IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 7,885 Lượt Xem

Bài 1: Viết code cho flowchart sau

Bài 2 :


Bài 3:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 07:03 26/06/2020namespace bt
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float Sum = 0;
      float C = 1;
      float Avg = 0;
      while (C <= 3)
      {
        Console.WriteLine("Mời nhập số : ");
        int number = int.Parse(Console.ReadLine());
        Sum += number;
        C++;
      }
      Avg = Sum / 3;
      Console.WriteLine(Avg);
      
    }
  }
}namespace bt
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int yrsOfService = 3;
      int Salary = 1500;
      int bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (Salary < 500)
        {
          bonus = 100;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;

      }
  }
}

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 19:25 25/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lession1
{
  class Class2
  {
    static void Main(string[] args) {
      int yrsOfService = 3;
      int salary = 1500;
      int bonus ;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
        }
      }
      else {
        bonus = 700;
      }
      Console.WriteLine("bonus {0}", bonus);

      int Sum = 0, C = 1,Avg = 0;
      while (true) {
        if (C <= 3)
        {
          Console.WriteLine("Nhap vao mot so : ");
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          Sum += number;
          C++;
        }
        else
        {
          Avg = Sum / 3;
          Console.WriteLine("Sum = {1} \nAvg = {0}",Avg,Sum);
          break;
        }
      }
      
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:46 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  int yrsOfService = 3;
  int Salary = 1500;
  int bonus = 0;
  if (yrsOfService < 5)
  {
   if (Salary < 500)
   {
    bonus = 100;
   }
   else
   {
    bonus = 200;
   }
  }
  else
  {
   bonus = 700;
  }
 }
}using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  float Sum = 0;
  float C = 1;
  float Avg = 0;
  while (C <= 3)
  {
   Console.WriteLine("Input number");
   int number = int.Parse(Console.ReadLine());
   Sum+=number;
   C++;
  }
  Avg = Sum/3;
  Console.WriteLine(Avg);
 }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:33 24/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai3a
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int yrsOfService = 3;
      int salary = 1500;
      int bonus = 0;

      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
        }

      }
      else
      {
        bonus = 700;
      }
      Console.WriteLine(bonus);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai3b
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int Sum = 0;
      int C = 1;
      int Avg = 0;
      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          Sum = Sum + number;
          C++;
        }else
        {
          Avg = Sum / 3;
          Console.WriteLine(Sum+" & "+Avg);
          break;
        }
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 11:31 19/05/2020using System;

namespace lession2
{
  class Flowchart
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bai1();
      bai3();
      Console.ReadKey();
    }
    static void bai1()
    {
      Console.WriteLine("Bai 1:");
      int yrsOfService = 3, salary = 1500, bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (salary < 500)
        {
          bonus = 100;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
        else
        {
          bonus = 200;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        Console.WriteLine(bonus);
      }
    }
    static void bai3()
    {
      Console.WriteLine("Bai 3:");
      int sum = 0, C = 1;
      float Avg = 0;
      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          Console.Write("number : ");
          int number = int.Parse(Console.ReadLine());
          sum += number;
          C++;
        }
        else
        {
          Avg = sum / 3;
          Console.WriteLine("sum = {0} & Avg = {1} ", sum, Avg);
          break;
        }
      }
    }

  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!