IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 9,663 Lượt Xem

Cho chuỗi fibonaci sau 

F(n) = f(n-1) + f(n-2)

F(0) = 1

F(1) = 1

Nhập vào số max -> thực hiện in ra các số fibonaci có giá trị < max

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:57 14/05/2021using System;

namespace baitap
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int max;
      Console.WriteLine("Nhap so max");
      max = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      if (max < 0)
      {
        Console.WriteLine("Nhap lai !");
      }
      else { 
      int f0 = 0;
      int f1 = 1;
      int fn ;
      int i;
        Console.WriteLine("Day Fibonacci :");
        Console.WriteLine(f0);
        Console.WriteLine(f1);
        for (i = 2; i < max; i++) {
          fn = f1 + f0;
          Console.WriteLine(fn);
          f0 = f1;
          f1 = fn;
      }

      }
      
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!