IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C#

Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C#

by GokiSoft.com - 08:45 26/10/2021 1,410 Lượt Xem

Tạo CSDL đặt tên là: quanlysinhvien gồm 1 bảng students gồm các bảng (id tự tăng, rollno, fullname, phone, email, address, status (giá trị là: PENDING, LEARNING, DROPOUT), father_name, father_phone, mother_name, mother_phone

Tạo file json gồm ít nhất 5 bản ghi chứa các thông tin sinh viên như trên


Tạo menu chương trình sau:

1. Nhập dữ liệu vào CSDL

2. Hiển thị danh sách sinh viên

3. Nhập JSON vào CSDL

4. Export CSDL tới JSON

5. Thoat


Import JSON to CSDL -> Thực hiện nhập dữ liệu sv vào database theo rollno (Nếu ko tồn tại thêm mới, nếu tồn tại update)

Export CSDL to JSON -> Xuất thông tin sinh viên ra file JSON

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!