IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A

Source Code Chia Sẻ

Share Code- Lession 1 - Java Advanced - T1907A Share Code- Lession 2 - Generic + FileInputStream + FileOutputStream - T1907A Share Code- File - ObjectInputStream - ObjectOutputStream - T1907A Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý sinh vien + file Share Code - Bài giảng nén file & giải nén File - T1907A Share Code - Thread trong java + Thread.Sleep + join trong java Share Code - Thread - MultiThread - Synchonized wait notify notifyAll trong java Share Code - Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Share Code - MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Share Code - Hướng dẫn chữa bài >> Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java Share Code - Hướng dẫn học java swing Phần 1 - T1907A Share Code - Kết nối CSDL + Swing trong java phần 1 - T1907A Share Code - Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing Share Code - XML - Hướng dẫn viết tài liệu XML Share Code - Hướng dẫn phân tích tài liệu XML quản lý lớp học bằng Java Share Code - Hướng dẫn tạo dự án quản lý sinh viên + import + export XML File Share Code - JSON - Thông tin lớp học bằng Java Share Code - Hướng dẫn sử dụng gson - quản lý lớp học bằng Java Share Code - Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Share Code - Tìm hiểu Exception + Throw + Try Catch + Package Share Code - Tìm hiểu Collections & Generic trong Java Share Code - Hướng dẫn dọc ghi dữ liệu trên File - C1907L Share Code - Hướng dẫn tạo dự án WinRar, WinZip, 7Zip toàn tập bằng Java Hướng dẫn tìm hiểu đệ quy qua bài Fibonaci - Recursion Fibonaci - Java Phân chia mảng số nguyên thành 2 phần + chắc + lẻ [Share Code] MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java [Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java [Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java [Share Code] CRUD - Chương trình quản lý sinh viên - Test CSDL - jdbc mysql driver - Lập Trình Java [Share Code] Localization - Lập Trình Đa Ngôn Ngữ - Lập Trình Java - Java Advanced [Share Code] Java Console - Chương trình quản lý sinh viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, hiển thị Java + MySQL [Share Code] Tìm hiểu về Thread - MultiThreading - Synchronized Trong Java - Lập trình java [Share Code] MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java - Ôn Tập ADF [Share Code] MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết - Class C1907L [Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java - Lớp C1907L [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu MySQL trong Java - Quản lý user trong Java + MySQL [Share Code] Tìm hiểu về Exception - List & Map & ArrayList & Vector - Lập trình Java nâng cao [Share Code] Tìm hiểu ObjectInputStream + ObjectOutputStream - Thread - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Thread - Synchronized Trong Java - Lập trình Java nâng cao [Share Code] Tìm hiểu về thiết kế Swing Form - Lập trình Java Nâng Cao [Share Code] Tìm hiểu về Localization - Quản lý sinh viên và kết nối cơ sở dữ liệu - Lập trình Jva nâng cao [Share Code] Mô tả thông tin cá nhân bằng XML - Lập trình XML/JSON [Khoá học Java nâng cao] Chương trình quản lý thư viện + XML [Share Code] gson trong Java - Vi dụ json trong java - Bài tập quản lý sản phẩm + json trong Java
Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

by GokiSoft.com - 15:07 07/04/2021 4,420 Lượt Xem

Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)


Viết chương trình phân tích tài liệu trên bằng Java

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 23:50 08/04/2021


#Interest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Interest {
  String sport, game;
  ArrayList<String> music = new ArrayList<>();

  public Interest() {
  }

  public String getSport() {
    return sport;
  }

  public void setSport(String sport) {
    this.sport = sport;
  }

  public String getGame() {
    return game;
  }

  public void setGame(String game) {
    this.game = game;
  }

  public ArrayList<String> getMusic() {
    return music;
  }

  public void setMusic(String music1) {
    this.music.add(music1);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "sport=" + sport + ", game=" + game + ", music=" + music;
  }
  
}


#LearningEquipment.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class LearningEquipment {
  String laptop;
  ArrayList<String> bookList = new ArrayList<>();

  public LearningEquipment() {
  }

  public String getLaptop() {
    return laptop;
  }

  public void setLaptop(String laptop) {
    this.laptop = laptop;
  }

  public ArrayList<String> getBookList() {
    return bookList;
  }

  public void setBookList(String book) {
    this.bookList.add(book);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "laptop=" + laptop + ", bookList=" + bookList;
  }
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Personal person;
    try {
      File file = new File("thongtincanhan.xml");
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser parser = factory.newSAXParser();
      PersonalParser personalParser = new PersonalParser();
      parser.parse(file, personalParser);
      person = personalParser.person;
      System.out.println(person);
    } catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}


#Personal.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.util.ArrayList;/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Personal {
  String name, gender, birthday, status;
  ArrayList<Interest> interestList = new ArrayList<>();
  String programLanguage;
  ArrayList<LearningEquipment> equipmentList = new ArrayList<>();

  public Personal() {
  }


  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public ArrayList<Interest> getInterestList() {
    return interestList;
  }

  public void setInterestList(ArrayList<Interest> interestList) {
    this.interestList = interestList;
  }

  public String getProgramLanguage() {
    return programLanguage;
  }

  public void setProgramLanguage(String programLanguage) {
    this.programLanguage = programLanguage;
  }

  public ArrayList<LearningEquipment> getEquipmentList() {
    return equipmentList;
  }

  public void setEquipmentList(ArrayList<LearningEquipment> equipmentList) {
    this.equipmentList = equipmentList;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Personal{" + "name=" + name + ", gender=" + gender + ", birthday=" + birthday + ", status=" + status + ", interestList=" + interestList + ", programLanguage=" + programLanguage + ", equipmentList=" + equipmentList + '}';
  }
  
}


#PersonalParser.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class PersonalParser extends DefaultHandler{
  Personal person = null;
  Interest interest = new Interest();
  LearningEquipment equipment = new LearningEquipment();
  
  boolean isProfile = false;
  boolean isName = false;
  boolean isGender = false;
  boolean isBirthday = false;
  boolean isStatus = false;
  boolean isInterest = false;
  boolean isSport = false;
  boolean isGame = false;
  boolean isMusic = false;
  boolean isUSUK = false;
  boolean isVPOP = false;
  boolean isLanguage = false;
  boolean isEquipment = false;
  boolean isLaptop = false;
  boolean isName1 = false;
  boolean isBookList = false;
  boolean isBook = false;
  
  int check = 0;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if(qName.equalsIgnoreCase("profile")){
      person = new Personal();
      isProfile = true;
    }
    if(isProfile){
      if(qName.equalsIgnoreCase("name") && check == 0){
        isName = true;
        check = 1;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("gender")){
        isGender = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("birthday")){
        isBirthday = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("status")){
        isStatus = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("interest")){
        isInterest = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("program-language")){
        isLanguage = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("learning-equipment")){
        isEquipment = true;
      }
      if(isInterest){
        if(qName.equalsIgnoreCase("sport")){
          isSport = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("game")){
          isGame = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("music")){
          isMusic = true;
        }
      }
      if(isMusic){
        if(qName.equalsIgnoreCase("us-uk")){
          isUSUK = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("v-pop")){
          isVPOP = true;
        }
      }
      if(isEquipment){
        if(qName.equalsIgnoreCase("laptop")){
          isLaptop = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("book-list")){
          isBookList = true;
        }
      }
      if(isLaptop){
        if(qName.equalsIgnoreCase("name")){
          isName1 = true;
        }
      }
      if(isBookList){
        if(qName.equalsIgnoreCase("book")){
          isBook = true;
        }
      }
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if(qName.equalsIgnoreCase("profile")){
      isProfile = false;
      person.interestList.add(interest);
      person.equipmentList.add(equipment);
    }
    if(isProfile){
      if(qName.equalsIgnoreCase("name")){
        isName = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("gender")){
        isGender = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("birthday")){
        isBirthday = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("status")){
        isStatus = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("interest")){
        isInterest = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("program-language")){
        isLanguage = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("learning-equipment")){
        isEquipment = false;
      }
      if(isInterest){
        if(qName.equalsIgnoreCase("sport")){
          isSport = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("game")){
          isGame = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("music")){
          isMusic = false;
        }
      }
      if(isMusic){
        if(qName.equalsIgnoreCase("us-uk")){
          isUSUK = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("v-pop")){
          isVPOP = false;
        }
      }
      if(isEquipment){
        if(qName.equalsIgnoreCase("laptop")){
          isLaptop = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("book-list")){
          isBookList = false;
        }
      }
      if(isLaptop){
        if(qName.equalsIgnoreCase("name")){
          isName1 = false;
        }
      }
      if(isBookList){
        if(qName.equalsIgnoreCase("book")){
          isBook = false;
        }
      }
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String str = String.valueOf(ch, start, length);
    if(isProfile){
      if(isName){
        person.setName(str);
      }else if(isGender){
        person.setGender(str);
      }else if(isBirthday){
        person.setBirthday(str);
      }else if(isStatus){
        person.setStatus(str);
      }else if(isInterest){
        if(isSport){
          interest.setSport(str);
        }else if(isGame){
          interest.setGame(str);
        }else if(isMusic){
          if(isUSUK){
            interest.setMusic(str);
          }else if(isVPOP){
            interest.setMusic(str);
          }
        }
        
      }else if(isLanguage){
        person.setProgramLanguage(str);
      }else if(isEquipment){
        if(isLaptop){
          if(isName1){
            equipment.setLaptop(str);
          }
        }else if(isBookList){
          if(isBook){
            equipment.setBookList(str);
          }
        }
        
      }
      
    }
  }
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 15:59 07/04/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE USER_LIST [
	<!ELEMENT user-list (infor, devices)>
	<!ELEMENT infor (fullname, sex, birthday, address, email, phone)>
	<!ELEMENT fullname (#PCDATA)>
	<!ELEMENT birthday (#PCDATA)>
	<!ELEMENT address (#PCDATA)>
	<!ELEMENT email (#PCDATA)>
	<!ELEMENT devices (device)>
	<!ELEMENT device (name, type, price, manufacturer)>
	<!ELEMENT name (#PCDATA)>
	<!ELEMENT type (#PCDATA)>
	<!ELEMENT price (#PCDATA)>
	<!ELEMENT manufacturer (#PCDATA)>
	<!ENTITY NDQ "NGUYEN DINH QUAN">
]>

<user-list xmlns:abc = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/abc" xmlns:okok = "https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795161326/okok">
	<abc:infor okok:title = "Hello World!!!">
		<okok:fullname>&NDQ;</okok:fullname>
		<abc:sex>nam</abc:sex>
		<okok:birthday>22/03/2002</okok:birthday>
		<abc:address>52/25/52 duong my dinh, nam tu liem, my dinh 2 ,hanoi</abc:address>
		<abc:email>[email protected]</abc:email>
		<abc:phone>0366908296</abc:phone>
	</abc:infor>
	<devices>
		<device>
			<name>dung cu hoc tap</name>
			<name>Dell LATITUDE E5550</name>
			<type>Laptop</type>
			<name>iPhone Xsm</name>
			<type>Smart Phone</type>
		</device>

		<device>
		<name>so thich</name>
		<type>game :league legends, Arena of valor, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ,Zing Speed Mobile</type>
		<type>phim :blockbuster ,romantic comedy, school</type>
		<type>nghe nhac:nhac tre , nhac vang</type>
	  </device>

		<device>
			<name>ngon ngu lap trinh ban thich</name>
			<type>html , css , bootstrap,js</type>	
		</device>
	</devices>
</user-list>


Nguyễn Văn Quang [T1907A]

Ngày viết: 18:28 17/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<infomation>
	<profile>
		<fullname>Nguyen Van Quang</fullname>
		<age>18</age>
		<email>[email protected]</email>
		<address>Ha Noi</address>
		<phoneNumber>0866674394</phoneNumber>
		<height>168cm</height>
		<weight>53kg</weight>
		<status>Độc thân</status>
		<hobbiesList>
			<hobbies>Code</hobbies>
			<hobbies>Chơi Game</hobbies>
			<hobbies>Đá bóng</hobbies>
			<hobbies>Xem phim</hobbies>
		</hobbiesList>
		<toolList>
			<tool>PC</tool>
			<tool>Laptop</tool>
			<tool>IDE</tool>
			<tool>w3schools</tool>
		</toolList>
		<proLanguageList>
			<language>HTML,CSS,JS</language>
			<language>C,C++</language>
			<language>Java</language>
			<language>SQL</language>
			<language>C#</language>
		</proLanguageList>
	</profile>
</infomation>
package Information;
import java.io.FileInputStream;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;

public class Main {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
  
    FileInputStream fis = new FileInputStream("infor.xml");
  
    SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
	SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
    
    ProfileHandler profileHandler = new ProfileHandler();
    
    saxParser.parse(fis, profileHandler);

    profileHandler.display();
  }
}
package Information;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;


public class ProfileHandler extends DefaultHandler{
  List<Profile> ProList = new ArrayList<>();
  Profile Pro = null;

  boolean isFullname = false;
  boolean isAge = false;
  boolean isEmail = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isPhoneNumber = false;
  boolean isHeight = false;
  boolean isWeight = false;
  boolean isStatus = false;
  boolean isHobbies = false;
  boolean isTools = false;
  boolean isLanguage = false;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      Pro = new Profile();
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Fullname")) {
      isFullname = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) {
      isTools = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = true;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      ProList.add(Pro);
      Pro = null;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullname = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) { // chỗ này nè: 1
      
      isTools = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = false;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (isFullname) {
      Pro.setFullname(value);
    } else if (isAge) {
      Pro.setAge(Integer.parseInt(value));
    } else if (isEmail) {
      Pro.setEmail(value);
    } else if (isAddress) {
      Pro.setAddress(value);
    } else if (isPhoneNumber) {
      Pro.setPhonenumber(Integer.parseInt(value));
    } else if (isHeight) {
      Pro.setHeight(value);
    } else if (isWeight) {
      Pro.setWeight(value);
    } else if (isStatus) {
      Pro.setStatus(value);
    } else if (isHobbies) {
      Pro.getHobbiesList().add(value);
    } else if (isTools) {
      Pro.getToolList().add(value);
    } else if (isLanguage) {
      Pro.getProLanguageList().add(value);
    }
  }

  public void display() {
    ProList.forEach((profile9) -> {
      profile9.display();
    });
  }
}package Information;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Profile {
  String fullname,email,address,height,weight,status;
  int age,phonenumber;
  List<String> toolList = new ArrayList<>();
  List<String> hobbiesList = new ArrayList<>();
  List<String> proLanguageList = new ArrayList<>();

  public Profile() {
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(String height) {
    this.height = height;
  }

  public String getWeight() {
    return weight;
  }

  public void setWeight(String weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getPhonenumber() {
    return phonenumber;
  }

  public void setPhonenumber(int phonenumber) {
    this.phonenumber = phonenumber;
  }

  public List<String> getToolList() {
    return toolList;
  }

  public void setToolList(List<String> toolList) {
    this.toolList = toolList;
  }

  public List<String> getHobbiesList() {
    return hobbiesList;
  }

  public void setHobbiesList(List<String> hobbiesList) {
    this.hobbiesList = hobbiesList;
  }

  public List<String> getProLanguageList() {
    return proLanguageList;
  }

  public void setProLanguageList(List<String> proLanguageList) {
    this.proLanguageList = proLanguageList;
  }
  public void display(){
    System.out.println(" ->Thong tin ca nhan : ");
    System.out.format("Fullname : %s \nEmail : %s \nAddress : %s \nHeight : %s \nWeight : %s \nStatus : %s \nAge: %d \nPhoneNumber : %d",fullname ,email ,address ,height ,weight ,status ,age ,phonenumber);
    System.out.println("\n ->Danh sach so thich: ");
    hobbiesList.forEach((hobbiesList9) -> {
      System.out.println(hobbiesList9 + " ");
    });
    System.out.println("\n ->Danh sach cong cu : ");
    toolList.forEach((toolList9) -> {
      System.out.println(toolList9 + " ");
    });
    System.out.println("\n ->Danh sach ngon ngu lap trinh yeu thich : ");
    proLanguageList.forEach((prolanguage9) -> {
      System.out.println(prolanguage9 + " ");
    });
  } 
}


Nguyễn Văn Quang [T1907A]

Ngày viết: 18:24 17/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<infomation>
	<profile>
		<fullname>Nguyen Van Quang</fullname>
		<age>18</age>
		<email>[email protected]</email>
		<address>Ha Noi</address>
		<phoneNumber>0866674394</phoneNumber>
		<height>168cm</height>
		<weight>53kg</weight>
		<status>Độc thân</status>
		<hobbiesList>
			<hobbies>Code</hobbies>
			<hobbies>Chơi Game</hobbies>
			<hobbies>Đá bóng</hobbies>
			<hobbies>Xem phim</hobbies>
		</hobbiesList>
		<toolList>
			<tool>PC</tool>
			<tool>Laptop</tool>
			<tool>IDE</tool>
			<tool>w3schools</tool>
		</toolList>
		<proLanguageList>
			<language>HTML,CSS,JS</language>
			<language>C,C++</language>
			<language>Java</language>
			<language>SQL</language>
			<language>C#</language>
		</proLanguageList>
	</profile>
</infomation>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 13:46 17/04/2020


em gửi thiếu XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<infomation>
	<profile>
		<fullname>Phí Văn Long</fullname>
		<age>18</age>
		<email>[email protected]</email>
		<address>Quảng Ninh</address>
		<phoneNumber>0355872001</phoneNumber>
		<height>170cm</height>
		<weight>65kg</weight>
		<status>Độc thân</status>
		<hobbiesList>
			<hobbies>Code</hobbies>
			<hobbies>Chơi Game</hobbies>
			<hobbies>Đá bóng</hobbies>
			<hobbies>Xem phim</hobbies>
		</hobbiesList>
		<toolList>
			<tool>PC</tool>
			<tool>Laptop</tool>
			<tool>IDE</tool>
			<tool>w3schools</tool>
		</toolList>
		<proLanguageList>
			<language>HTML,CSS,JS</language>
			<language>C,C++</language>
			<language>Java</language>
			<language>SQL</language>
			<language>C#</language>
		</proLanguageList>
	</profile>
</infomation>


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!