_language>
	</member>
	<member>
		<name>Cristiano Ronaldo</name>
		<age>36</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Đá Bóng</favourite>
		<learning_tools>laptop</learning_tools>
		<programming_language>PHP</programming_language>
	</member>
	<member>
		<name>Phan Tấn Trung</name>
		<age>31</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Chơi Game</favourite>
		<learning_tools>PC</learning_tools>
		<programming_language>HTML/CSS</programming_language>
	</member>
</my_Profile>


#student.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<class_aptech>
	<class>
		<rollno>R01</rollno>
		<address>Số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội </address>
		<name_Class>T2008A</name_Class>
		<name_Teacher>Trần Ngọc Tuấn Điệp</name_Teacher>
		<student_List>
			<student>
				<name>Trần Ngọc Thiên Lâm</name>
				<gender>Nam</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
			<student>
				<name>Nguyễn Ngọc Amee</name>
				<gender>Nữ</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
		</student_List>
	</class>
	<class>
		<rollno>R02</rollno>
		<address>Số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội </address>
		<name_Class>T1008A</name_Class>
		<name_Teacher>Ba Rọi Béo</name_Teacher>
		<student_List>
			<student>
				<name>Trần Sơn Tùng</name>
				<gender>Nam</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
			<student>
				<name>Nguyễn Ngọc Phấn Đông</name>
				<gender>Nữ</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
		</student_List>
	</class>
</class_aptech>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 15:36 05/04/2021


bai1:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

	<class_list>

		<class1>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class1>
		<class2>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class2>
		<class3>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class3>
		<class4>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class4>
	</class_list>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!