IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2

Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2

by GokiSoft.com - 19:50 01/07/2021 21,291 Lượt Xem

Bài 1.

            Viết chương trình java tạo và thực thi theo menu sau:

1.      Nhập vào tên của bạn

2.      Hiển thị tên vừa nhập.

3.      Thoát.

 

Bài 2. Viết chương trình java thực thi theo menu sau:

1.      Nhập vào 2 số nguyên

2.      Hiển thị 2 số vừa nhập

3.      Tổng 2 số

4.      Tích 2 số

5.      Hiệu 2 số

6.      Thương 2 số.

7.      Thoát.

 

Bài 3. Viết chương trình java thực thi theo menu sau:

1.      Nhập vào họ tên của bạn

2.      Nhập vào điểm toán lý hóa.

3.      Tính tổng 3 môn

4.      Tính trung bình 3 môn.

5.      Thoát.

 

Bài 4.

            Viết chương trình java cho phép tạo và thực thi theo menu sau:

1.      Nhập vào một số nguyên dương n.

2.      Tính tổng các số từ 1 đến n

3.      Kiểm tra n có là số nguyên tố

4.      Kiểm tra n có là số hoàn hảo.

5.      In ra các số nguyên tố từ 1 đến n

6.      In ra các số hoàn hảo từ 1 đến n.

7.      Hiển thị số n thành tích các thừa số nguyên tố.

8.      Thoát

(Hiển thị 1 số nguyên dương thành tích các thừa số nguyên tố: n = 24 thì in ra: n = 2^3*3)

 

Bài 5.

            Viết chương trình java tạo và thực thi theo menu sau:

1.      Nhập vào số nguyên dương n

2.      Tính tổng: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n

3.      Tính tổng: 1 + 1/2! + 1/3! + ... + 1/n!

4.      Thoát.

 

Bài 6.

            Viết chương trình java tạo và thực thi theo menu sau:

1.      Nhập vào số nguyên dương n, số nguyên x bất kỳ

2.      Tính tổng: 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ... + x^n / n!

3.      Tính tổng: 1 +x – x^2/2! + x^3/3! + ... + (-1)^n-1 * x^n / n!

4.      Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Anh [community,C2010G]

Ngày viết: 10:24 30/06/2021


Bài 3
    //bai 3 
   System.out.println("Nhập họ tên của bạn: ");
   Scanner input = new Scanner(System.in);
   String name = input.nextLine();
   
   Scanner point = new Scanner(System.in);
   System.out.println("Nhập điểm môn toán:");
   double i = point.nextDouble();
   System.out.println("Nhập điểm môn lý:");
   double j = point.nextDouble();
   System.out.println("Nhập điểm môn hóa:");
   double k = point.nextDouble();
   
   System.out.format("Tên của bạn là: %s \nĐiểm toán: %f \nĐiểm lý: %f \nĐiểm hóa: %f", name,i,j,k);
   System.out.println("Tổng điểm 3 môn = " + (i+j+k));
   System.out.println("Trung bình 3 môn = " + (i+j+k)/3);
  }
}


Hoàng Anh [community,C2010G]

Ngày viết: 10:10 30/06/2021

Bài 2


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class test {
  public static void main(String[] args) {
//   bai 2
  Scanner num = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Nhập vào số nguyên thứ nhất: ");
  int i = num.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào số nguyên thứ hai: ");
  int j = num.nextInt();
  
  System.out.format("\n2 số bạn vừa nhập là: %d , %d", i,j);
  
  System.out.print("\ntổng 2 số= " + (i+j));
  
  System.out.print("\nhiệu 2 số= " + (i-j));
  
  System.out.print("\ntích 2 số= " + (i*j));
  
  System.out.print("\nthương 2 số= " + (i/j));
    
    
  }
}


Hoàng Anh [community,C2010G]

Ngày viết: 09:59 30/06/2021


Bài 1 
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication4;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Bom1
 */
public class test {
  public static void main(String[] args) {
//    bai 1
  System.out.println("Nhập vào tên bạn: ");
  Scanner n = new Scanner(System.in);
  String name = n.nextLine();
  
  System.out.format("Tên của bạn là: %s", name);
  
  }
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 11:10 25/01/2021


1
package javalesson2;

import static java.lang.System.exit;
import java.util.Scanner;

public class ex11 {

  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner r = new Scanner(System.in);
    
    String name = null;
    
    int choose;
    
    System.out.println("Menu:\n"
        + "1. Input Name\n"
        + "2. Show Name\n"
        + "3. Exit.\n"
        + "-------------\n"
        + "Input Here: ");
    
    while(true) {
      
      choose = r.nextInt();

      switch(choose) {

        case 1:
          name = r.nextLine();
          break;

        case 2:
          System.out.println(name);
          break;

        case 3: 
          exit(0);

        default:
          System.out.println("Wrong Input!!!");
          break;

      }
      
    }

  }

}


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:42 22/01/2021//Bai 1
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession22;

import java.util.Scanner;
import static javafx.application.Platform.exit;

/**
 *
 * @author UserName
 */
public class Ex {

  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    String ten = null;

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    do {
      System.out.println("Nhap ten. Choose = 1");
      System.out.println("Hien thi ten. Choose = 2");
      System.out.println("Chon choose:................. ");
      choose = scan.nextInt();

      switch (choose) {
        case 1:
          Scanner input = new Scanner(System.in);
          System.out.println("Nhap ten: ");
          ten = input.nextLine();
          break;
        case 2:
          System.out.println("Ho ten vua nhap: " + ten);
          break;
        case 3:
          System.out.println("Thoat!!!");
          System.exit(0);
          break;
        default:
          break;
      }
    } while (choose != 3);

  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!