IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

XML: Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java

by GokiSoft.com - 17:12 29/10/2021 7,434 Lượt Xem

Viết tài liệu XML mô tả thông tin cá nhân, sở thích, dụng cụ học tập, ngôn ngữ lập trình bạn thích

Yêu cầu: Khi đọc tài liệu có thể biết được profile của 1 cá nhân duy nhất, xem được thông tin cá nhân, sở thích, ngôn ngữ lập trình của cá nhân đó và các trang thiết bị học tập. Các thẻ phải mô tả chính xác nội dung đang cần diễn đạt (cách đặt tên)


Viết chương trình phân tích tài liệu trên bằng Java

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 20:17 16/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package btXML;

import java.io.FileInputStream;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    //doc noi dung tu file Aptech_class.xml.
    FileInputStream fis = new FileInputStream("info.xml");
    // SAXParser thông báo cho các trình khách cấu trúc của tài liệu XML bằng cách gọi các hàm callbacks => hoạt động nhanh , ít tốn bộ nhớ
    SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
	SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
    
    ProfileHandler profileHandler = new ProfileHandler();
    
    saxParser.parse(fis, profileHandler);
    //hiển thị
    profileHandler.display();
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package btXML;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author Nong
 */
public class ProfileHandler extends DefaultHandler {

  List<Profile> ProList = new ArrayList<>();
  Profile Pro = null;

  boolean isFullname = false;
  boolean isAge = false;
  boolean isEmail = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isPhoneNumber = false;
  boolean isHeight = false;
  boolean isWeight = false;
  boolean isStatus = false;
  boolean isHobbies = false;
  boolean isTools = false;
  boolean isLanguage = false;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      Pro = new Profile();
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Fullname")) {
      isFullname = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) {
      isTools = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = true;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("profile")) {
      ProList.add(Pro);
      Pro = null;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullname = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Age")) {
      isAge = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Email")) {
      isEmail = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Address")) {
      isAddress = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("PhoneNumber")) {
      isPhoneNumber = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Height")) {
      isHeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Weight")) {
      isWeight = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Status")) {
      isStatus = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Hobbies")) {
      isHobbies = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) { // chỗ này nè: 1
      
      isTools = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("Language")) {
      isLanguage = false;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (isFullname) {
      Pro.setFullname(value);
    } else if (isAge) {
      Pro.setAge(Integer.parseInt(value));
    } else if (isEmail) {
      Pro.setEmail(value);
    } else if (isAddress) {
      Pro.setAddress(value);
    } else if (isPhoneNumber) {
      Pro.setPhonenumber(Integer.parseInt(value));
    } else if (isHeight) {
      Pro.setHeight(value);
    } else if (isWeight) {
      Pro.setWeight(value);
    } else if (isStatus) {
      Pro.setStatus(value);
    } else if (isHobbies) {
      Pro.getHobbiesList().add(value);
    } else if (isTools) {
      Pro.getToolList().add(value);
    } else if (isLanguage) {
      Pro.getProLanguageList().add(value);
    }
  }

  public void display() {
    for (Profile profile9 : ProList) {
      profile9.display();
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package btXML;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Nong
 */
public class Profile {
  String fullname,email,address,height,weight,status;
  int age,phonenumber;
  List<String> toolList = new ArrayList<>();
  List<String> hobbiesList = new ArrayList<>();
  List<String> proLanguageList = new ArrayList<>();

  public Profile() {
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(String height) {
    this.height = height;
  }

  public String getWeight() {
    return weight;
  }

  public void setWeight(String weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getPhonenumber() {
    return phonenumber;
  }

  public void setPhonenumber(int phonenumber) {
    this.phonenumber = phonenumber;
  }

  public List<String> getToolList() {
    return toolList;
  }

  public void setToolList(List<String> toolList) {
    this.toolList = toolList;
  }

  public List<String> getHobbiesList() {
    return hobbiesList;
  }

  public void setHobbiesList(List<String> hobbiesList) {
    this.hobbiesList = hobbiesList;
  }

  public List<String> getProLanguageList() {
    return proLanguageList;
  }

  public void setProLanguageList(List<String> proLanguageList) {
    this.proLanguageList = proLanguageList;
  }
  public void display(){
    System.out.println(" ->Thong tin ca nhan : ");
    System.out.format("Fullname : %s \nEmail : %s \nAddress : %s \nHeight : %s \nWeight : %s \nStatus : %s \nAge: %d \nPhoneNumber : %d",fullname ,email ,address ,height ,weight ,status ,age ,phonenumber);
    System.out.println("\n ->Danh sach so thich: ");
    for (String hobbiesList9 : hobbiesList){
      System.out.println(hobbiesList9 + " ");
    }
    System.out.println("\n ->Danh sach cong cu : ");
    for (String toolList9 : toolList) {
      System.out.println(toolList9 + " ");
    }
    System.out.println("\n ->Danh sach ngon ngu lap trinh yeu thich : ");
    for (String prolanguage9 : proLanguageList ){
      System.out.println(prolanguage9 + " ");
    }
  } 
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 20:01 16/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<information>

 <person>

  <no>1</no>

  <fullname>truong cong vinh</fullname>

  <age>18</age>

  <gender>male</gender>

  <email>[email protected]</email>

  <address>Ha noi</address>

  <favourite_list>
   <favourite>coding</favourite>
   <favourite>coding</favourite>
  </favourite_list>

  <learningtools_list>
   <tool>tool 1</tool>
   <tool>tool 2</tool>
   <tool>Laptop</tool>
  </learningtools_list>

  <programming_languages_you_like>
        <programming_language>@@</programming_language>
        <programming_language>@@</programming_language>
  </programming_languages_you_like>

 </person>
 <person>

  <no>1</no>

  <fullname>truong cong vinh</fullname>

  <age>18</age>

  <gender>male</gender>

  <email>[email protected]</email>

  <address>Ha noi</address>

  <favourite_list>
   <favourite>coding</favourite>
   <favourite>coding</favourite>
  </favourite_list>

  <learningtools_list>
   <tool>tool 1</tool>
   <tool>tool 2</tool>
   <tool>Laptop</tool>
  </learningtools_list>

  <programming_languages_you_like>
        <programming_language>@@</programming_language>
        <programming_language>@@</programming_language>
  </programming_languages_you_like>

 </person>

</information>/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Lession2.Favourite;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class person {
  String fullname,gender, address , email ;
  int age , no;
  ArrayList<String> favourite = new ArrayList<>();
  ArrayList<String> learningtool = new ArrayList<>();
  ArrayList<String> programming_language = new ArrayList<>();

  public person() {
  }

  public person(String fullname, String gender, String address, String email, int age, int no) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.address = address;
    this.email = email;
    this.age = age;
    this.no = no;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getNo() {
    return no;
  }

  public void setNo(int no) {
    this.no = no;
  }

  public ArrayList<String> getFavourite() {
    return favourite;
  }

  public void setFavourite(ArrayList<String> favourite) {
    this.favourite = favourite;
  }

  public ArrayList<String> getLearningtool() {
    return learningtool;
  }

  public void setLearningtool(ArrayList<String> learningtool) {
    this.learningtool = learningtool;
  }

  public ArrayList<String> getProgramming_language() {
    return programming_language;
  }

  public void setProgramming_language(ArrayList<String> programming_language) {
    this.programming_language = programming_language;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "person{" + "fullname=" + fullname + ", gender=" + gender + ", address=" + address + ", email=" + email + ", age=" + age + ", no=" + no + '}';
  }

  public void display(){
    System.out.println(toString());
    System.out.println("Favourites :");
    for (int i = 0; i < favourite.size(); i++) {
      System.out.println("Favourite : "+favourite.get(i));
    }
    System.out.println("learningtools_list");
    for (int i = 0; i < learningtool.size(); i++) {
      System.out.println("tool : " + learningtool.get(i) );
    }
    System.out.println("programming_languages_you_like : ");
    for (int i = 0; i < programming_language.size(); i++) {
      System.out.println("programming_language : "+programming_language.get(i));
    }
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Lession2.Favourite;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class personHandler extends DefaultHandler {
  List<person> personList = new ArrayList<>();
  person currentPerson = null;
  boolean isNo = false ,isFullname = false ,isAge = false ,isGender = false ,isEmail = false ,isAddress = false ,
      isFavourite = false ,isTool = false ,isLanguage = false ;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("person")) {
      
      currentPerson = new person();
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("no")) {
      isNo = true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullname = true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("gender")) {
      isGender = true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("email")) {
      isEmail = true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("favourite")) {
      isFavourite=true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) {
      isTool = true;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("programming_language")) {
      isLanguage = true;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("person")) {
      personList.add(currentPerson);
      currentPerson= null;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("no")) {
      isNo = false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullname = false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("gender")) {
      isGender = false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("email")) {
      isEmail = false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("favourite")) {
      
      isFavourite=false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("tool")) {
      isTool = false;
    }else if (qName.equalsIgnoreCase("programming_language")) {
      isLanguage = false;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (currentPerson != null) {
      if (isNo) {
        currentPerson.setNo(Integer.parseInt(value));
      }else if (isFullname) {
        currentPerson.setFullname(value);
      }else if (isAge) {
        currentPerson.setAge(Integer.parseInt(value));
      }else if (isGender) {
        currentPerson.setGender(value);
      }else if (isEmail) {
        currentPerson.setEmail(value);
      }else if (isAddress) {
        currentPerson.setAddress(value);
      }else if (isFavourite) {
        
        currentPerson.getFavourite().add(value);
      }else if (isTool) {
        
        currentPerson.getLearningtool().add(value);
      }else if (isLanguage) {
        
        currentPerson.getProgramming_language().add(value);
      }
    }
  }
  public void display(){
    for (person object : personList) {
      object.display();
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Lession2.Favourite;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    try {

       fis = new FileInputStream("d://XML/Lession1_test1b.xml");
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
      
      personHandler handler = new personHandler();
      
      saxParser.parse(fis, handler);
      handler.display();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ParserConfigurationException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (SAXException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
     
    
  }
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 17:43 16/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<myprofile>
  <name>Trần Mạnh Dũng</name>
  <age>18</age>
  <address>Phú Thọ</address>
  <like>Electronic Sport</like>
  <learningtools>Laptop</learningtools>
  <programminglanguage>Java</programminglanguage>
</myprofile>/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Profile;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author admin
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    FileInputStream fis = new FileInputStream("ProfileXML.xml");
    
    SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
    SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
    ProfileHandler profileHandler = new ProfileHandler(); 
  
    saxParser.parse(fis, profileHandler);
    
    profileHandler.display();
  }
    
  }
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Profile;

/**
 *
 * @author admin
 */
public class Profile {
  String name, address, like, learningtools, programminglanguage;
  int age;

  public Profile() {
  }

  public Profile(String name, String address, String like, String learningtools, String programminglanguage, int age) {
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.like = like;
    this.learningtools = learningtools;
    this.programminglanguage = programminglanguage;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getLike() {
    return like;
  }

  public void setLike(String like) {
    this.like = like;
  }

  public String getLearningtools() {
    return learningtools;
  }

  public void setLearningtools(String learningtools) {
    this.learningtools = learningtools;
  }

  public String getProgramminglanguage() {
    return programminglanguage;
  }

  public void setProgramminglanguage(String programminglanguage) {
    this.programminglanguage = programminglanguage;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Profile{" + "name=" + name + ", address=" + address + ", like=" + like + ", learningtools=" + learningtools + ", programminglanguage=" + programminglanguage + ", age=" + age + '}';
  }
  
  public void display(){
    System.out.println(toString());
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Profile;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author admin
 */
public class ProfileHandler extends DefaultHandler {

  List<Profile> myprofileList = new ArrayList<>();
  boolean isName = false;
  boolean isAge = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isLike = false;
  boolean isLearningtools = false;
  boolean isProgramminglanguage = false;

  Profile currentProfile = null;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("myprofile")) {
      currentProfile = new Profile();
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("name")) {
      isName = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("like")) {
      isLike = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("learningtools")) {
      isLearningtools = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("programminglanguage")) {
      isProgramminglanguage = true;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("myprofile")) {
      myprofileList.add(currentProfile);
      currentProfile = null;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("name")) {
      isName = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("like")) {
      isLike = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("learningtools")) {
      isLearningtools = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("programminglanguage")) {
      isProgramminglanguage = false;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (isName) {
      currentProfile.setName(value);
    } else if (isAge) {
      currentProfile.setAge(Integer.parseInt(value));
    } else if (isAddress) {
      currentProfile.setAddress(value);
    } else if (isLike) {
      currentProfile.setLike(value);
    } else if (isLearningtools) {
      currentProfile.setLearningtools(value);
    } else if (isProgramminglanguage) {
      currentProfile.setProgramminglanguage(value);
    }
    
  }

  public void display(){
    for (Profile profile : myprofileList) {
      profile.display();
    }
  }
  
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 10:02 16/04/2020<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<information>
		<Person> 
			<rollNo>pp01</rollNo>
			<fullname>Do Thien Phu</fullname>
			<age>18</age>
			<address>Ha Noi</address>
			
			<!-- danh sach so thich -->
			<enjoyList>
					<enjoy>play soccer </enjoy>
					<enjoy>swimming</enjoy>
					<enjoy>gym</enjoy>
			</enjoyList>
			
			<!--cac ngon ngu lap trinh -->
			<programmingLanguageList>
					<programmingLanguage>Java</programmingLanguage>
					<programmingLanguage>PHP</programmingLanguage>
					
			</programmingLanguageList>
			
		</Person>
		
		<Person> 
			<rollNo>pp02</rollNo>
			<fullname>Nguyen Hong Ngoc</fullname>
			<age>21</age>
			<address>Ha Noi</address>
			
			<!-- danh sach so thich -->
			<enjoyList>
					<enjoy>readbook </enjoy>
					<enjoy>swimming</enjoy>
					<enjoy>gym</enjoy>
			</enjoyList>
			
			<!--cac ngon ngu lap trinh -->
			<programmingLanguageList>
					<programmingLanguage>Java</programmingLanguage>
					<programmingLanguage>PHP</programmingLanguage>
					
			</programmingLanguageList>
			
		</Person>
	</information>/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.test02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Information {

  String rollNo, fullname, address;
  int age;
  List<String> enjoyList = new ArrayList<>();
  List<String> programmingLanguageList = new ArrayList<>();

  public Information() {
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public List<String> getEnjoyList() {
    return enjoyList;
  }

  public void setEnjoyList(List<String> enjoyList) {
    this.enjoyList = enjoyList;
  }

  public List<String> getProgrammingLanguageList() {
    return programmingLanguageList;
  }

  public void setProgrammingLanguageList(List<String> programmingLanguageList) {
    this.programmingLanguageList = programmingLanguageList;
  }

  void display() {
    System.out.println("\nInformation:");
    System.out.println("rollNo = " + rollNo + " : fullname= " + fullname + " :Age= " + age + " :Address= " + address);
    System.out.println("List Enjoy: ");
    for (String enjoyList1 : enjoyList) {
      System.out.print(enjoyList1+"||\t");
    }
    System.out.println("\nProgrammingLanguageList: ");
    for (String pr : programmingLanguageList) {
      System.out.print(pr+" ||\t");
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.test02;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class InformationHander extends DefaultHandler {

  List<Information> informationList = new ArrayList<>();
  Information info = null;

  boolean isPerson = false;
  boolean isRollNo = false;
  boolean isFullName = false;
  boolean isAge = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isEnjoy = false;
  boolean isprogrammingLanguage = false;

  @Override

  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("Person")) {
      info = new Information();
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("rollNo")) {
      isRollNo = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullName = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("enjoy")) {
      isEnjoy = true;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("programmingLanguage")) {
      isprogrammingLanguage = true;
    }

  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if (qName.equalsIgnoreCase("Person")) {
      informationList.add(info);
      info = null;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("rollNo")) {
      isRollNo = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
      isFullName = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("age")) {
      isAge = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("address")) {
      isAddress = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("enjoy")) {
      isEnjoy = false;
    } else if (qName.equalsIgnoreCase("programmingLanguage")) {
      isprogrammingLanguage = false;
    }

  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String value = new String(ch, start, length);
    if (isRollNo) {
      info.setRollNo(value);
    } else if (isFullName) {
      info.setFullname(value);
    } else if (isAge) {
      info.setAge(Integer.parseInt(value));
    } else if (isAddress) {

      info.setAddress(value);
    } else if (isEnjoy) {
      info.getEnjoyList().add(value);
    } else if (isprogrammingLanguage) {
      info.getProgrammingLanguageList().add(value);

    }
  }

  void display() {
    for (Information informationList1 : informationList) {
      informationList1.display();
    }

  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.test02;

import com.sun.org.apache.xml.internal.resolver.readers.SAXParserHandler;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Main {
  
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String filename = "D:\\baitapjava\\BaitapXML\\src\\xml\\test02\\infomation.xml";
    FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
    SAXParserFactory faxFactory = SAXParserFactory.newInstance();
    SAXParser saxParser = faxFactory.newSAXParser();
    
    InformationHander informationHander = new InformationHander();
    saxParser.parse(fis, informationHander);
    informationHander.display();
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!