IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic [Video] Tìm hiểu mảng trong Java & ArrayList & HashMap trong Java - C2108L

[Video] Tìm hiểu mảng trong Java & ArrayList & HashMap trong Java - C2108L

by GokiSoft.com - 21:28 22/06/2022 1,091 Lượt Xem


#Main.java


/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package lesson02;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    //Mang index:
    //B1) Khai bao bien mang trong Java
    //int, String, char, float, double, ...
    int[] list = new int[10];//Mang gom toi da 10 phan tu -> index: 0 -> 9
    int list2[] = new int[12];//Mang gom toi da 12 phan tu -> index: 0 -> 11
    
    //B2) Them phan tu vao trong mang
    //Biet dc vi tri can them
    list[1] = 12;
    list[0] = 20;
    list[5] = 22;
    //Them phan tu bang cach nhap tu ban phim
    System.out.println("Nhap phan tu list[2] = ");
    list[2] = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.println("Nhap phan tu list[" + i + "] = ");
      list[i] = Integer.parseInt(input.nextLine());
    }
    
    //B3) Lay phan tu trong mang
    System.out.println("list[0] = " + list[0]);
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.format("\nlist[%d] = $d", i, list[i]);
    }
    
    //Tom lai -> java mang index -> B4, B5 -> Hieu nhu la phep gan.
    //B4) Xoa phan tu trong mang
    list[1] = 0;
    list[3] = 0;
    
    //B5) Chen
    list[2] = 12;
    list[2] = 10;
    
    //Ly do:
    //Do dai phan tu trong mang fix -> khi mo rong o nho -> code mat tgian
    //Chen, xoa phan tu -> ko linh dong
  }
}


#Test.java


/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package lesson02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;
import java.util.Vector;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    //Khi tim hieu Vector -> Thay ArrayList thanh Vector la su dung.
    //Can su dung 1 Array -> So phan tu trong mang -> co the thay doi dc
    //ArrayList & Vector -> List
    
    //B1) Khai bao mang
    Vector<Integer> list2 = new Vector<>();
    ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
//    Collections.sort(list);
//    Collections.reverse(list);
    //Integer, Float, Double, String, Character, ...
    //Length: list.size() -> So phan tu trong mang
    //Index: 0 -> Length - 1
    
    //B2) Them phan tu
    list.add(12);//Them so 12 vao vi tri index = 0 -> length: 1
    list.add(55);//Them so 55 vao vi tri index = 1 -> length: 2
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
      System.out.println("Nhap phan tu: ");
      int value = Integer.parseInt(input.nextLine());
      list.add(value);
    }
    
    //B3) Duyet phan tu trong mang
    //Xac dinh vi tri index can lay du lieu
    System.out.println("Gia tri: " + list.get(1));
    
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      System.out.println("Gia tri: " + list.get(i));
    }
    
    for (Integer v : list) {
      System.out.println(v);
    }
    
    //B4) Xoa phan tu trong mang
    //Xac vi tri can xoa index = 1
    list.remove(1);
//    list.clear();
    
    //B5) Chen phan tu vao trong mang
    list.add(1, 1230000);
    //1, 2, 3, 4, 5 -> chen: 1230000 -> 1, 1230000, 2, 3, 4, 5
    
    //B6) Thay phan tu moi
    list.set(1, 222);
    //1, 1230000, 2, 3, 4, 5 => Thay: 222 -> 1, 222, 2, 3, 4, 5
    
    System.out.println("Ket qua sau chen: ");
    for (Integer v : list) {
      System.out.println(v);
//      System.out.print("sdfsdf");
    }
  }
}


#Test2.java


/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package lesson02;

import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.Set;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Test2 {
  public static void main(String[] args) {
    //Tim hieu HashMap -> Quan ly du lieu -> key & value
    //B1) Khai bao
    HashMap<String, String> data = new HashMap<>();
    
    //B2) Them phan tu vao trong mang
    //fullname -> TRAN VAN A, age => 12, address -> Ha Noi
    data.put("fullname", "TRAN VAN A");
    data.put("age", "12");
    data.put("address", "Ha Noi");
    
    data.put("fullname", "Xin Chao");
    
    //B3) Duyet phan tu trong mang
    //Biet key can lay du lieu
    System.out.println("Ten: " + data.get("fullname"));
    System.out.println("Dia Chi: " + data.get("address"));
    
    //B4) Xoa phan tu trong mang
    data.remove("fullname");
    
    Set<String> keys = data.keySet();
    for (String key : keys) {
      System.out.println("key = " + key);
    }
    
    Collection<String> values = data.values();
    for (String value : values) {
      System.out.println("value = " + value);
    }
    
    String t = "address";
    String v = data.get(t);
    
    System.out.println("v = " + v);
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!