IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 11,102 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Xuan Dien [community,C2010G]

Ngày viết: 17:55 27/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Prime
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap vao so N= ");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= N; i++)
      {
        if (checkPrime(i))
        {
          Console.Write("{0} , ", i);
        }

      }
    }

    static bool checkPrime(int num)
    {
      int max = num / 2;
      for (int i = 2; i <= max; i++)
      {
        if (num % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }

      return true;
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!