IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,567 Lượt Xem

Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:07 14/05/2021using System;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int f1 = 0, f2 = 1;
      int f = 1, max;

      Console.WriteLine("Nhap max: ");
      max = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("day fibonacci: {0}", max);
      for (int i = 0; f < max - f/2; i++)
      {
        f = f1 + f2;
        f1 = f2;
        f2 = f;
        Console.WriteLine(", {0}", f);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!