IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Tính tổng các số nguyên từ 0 tới N bằng PHP

Tính tổng các số nguyên từ 0 tới N bằng PHP

by GokiSoft.com - 20:09 29/04/2021 19,565 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên số tự nhiên N có giá trị từ 1 tới 100

Tính tổng các số nguyên từ 0->N và in kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:29 10/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tinh Tong So Nguyen Tu 0 Den N</title>
</head>
<body>
  <?php 

   $sum = 0;
   $i = rand(0,100);
   for ($x = 1; $x < $i; $x++){
   	$sum += $x; 
   }
   echo "So Ngau Nhien".$i;
   echo "<br>";
   echo "Tong cac so tu 0 den x la".$sum;

  ?>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 14:38 10/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<?php
$n = rand(1,10);
echo "so n = " .$n;
echo "</br>";
$tong = 0;
for ($i=0; $i <$n ; $i++) { 
	$tong = $tong + $i;
}
echo "tong = " .$tong;
?>
</body>
</html>


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 20:15 07/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tổng Số Ngẫu Nhiên</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
	$n= rand(1,100);
	echo "Số Ngẫu Nhiên là: " . $n;

	$sum = 0;
	for ($i=0; $i <= $n ; $i++) {
	$sum += $i;
	}

	echo "<br/>";
	echo "Tổng các số từ 1: => " . $sum;
?>
</body>
</html>


Cao Tuấn Minh [community,C2010L]

Ngày viết: 21:20 29/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tính Tổng Số Nguyên</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
//Sinh ngẫu nhiên số tự nhiên N có giá trị từ 1 tới 100

//Tính tổng các số nguyên từ 0->N và in kết quả ra màn hình

$n = rand(1,100);
echo $n;
echo "<br>";
$tong = 0;
for ($i=0; $i<=$n; $i++) { 
	$tong += $i;
}
echo "<br>";
echo $tong;

?>
</body>
</html>


Đỗ Phan Hà [community,C2010L]

Ngày viết: 21:20 29/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>ok i'm fine</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<?php
	$x = rand(1,100);
	echo 'N ='.$x;
	$sum = 0;
	for($i=0;$i<=$x;$i++){
		$sum += $i;
	}
	echo'<br>';
	echo'Vay tong so N la '.$sum;
	?>
</body>
</html>	


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!