IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,669 Lượt Xem

Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 14:54 02/10/2021using System;

namespace Fibo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap vao N");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i<n; i++)
      {
        Console.Write(fibonacci(i)+ " ");
      }
    }

    public static int fibonacci(int i)
    {
      if (i < 0)
      {
        return -1;
      }
      if(i == 0|| i == 1)
      {
        return i;
      }
      else
      {
        return fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2);
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!