IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 12,372 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:31 14/05/2021using System;

namespace baitap
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float t;
      Console.WriteLine("nhap so a");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap so b");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo so nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        }
      }
      else {
        t = -b / a;
        Console.WriteLine("nghiem = " + t);
      }

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!