IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học

by GokiSoft.com - 14:39 05/04/2021 12,670 Lượt Xem

1. Viết tài liệu quản lý lớp học => mô tả thông tin lớp học, danh sách sinh viên của từng lớp

Yêu cầu : khi đọc tài liệu xml sẽ biết được thông tin >> tài liệu xml đó có những lớp học nào, thông tin của lớp học đó là gì, danh sách sinh viên của từng lớp và biết được chi tiết thông tin của từng sinh viên.

2. Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Đình Khôi [community,T2008A]

Ngày viết: 16:34 05/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<uses-list>
	<!-- DTD -->
	<!DOCTYPE user-list [
	<!ELEMENT user-list (class-one, class-Twe)>
	<!ELEMENT class-one (name, Teacher, number, male-population, female-population, student-list)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT Teacher (#PCDATA)>
	<!ELEMENT number (#PCDATA)>
	<!ELEMENT male-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT female-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT student-list (infor-people)>
	<!ELEMENT infor-people (ord-order-number)>
	<!ELEMENT ord-order-number (people-one, people-twe, people-three)>
	<!ELEMENT student-list (#PCDATA)>
	<!ELEMENT class-twe (name, Teacher, number, male-population, female-population, student-list)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT Teacher (#PCDATA)>
	<!ELEMENT number (#PCDATA)>
	<!ELEMENT male-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT female-population (#PCDATA)>
	<!ELEMENT student-list (#PCDATA)>

]>
<!-- Content -->

	<class-one>
		<name>T2008A</name>
		<Teacher>Tran Van A</Teacher>
		<number>4 people</number>
		<male-population> 3 people</male-population>
		<female-population>1 people</female-population>
		<student-list>
			<infor-people>
				<ord-order-number>
					<people-one>
						<fullname>Do Duy Khanh</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>04-04-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-one>
					<people-twe>
						<fullname>Duong Cong Minh</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>03-03-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-twe>
					<people-three>
						<fullname>Vu Dinh Khoi</fullname>
						<address>Ha Nam</address>
						<birthday>13-09-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-three>
					<people-for>
						<fullname>Do Thi Hong Ngoc</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>14-08-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nu</gender>
					</people-for>
				</ord-order-number>
			</infor-people>
		</student-list>
	</class-one>
	<class-Twe>
		<name>T2009A</name>
		<Teacher>Tran Van B</Teacher>
		<number>4 people</number>
		<male-population> 3 people</male-population>
		<female-population>1 people</female-population>
		<student-list>
			<infor-people>
				<ord-order-number>
					<people-one>
						<fullname>Do Duy A</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>04-04-2002</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-one>
					<people-twe>
						<fullname>Duong Cong B</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>03-03-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-twe>
					<people-three>
						<fullname>Vu Dinh C</fullname>
						<address>Ha Nam</address>
						<birthday>13-09-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nam</gender>
					</people-three>
					<people-for>
						<fullname>Do Thi Hong D</fullname>
						<address>Ha Noi</address>
						<birthday>14-08-2000</birthday>
						<devices>laptops DELL</devices>
						<email>[email protected]</email>
						<gender>Nu</gender>
					</people-for>
				</ord-order-number>
			</infor-people>
		</student-list>
	</class-Twe>
</uses-list>


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:17 05/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<classinfo>
 <className>T2008A</className>
 <address>Ha Noi</address>
 <studentList>
  <Student7>
   <name>Tran van a</name>
   <phoneNumber>8213102315151</phoneNumber>
   <birthday>02-02-1989</birthday>
   <gender>nam</gender>
  </Student7>
  <Student8>
   <name>nguyen van b</name>
   <phoneNumber>226651165655</phoneNumber>
   <birthday>22-03-1989</birthday>
   <gender>nu</gender>
  </Student8>
  <Student9>
   <name>nguyen dinh c</name>
   <phoneNumber>2666555656565</phoneNumber>
   <birthday>10-06-1989</birthday>
   <gender>nam</gender>
  </Student9>
 </studentList>
 <className>T2009A</className>
 <address>Thai Binh</address>
 <studentList>
  <Student28>
   <name>nguyen thi a</name>
   <phoneNumber>6625656666555</phoneNumber>
   <birthday>25-04-1979</birthday>
   <gender>nu</gender>
  </Student28>
  <Student29>
   <name>phan van b</name>
   <phoneNumber>0556565623</phoneNumber>
   <birthday>21-07-1979</birthday>
   <gender>nam</gender>
  </Student29>
  <Student30>
   <name>la thi b</name>
   <phoneNumber>09831051151523</phoneNumber>
   <birthday>01-07-1979</birthday>
   <gender>nu</gender>
  </Student30></classinfo>


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 15:57 05/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE USER_LIST [
	<!ELEMENT user-list (infor, devices)>
	<!ELEMENT infor (fullname, birthday, address, email)>
	<!ELEMENT fullname (#PCDATA)>
	<!ELEMENT birthday (#PCDATA)>
	<!ELEMENT address (#PCDATA)>
	<!ELEMENT email (#PCDATA)>
	<!ELEMENT devices (device)>
	<!ELEMENT device (name, type, price, manufacturer)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT type (#PCDATA)>
	<!ELEMENT price (#PCDATA)>
	<!ELEMENT manufacturer (#PCDATA)>
	<!ENTITY NDQ "NGUYEN DINH QUAN">
]>

<user-list xmlns:abc = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/abc" xmlns:okok = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/okok">
	<abc:infor okok:title = "Hello World!!!">
		<okok:fullname>&NDQ;</okok:fullname>
		<okok:birthday>22-03-2002</okok:birthday>
		<abc:address>52/25/18 duong my dinh, nam tu liem, my dinh 2 ,hanoi</abc:address>
		<abc:email>[email protected]</abc:email>
	</abc:infor>
	<devices>
		<device>
			<name>dung cu hoc tap</name>
			<name>Dell LATITUDE E5550</name>
			<type>Laptop</type>
			<name>iPhone Xsm</name>
			<type>Smart Phone</type>
		</device>
		<device>
		<name>so thich</name>
		<type>game :league legends, Arena of valor, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ,Zing Speed Mobile</type>
		<type>phim :blockbuster ,romantic comedy, school</type>
		<type>nghe nhac:nhac tre , nhac vang</type>
	  </device>
		<device>
			<name>ngon ngu lap trinh ban thich</name>
			<type>html , css , bootstrap,js</type>	
		</device>
	</devices>
</user-list>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 15:46 05/04/2021


#profile.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<my_Profile>
	<member>
		<name>Trần Văn Lâm</name>
		<age>19</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Đá Bóng</favourite>
		<learning_tools>laptop</learning_tools>
		<programming_language>JAVA</programming_language>
	</member>
	<member>
		<name>Lionel Messi</name>
		<age>33</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Đá Bóng</favourite>
		<learning_tools>laptop</learning_tools>
		<programming_language>C#</programming_language>
	</member>
	<member>
		<name>Cristiano Ronaldo</name>
		<age>36</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Đá Bóng</favourite>
		<learning_tools>laptop</learning_tools>
		<programming_language>PHP</programming_language>
	</member>
	<member>
		<name>Phan Tấn Trung</name>
		<age>31</age>
		<gender>Nam</gender>
		<favourite>Chơi Game</favourite>
		<learning_tools>PC</learning_tools>
		<programming_language>HTML/CSS</programming_language>
	</member>
</my_Profile>


#student.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<class_aptech>
	<class>
		<rollno>R01</rollno>
		<address>Số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội </address>
		<name_Class>T2008A</name_Class>
		<name_Teacher>Trần Ngọc Tuấn Điệp</name_Teacher>
		<student_List>
			<student>
				<name>Trần Ngọc Thiên Lâm</name>
				<gender>Nam</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
			<student>
				<name>Nguyễn Ngọc Amee</name>
				<gender>Nữ</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
		</student_List>
	</class>
	<class>
		<rollno>R02</rollno>
		<address>Số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội </address>
		<name_Class>T1008A</name_Class>
		<name_Teacher>Ba Rọi Béo</name_Teacher>
		<student_List>
			<student>
				<name>Trần Sơn Tùng</name>
				<gender>Nam</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
			<student>
				<name>Nguyễn Ngọc Phấn Đông</name>
				<gender>Nữ</gender>
				<age>19</age>
				<address>Hà Nội Capital</address>
				<email>[email protected]</email>
			</student>
		</student_List>
	</class>
</class_aptech>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 15:36 05/04/2021


bai1:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

	<class_list>

		<class1>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class1>
		<class2>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class2>
		<class3>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class3>
		<class4>
			<Name-class>T2008A</Name-class>
			<name>Nguyen Su</name>
			<birthday>04-04-2002</birthday>
			<address>Ha Noi</address>
		</class4>
	</class_list>


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!