IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 6,723 Lượt Xem

Bài 1: Viết code cho flowchart sau

Bài 2 :


Bài 3:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 07:03 26/06/2020namespace bt
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float Sum = 0;
      float C = 1;
      float Avg = 0;
      while (C <= 3)
      {
        Console.WriteLine("Mời nhập số : ");
        int number = int.Parse(Console.ReadLine());
        Sum += number;
        C++;
      }
      Avg = Sum / 3;
      Console.WriteLine(Avg);
      
    }
  }
}namespace bt
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int yrsOfService = 3;
      int Salary = 1500;
      int bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (Salary < 500)
        {
          bonus = 100;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;

      }
  }
}

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 19:25 25/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lession1
{
  class Class2
  {
    static void Main(string[] args) {
      int yrsOfService = 3;
      int salary = 1500;
      int bonus ;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
        }
      }
      else {
        bonus = 700;
      }
      Console.WriteLine("bonus {0}", bonus);

      int Sum = 0, C = 1,Avg = 0;
      while (true) {
        if (C <= 3)
        {
          Console.WriteLine("Nhap vao mot so : ");
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          Sum += number;
          C++;
        }
        else
        {
          Avg = Sum / 3;
          Console.WriteLine("Sum = {1} \nAvg = {0}",Avg,Sum);
          break;
        }
      }
      
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:46 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  int yrsOfService = 3;
  int Salary = 1500;
  int bonus = 0;
  if (yrsOfService < 5)
  {
   if (Salary < 500)
   {
    bonus = 100;
   }
   else
   {
    bonus = 200;
   }
  }
  else
  {
   bonus = 700;
  }
 }
}using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  float Sum = 0;
  float C = 1;
  float Avg = 0;
  while (C <= 3)
  {
   Console.WriteLine("Input number");
   int number = int.Parse(Console.ReadLine());
   Sum+=number;
   C++;
  }
  Avg = Sum/3;
  Console.WriteLine(Avg);
 }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:33 24/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai3a
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int yrsOfService = 3;
      int salary = 1500;
      int bonus = 0;

      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
        }

      }
      else
      {
        bonus = 700;
      }
      Console.WriteLine(bonus);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai3b
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int Sum = 0;
      int C = 1;
      int Avg = 0;
      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          Sum = Sum + number;
          C++;
        }else
        {
          Avg = Sum / 3;
          Console.WriteLine(Sum+" & "+Avg);
          break;
        }
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 11:31 19/05/2020using System;

namespace lession2
{
  class Flowchart
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bai1();
      bai3();
      Console.ReadKey();
    }
    static void bai1()
    {
      Console.WriteLine("Bai 1:");
      int yrsOfService = 3, salary = 1500, bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
        else
        {
          bonus = 200;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        Console.WriteLine(bonus);
      }
    }
    static void bai3()
    {
      Console.WriteLine("Bai 3:");
      int sum = 0, C = 1;
      float Avg = 0;
      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          Console.Write("number : ");
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          sum += number;
          C++;
        }
        else
        {
          Avg = sum / 3;
          Console.WriteLine("sum = {0} & Avg = {1} ", sum, Avg);
          break;
        }
      }
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!