IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

by GokiSoft.com - 17:12 29/10/2021 7,431 Lượt Xem

Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)


Viết chương trình phân tích tài liệu trên bằng Java

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 17:39 18/09/2021


#Info.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- DTD -->
<!DOCTYPE info [
	<!ELEMENT info	(fullname, gender, email, cellphone, hobby, programming_language, equipment)>
	<!ELEMENT fullname (#PCDATA)>
	<!ELEMENT gender (#PCDATA)>
	<!ELEMENT email (#PCDATA)>
	<!ELEMENT cellphone (#PCDATA)>
	<!ELEMENT hobby (#PCDATA)>
	<!ELEMENT programming_language (#PCDATA)>
	<!ELEMENT equipment (#PCDATA)>
	<!ENTITY program "Python, ...">
]>

<info>
	<fullname>Tran Viet Duc Anh</fullname>
	<gender>Male</gender>
	<email>[email protected]</email>
	<cellphone>0835840067</cellphone>
	<hobby>Program, Game, Food</hobby>
	<programming_language>C#, &program;</programming_language>
	<equipment>Laptop, Cellphone</equipment>
</info>

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:42 16/09/2021


#profile.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- DTD -->
<!DOCTYPE profile [
	<!ELEMENT profile (fullname, gender, email, phone-number, learning-tools, hobby, programming-language)>
	<!ELEMENT fullname (#PCDATA)>
	<!ELEMENT gender (#PCDATA)>
	<!ELEMENT phone-number (#PCDATA)>
	<!ELEMENT learning-tools (#PCDATA)>
	<!ELEMENT hobby (#PCDATA)>
	<!ELEMENT programming-language (#PCDATA)>
]>

<profile >
	<fullname>Đào Mạnh Dũng</fullname>
	<gender>Nam</gender>
	<email>[email protected]</email>
	<phone-number>0329326246</phone-number>
	<learning-tools>Laptop</learning-tools>
	<hobby>Code</hobby>
	<programming-language>java</programming-language>
</profile >
	 


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 21:23 16/09/2021


#profile.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- DTD -->
<!DOCTYPE presonal-list [
	<!ELEMENT presonal-list (presonal) >
	<!ELEMENT presonal (fullname, gender, email, phone-number, interests, learning-devices, programming-language) >
	<!ELEMENT fullname (#PCDATA) >
	<!ELEMENT gender (#PCDATA) >
	<!ELEMENT email (#PCDATA) >
	<!ELEMENT phone-number (#PCDATA) >
	<!ELEMENT interests (#PCDATA) >
	<!ELEMENT learning-devices (#PCDATA) >
	<!ELEMENT programming-language (#PCDATA) >
]>

<presonal-list>
	
	<presonal>
		<fullname>Vo Nhu Viet</fullname>
		<gender>Nam</gender>
		<email>[email protected]</email>
		<phone-number>0375199293</phone-number>
		<interests>Game</interests>
		<learning-devices>Laptop</learning-devices>
		<programming-language>Java Core</programming-language>
	</presonal>

</presonal-list>


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 21:05 16/09/2021<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<class>
	<className>C2010L</className>
	<address>54 Le Thanh Nghi</address>
	<student-list>
		<student>
			<fullname title="0150">Pham Dang Khoa</fullname>
			<gender>Male</gender>
			<email>[email protected]</email>
			<phone-number>0359935310</phone-number>
			<address>Vinh Phuc</address>
			<interests>Play game</interests>
			<tool-learning>PC</tool-learning>
			<develop-language>Java Script,php,v.v</develop-language>
		</student>
	</student-list>
</class>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 23:50 08/04/2021


#Interest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Interest {
  String sport, game;
  ArrayList<String> music = new ArrayList<>();

  public Interest() {
  }

  public String getSport() {
    return sport;
  }

  public void setSport(String sport) {
    this.sport = sport;
  }

  public String getGame() {
    return game;
  }

  public void setGame(String game) {
    this.game = game;
  }

  public ArrayList<String> getMusic() {
    return music;
  }

  public void setMusic(String music1) {
    this.music.add(music1);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "sport=" + sport + ", game=" + game + ", music=" + music;
  }
  
}


#LearningEquipment.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class LearningEquipment {
  String laptop;
  ArrayList<String> bookList = new ArrayList<>();

  public LearningEquipment() {
  }

  public String getLaptop() {
    return laptop;
  }

  public void setLaptop(String laptop) {
    this.laptop = laptop;
  }

  public ArrayList<String> getBookList() {
    return bookList;
  }

  public void setBookList(String book) {
    this.bookList.add(book);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "laptop=" + laptop + ", bookList=" + bookList;
  }
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Personal person;
    try {
      File file = new File("thongtincanhan.xml");
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser parser = factory.newSAXParser();
      PersonalParser personalParser = new PersonalParser();
      parser.parse(file, personalParser);
      person = personalParser.person;
      System.out.println(person);
    } catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}


#Personal.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import java.util.ArrayList;/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Personal {
  String name, gender, birthday, status;
  ArrayList<Interest> interestList = new ArrayList<>();
  String programLanguage;
  ArrayList<LearningEquipment> equipmentList = new ArrayList<>();

  public Personal() {
  }


  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public ArrayList<Interest> getInterestList() {
    return interestList;
  }

  public void setInterestList(ArrayList<Interest> interestList) {
    this.interestList = interestList;
  }

  public String getProgramLanguage() {
    return programLanguage;
  }

  public void setProgramLanguage(String programLanguage) {
    this.programLanguage = programLanguage;
  }

  public ArrayList<LearningEquipment> getEquipmentList() {
    return equipmentList;
  }

  public void setEquipmentList(ArrayList<LearningEquipment> equipmentList) {
    this.equipmentList = equipmentList;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Personal{" + "name=" + name + ", gender=" + gender + ", birthday=" + birthday + ", status=" + status + ", interestList=" + interestList + ", programLanguage=" + programLanguage + ", equipmentList=" + equipmentList + '}';
  }
  
}


#PersonalParser.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson8.PersonalAnalyse;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class PersonalParser extends DefaultHandler{
  Personal person = null;
  Interest interest = new Interest();
  LearningEquipment equipment = new LearningEquipment();
  
  boolean isProfile = false;
  boolean isName = false;
  boolean isGender = false;
  boolean isBirthday = false;
  boolean isStatus = false;
  boolean isInterest = false;
  boolean isSport = false;
  boolean isGame = false;
  boolean isMusic = false;
  boolean isUSUK = false;
  boolean isVPOP = false;
  boolean isLanguage = false;
  boolean isEquipment = false;
  boolean isLaptop = false;
  boolean isName1 = false;
  boolean isBookList = false;
  boolean isBook = false;
  
  int check = 0;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if(qName.equalsIgnoreCase("profile")){
      person = new Personal();
      isProfile = true;
    }
    if(isProfile){
      if(qName.equalsIgnoreCase("name") && check == 0){
        isName = true;
        check = 1;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("gender")){
        isGender = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("birthday")){
        isBirthday = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("status")){
        isStatus = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("interest")){
        isInterest = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("program-language")){
        isLanguage = true;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("learning-equipment")){
        isEquipment = true;
      }
      if(isInterest){
        if(qName.equalsIgnoreCase("sport")){
          isSport = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("game")){
          isGame = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("music")){
          isMusic = true;
        }
      }
      if(isMusic){
        if(qName.equalsIgnoreCase("us-uk")){
          isUSUK = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("v-pop")){
          isVPOP = true;
        }
      }
      if(isEquipment){
        if(qName.equalsIgnoreCase("laptop")){
          isLaptop = true;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("book-list")){
          isBookList = true;
        }
      }
      if(isLaptop){
        if(qName.equalsIgnoreCase("name")){
          isName1 = true;
        }
      }
      if(isBookList){
        if(qName.equalsIgnoreCase("book")){
          isBook = true;
        }
      }
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if(qName.equalsIgnoreCase("profile")){
      isProfile = false;
      person.interestList.add(interest);
      person.equipmentList.add(equipment);
    }
    if(isProfile){
      if(qName.equalsIgnoreCase("name")){
        isName = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("gender")){
        isGender = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("birthday")){
        isBirthday = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("status")){
        isStatus = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("interest")){
        isInterest = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("program-language")){
        isLanguage = false;
      }else if(qName.equalsIgnoreCase("learning-equipment")){
        isEquipment = false;
      }
      if(isInterest){
        if(qName.equalsIgnoreCase("sport")){
          isSport = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("game")){
          isGame = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("music")){
          isMusic = false;
        }
      }
      if(isMusic){
        if(qName.equalsIgnoreCase("us-uk")){
          isUSUK = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("v-pop")){
          isVPOP = false;
        }
      }
      if(isEquipment){
        if(qName.equalsIgnoreCase("laptop")){
          isLaptop = false;
        }else if(qName.equalsIgnoreCase("book-list")){
          isBookList = false;
        }
      }
      if(isLaptop){
        if(qName.equalsIgnoreCase("name")){
          isName1 = false;
        }
      }
      if(isBookList){
        if(qName.equalsIgnoreCase("book")){
          isBook = false;
        }
      }
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String str = String.valueOf(ch, start, length);
    if(isProfile){
      if(isName){
        person.setName(str);
      }else if(isGender){
        person.setGender(str);
      }else if(isBirthday){
        person.setBirthday(str);
      }else if(isStatus){
        person.setStatus(str);
      }else if(isInterest){
        if(isSport){
          interest.setSport(str);
        }else if(isGame){
          interest.setGame(str);
        }else if(isMusic){
          if(isUSUK){
            interest.setMusic(str);
          }else if(isVPOP){
            interest.setMusic(str);
          }
        }
        
      }else if(isLanguage){
        person.setProgramLanguage(str);
      }else if(isEquipment){
        if(isLaptop){
          if(isName1){
            equipment.setLaptop(str);
          }
        }else if(isBookList){
          if(isBook){
            equipment.setBookList(str);
          }
        }
        
      }
      
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!