IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
× 1) Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp 2) Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp 3) Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# 4) In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# 5) Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# 6) In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# 7) Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# 8) Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# 9) Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # 10) Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# 11) Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 12) Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 13) Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 14) Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp 15) Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 16) 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp 17) Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 18) Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp 19) Bài tập ôn luyện OOP + Interface trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 20. Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 21) Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 22) Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 23) Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 24) Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 18:29 10/07/2020 1,529 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý thông tin sinh viên.

Thông tin sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, tuổi, mã sinh viên, địa chỉ, email, sđt, mã phụ huynh -> Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Thông tin phụ huynh gồm các thuộc tính : tên, địa chỉ, sđt, mã phụ huynh -> Mỗi sinh viên sẽ được liên kết vs một phụ huynh -> Viết hàm nhập và hàm hiển thị

(Chú ý 1 phụ huynh có thể được liên kết vs nhiều sv)

Yêu cầu tạo menu chương trình

1. Nhập thông tin N phụ huynh

2. Nhập thông tin M sinh viên

3. Nhập tên phu huynh -> In ra thông tin các sinh viên được tham chiếu bởi phụ huynh này

4. Nhập thông tinh sv -> In ra thông tin tra cứu phụ huynh

5. Tạo delegate OnAddressPrint và sự kiện EventAddressPrint -> Thực hiện in thông tin sinh viên theo địa chỉ nhập vào.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 15:48 13/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Project7
{
  class PhuHuynh
  {
    public string Ten { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Sdt { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }

    public PhuHuynh(string ten, string address, string sdt, string maPH)
    {
      Ten = ten;
      Address = address;
      Sdt = sdt;
      MaPH = maPH;
    }
    public PhuHuynh()
    {
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập tên: ");
      this.Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập địa chỉ: ");
      this.Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập số điện thoại: ");
      this.Sdt = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập mã phụ huynh: ");
      this.MaPH = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Tên phụ huynh: " + Ten);
      Console.WriteLine("Địa chỉ: " + Address);
      Console.WriteLine("Số điện thoại: " + Sdt);
      Console.WriteLine("Mã phụ huynh: " + MaPH);
    }
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------------
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Project7
{
  class SinhVien
  {
    public string Ten { get; set; }
    public int Tuoi { get; set; }
    public string MaSV { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Sdt { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }

    public SinhVien(string ten, int tuoi, string maSV, string address, string email, string sdt, string maPH)
    {
      Ten = ten;
      Tuoi = tuoi;
      MaSV = maSV;
      Address = address;
      Email = email;
      Sdt = sdt;
      MaPH = maPH;
    }
    public SinhVien()
    {
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập tên: ");
      this.Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập tuổi: ");
      this.Tuoi = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập mã sinh viên: ");
      this.MaSV = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập địa chỉ: ");
      this.Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập email: ");
      this.Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập số điện thoại: ");
      this.Sdt = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Tên sinh viên: "+Ten);
      Console.WriteLine("Tuổi: " + Tuoi);
      Console.WriteLine("Mã sinh viên: "+MaSV);
      Console.WriteLine("Địa chỉ: "+Address);
      Console.WriteLine("Email: "+Email);
      Console.WriteLine("Số điện thoại: "+Sdt);
      Console.WriteLine("Mã phụ huynh: "+MaPH);
    }
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------------
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Project7
{
  public delegate void OnAddressPrint();

  public class Test
  {
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint;
    static List<PhuHuynh> ListPhuHuynh = new List<PhuHuynh>();
    static List<SinhVien> ListSinhVien = new List<SinhVien>();
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhập số lượng phụ huynh: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              PhuHuynh ph = new PhuHuynh();
              ph.Input();
              ListPhuHuynh.Add(ph);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Nhập số lượng sinh viên: ");
            int m = int.Parse(Console.ReadLine());
            int flag;
            for (int i = 0; i < m; i++)
            {
              flag = 0;
              SinhVien sv = new SinhVien();
              sv.Input();
              do
              {
                Console.WriteLine("Nhập mã phụ huynh: ");
                sv.MaPH = Console.ReadLine();
                foreach (PhuHuynh ph in ListPhuHuynh)
                {
                  if (sv.MaPH.Equals(ph.MaPH))
                  {
                    ListSinhVien.Add(sv);
                    flag = 1;
                  }
                }
                if (flag == 0)
                {
                  Console.WriteLine("Không có mã phụ huynh phù hợp");
                }
              } while (flag == 0);
            }

            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhập tên phụ huynh cần tìm kiếm: ");
            string namePh = Console.ReadLine();
            string codePH = "";
            foreach (PhuHuynh ph in ListPhuHuynh)
            {
              if (ph.Ten.Equals(namePh))
              {
                codePH = ph.MaPH;
              }
            }
            foreach (SinhVien sv in ListSinhVien)
            {
              if (codePH.Equals(sv.MaPH))
              {
                sv.Display();
              }

            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhập mã sinh viên cần tìm kiếm: ");
            string masv = Console.ReadLine();
            foreach (SinhVien sv in ListSinhVien)
            {
              if (masv.Equals(sv.MaSV))
              {
                foreach (PhuHuynh ph in ListPhuHuynh)
                {
                  if (sv.MaPH.Equals(ph.MaPH))
                  {
                    ph.Display();
                  }
                }
              }
            }
            break;
          case 5:
            TestEvent();
            break;
          case 6:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            break;
        }

      } while (choose != 6);
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin N phụ huynh");
      Console.WriteLine("2. Nhập thông tin M sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Nhập tên phu huynh -> In ra thông tin các sinh viên được tham chiếu bởi phụ huynh này");
      Console.WriteLine("4. Nhập thông tinh sv -> In ra thông tin tra cứu phụ huynh");
      Console.WriteLine("5. Tạo delegate OnAddressPrint và sự kiện EventAddressPrint -> Thực hiện in thông tin sinh viên theo địa chỉ nhập vào.");
      Console.WriteLine("6.Thoát");
    }

    static void TestEvent()
    {
      EventAddressPrint = new OnAddressPrint(OnAddressEvent);
      EventAddressPrint();
    }

    static void OnAddressEvent()
    {
      Console.WriteLine("Nhập địa chỉ cần tìm kiếm");
      string address = Console.ReadLine();
      foreach (SinhVien sv in ListSinhVien)
      {
        if (address.Equals(sv.Address))
        {
          sv.Display();
        }
      }
    }
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 12:10 11/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace StudentManagerDelegate
{

  class Program
  {
    public delegate void OnAddressPrint(List<SinhVien> ListSV);
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint;
    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin N phu huynh");
      Console.WriteLine("2.Nhap thong tin M sinh vien");
      Console.WriteLine("3.Tim kiem thong tin sinh vien(dung ma phu huynh)");
      Console.WriteLine("4.Tim kiem thong tin phu huynh(dung ma hoc sinh)");
      Console.WriteLine("5.In thong tin sinh vien theo dia chi nhap vao");
      Console.WriteLine("6.Exit");
    }
    static void ThemPhuHuynh(List<PhuHuynh> ListPH)
    {
      Console.WriteLine("Nhap N phu huynh : ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        while (true)
        {
          Console.WriteLine("Nhap thong tin phu huynh {0}.", (ListPH.Count));
          PhuHuynh ph = new PhuHuynh();
          ph.input();
          int j;

          for (j = 0; j < ListPH.Count; j++)
          {
            if (ListPH[j].MaPH.Equals(ph.MaPH))
            {
              Console.WriteLine("Ma phu huynh da ton tai.");
              break;
            }
          }
          if (j == ListPH.Count)
          {
            ListPH.Add(ph);
            break;
          }

        }

      }
    }
    static void ThemSinhVien(List<PhuHuynh> ListPH, List<SinhVien> ListSV)
    {
      Console.WriteLine("Nhap N sinh vien : ");
      int M = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int j = 0; j < M; j++)
      {    
        SinhVien sv = new SinhVien();       
        while (true) {
          Console.WriteLine("Nhap thong tin sinh vien {0}.", (ListSV.Count));
          sv.input();
          int k;
          for (k = 0; k < ListSV.Count; k++)
          {
            if (ListSV[k].MaSV.Equals(sv.MaSV))
            {
              Console.WriteLine("Ma sinh vien da ton tai.");
              break;
            }
          }
          if (k == ListSV.Count)
          {           
            break;
          }
        }
        while (true)
        {
          Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh : ");
          string maPH = Console.ReadLine();
          int i;
          for (i = 0; i < ListPH.Count; i++)
          {
            if (ListPH[i].MaPH.Equals(maPH))
            {
              break;
            }
          }
          if (i == ListPH.Count)
          {
            Console.WriteLine("Khong tim thay phu huynh");
          }
          else
          {
            sv.MaPH = maPH;
            ListSV.Add(sv);
            break;
          }
        }

      }
    }
    static void TimPH(List<SinhVien> ListSV, List<PhuHuynh> ListPH)
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien : ");
      string maSV = Console.ReadLine();
      int i;
      string maPH = "";
      for (i = 0; i < ListSV.Count; i++)
      {
        if (ListSV[i].MaSV.Equals(maSV))
        {
          maPH = ListSV[i].MaPH;
          break;
        }
      }
      if (i == ListSV.Count)
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay sinh vien nao");
      }
      else
      {
        for (i = 0; i < ListPH.Count; i++)
        {
          if (ListPH[i].MaPH.Equals(maPH)) ;
          {
            ListPH[i].display();
            break;
          }
        }
      }
    }
    static void TimSV(List<SinhVien> ListSV)
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh : ");
      string maPH = Console.ReadLine();
      int i = 0;
      for (i = 0; i < ListSV.Count; i++)
      {
        if (ListSV[i].MaPH.Equals(maPH))
        {
          ListSV[i].display();
          break;
        }
      }
      if (i == ListSV.Count)
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay sinh vien nao");
      }
    }
    static void ClickOnAddressPrintEvent(List<SinhVien> ListSV)
    {

      EventAddressPrint = new OnAddressPrint(OnAddressPrint_);
      EventAddressPrint(ListSV);
    }

    static void OnAddressPrint_(List<SinhVien> ListSV)
    {
      Console.WriteLine("Enter address : ");
      string adress = Console.ReadLine();
      for (int i = 0; i < ListSV.Count; i++)
      {
        if (ListSV[i].DiaChi.Equals(adress))
        {
          ListSV[i].display();
        }
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      List<PhuHuynh> ListPH = new List<PhuHuynh>();
      List<SinhVien> ListSV = new List<SinhVien>();
      while (true)
      {
        Menu();
        int choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choice)
        {
          case 1:
            ThemPhuHuynh(ListPH);
            break;
          case 2:
            ThemSinhVien(ListPH, ListSV);
            break;
          case 3:
            TimSV(ListSV);
            break;
          case 4:
            TimPH(ListSV, ListPH);
            break;
          case 5:
            ClickOnAddressPrintEvent(ListSV);
            break;
          case 6:
            break;
        }
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentManagerDelegate
{
  class SinhVien
  {
    public string MaSV { get; set; }
    public string Ten { get; set; }
    public string DiaChi { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }

    public SinhVien(string maSV, string ten, string diaChi, string email, string maPH)
    {
      MaSV = maSV;
      Ten = ten;
      DiaChi = diaChi;
      Email = email;
      MaPH = maPH;
    }

    public SinhVien()
    {
    }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien : ");
      MaSV = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien : ");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi : ");
      DiaChi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap email : ");
      Email = Console.ReadLine();    
     
    }
    public void display() {
      Console.WriteLine("Ma sinh vien : {0} , Ten sinh vien : {1} , Dia chi : {2} , Email : {3} , Ma phu huynh : {4}", MaSV,Ten,DiaChi,Email,MaPH);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentManagerDelegate
{
  class PhuHuynh
  {
    public string MaPH { get; set; }
    public string DiaChi { get; set; }
    public string SDT { get; set; }

    public PhuHuynh()
    {
    }

    public PhuHuynh(string maPH, string diaChi, string sDT)
    {
      MaPH = maPH;
      DiaChi = diaChi;
      SDT = sDT;
    }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh : ");
      MaPH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi : ");
      DiaChi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap SDT : ");
      SDT = Console.ReadLine();

    }
    public void display() {
      Console.WriteLine("Ma phu huynh : {0} , Dia chi : {1} , SDT : {2}", MaPH, DiaChi,SDT);
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:07 10/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplicationtest
{
  public class DataMgr
  {
    private static DataMgr _instance = null;
    public List<PhuHuynh> ListPhuHuynh;
    public List<SinhVien> ListSinhVien;

    private DataMgr()
    {
      ListPhuHuynh = new List<PhuHuynh>();
      ListSinhVien = new List<SinhVien>();
    }
    
    public static DataMgr Instance
    {
      get
      {
        if (_instance == null)
        {
          _instance = new DataMgr();
        }
        return _instance;
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplicationtest
{
  public class PhuHuynh
  {
    // tên, địa chỉ, sđt, mã phụ huynh -> Mỗi sinh viên sẽ được liên kết vs một phụ huynh -> Viết hàm nhập và hàm hiển thị
    public string Ten { get; set; }
    public string SoDT { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }

    public PhuHuynh()
    {

    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao ma phu huynh di ban oi");
      MaPH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao ten phu huynh di ban oi");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao so dien thoai di ban oi");
      SoDT = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ma phu huynh la {0} | Ten phu huynh la {1} | So dien thoai la {2}", MaPH, Ten, SoDT);
    }


  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplicationtest
{
  public class SinhVien
  {
    //tên, tuổi, mã sinh viên, địa chỉ, email, sđt, mã phụ huynh 
    public string Ten { get; set; }
    public string MaSV { get; set; }
    public string DiaChi { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string SoDT { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }

    public SinhVien()
    { }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao ten sinh vien");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao ma sinh vien");
      MaSV = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao dia chi");
      DiaChi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao email");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao so dien thoai");
      SoDT = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao ma phu huynh");
      string mph = Console.ReadLine();
      foreach (PhuHuynh ph in DataMgr.Instance.ListPhuHuynh)
      {
        if (mph.Equals(ph.MaPH))
        {
          return;
        }
      }
      // neu khong ton tai ma phu huynh thi bao nhap moi nhe'
      Console.WriteLine("Bay gio nhap phu huynh moi nhe");
      PhuHuynh newph = new PhuHuynh();
      newph.Input();
      DataMgr.Instance.ListPhuHuynh.Add(newph);
      MaPH = mph;
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ma sinh vien la {0} | Ten sinh vien la {1} | Dia chi la {2} | Email la {3} | So dien thoai {4} | Ma phu huynh {5}", MaSV, Ten, DiaChi, Email, SoDT, MaPH);
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplicationtest
{
  public delegate void OnAddressPrint();
  public class Program
  {
    static event OnAddressPrint OnSave;
    public static void Main(string[] args)
    {
      int choice = 0;
      do
      {
        ShowMenu();
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choice)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap vao so luong phu huynh");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              PhuHuynh newph = new PhuHuynh();
              newph.Input();
              DataMgr.Instance.ListPhuHuynh.Add(newph);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Nhap vao so luong sinh vien");
            int m = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < m; i++)
            {
              SinhVien newsv = new SinhVien();
              newsv.Input();
              DataMgr.Instance.ListSinhVien.Add(newsv);
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap vao ma phu huynh");
            string mph = Console.ReadLine();
            foreach (SinhVien sv in DataMgr.Instance.ListSinhVien)
            {
              if (sv.MaPH.Equals(mph))
              {
                sv.Display();
              }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap vao ma sinh vien");
            string msv = Console.ReadLine();
            foreach (SinhVien sv in DataMgr.Instance.ListSinhVien)
            {
              if (sv.MaPH.Equals(msv))
              {
                foreach(PhuHuynh ph in DataMgr.Instance.ListPhuHuynh)
                {
                  if (ph.MaPH.Equals(sv.MaPH))
                  {
                    ph.Display();
                    break;
                  }
                }
                
              }
            }
            break;
          case 5:
            TestEvents();
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Exit");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid input ...");
            break;
        }
      } while (choice != 6);
    }

    static void TestEvents()
    {
      OnSave = new OnAddressPrint(OnSaveEvent);
      OnSave();
    }

    static void OnSaveEvent()
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao dia chi sinh vien");
      string diaChi = Console.ReadLine();
      foreach(SinhVien sv in DataMgr.Instance.ListSinhVien)
      {
        if (sv.DiaChi.Equals(diaChi))
        {
          sv.Display();
        }
      }
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin N phụ huynh");
      Console.WriteLine("2.Nhập thông tin M sinh viên");
      Console.WriteLine("3.Nhập tên phu huynh->In ra thông tin các sinh viên được tham chiếu bởi phụ huynh này");
      Console.WriteLine("4.Nhập thông tinh sv->In ra thông tin tra cứu phụ huynh");
      Console.WriteLine("5.Tạo delegate OnAddressPrint và sự kiện EventAddressPrint -> Thực hiện in thông tin sinh viên theo địa chỉ nhập vào.");
      Console.WriteLine("6. Exit.");
      Console.WriteLine("Your choice : ...");
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:05 10/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QLSV
{
  public delegate void OnAddressPrint();
  class Program
  {
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint;

    static List<Parents> parentsList = new List<Parents>();
    static List<Student> studentList = new List<Student>();
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Menu();
        int choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            InsertParent();
            break;
          case 2:
            InsertStudent();
            break;
          case 3:
            FindStudent();
            break;
          case 4:
            FindParent();
            break;
          case 5:
            DisplayStdAddress();
            break;
          default:
            break;
        }
      }
    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap n phu huynh");
      Console.WriteLine("2. Nhap m sinh vien");
      Console.WriteLine("3. In ra sinh vien theo Phu huynh");
      Console.WriteLine("4. In ra phu huynh theo Sinh vien");
      Console.WriteLine("5. In ra sinh vien theo dia chi");
      Console.Write("Choose: ");
    }

    static void InsertParent()
    {
      Console.Write("N = ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Parents p = new Parents();
        p.input();
        parentsList.Add(p);
      }
    }
    static void InsertStudent()
    {
      Console.Write("M = ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Student p = new Student();
        p.input();
        int flag;
        do
        {
          Console.WriteLine("Insert Code Parent: ");
          p.CodePrt = Console.ReadLine();
          flag = 0;
          foreach (Parents prt in parentsList)
          {
            if (prt.Code.Equals(p.CodePrt))
            {
              flag = 1;
            }
          }
          if (flag==0)
          {
            Console.WriteLine("No parent have this code");
          }
        } while (flag == 0);
        studentList.Add(p);
      }
    }
    static void FindStudent()
    {
      Console.Write("Parent Name: ");
      string search = Console.ReadLine();
      foreach (Parents p in parentsList)
      {
        if (p.Name.Equals(search))
        {
          Console.WriteLine("\tParent: ");
          p.display();
          Console.WriteLine("\tStudent: ");
          foreach (Student s in studentList)
          {
            if (s.CodePrt.Equals(p.Code))
            {
              s.display();
            }
          }
          return;
        }
      }
    }
    static void FindParent()
    {
      Console.Write("Student Code: ");
      string search = Console.ReadLine();
      foreach (Student s in studentList)
      {
        if (s.CodeStd.Equals(search))
        {
          Console.WriteLine("\tStudent: ");
          s.display();
          Console.WriteLine("\tParent: ");
          foreach (Parents p in parentsList)
          {
            if (p.Code.Equals(s.CodePrt))
            {
              p.display();
            }
          }
        }
      }
    }

    static void DisplayStdAddress()
    {
      EventAddressPrint = new OnAddressPrint(AddressPrint);
      EventAddressPrint();
    }

    static void AddressPrint()
    {
      Console.Write("Dia chi: ");
      string addr = Console.ReadLine();
      foreach (Student s in studentList)
      {
        if (s.Address.Equals(addr))
        {
          s.display();
        }
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QLSV
{
  class Parents
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string sdt { get; set; }
    public string Code { get; set; }

    public Parents()
    {

    }

    public Parents(string name, string address, string sdt, string code)
    {
      Name = name;
      Address = address;
      this.sdt = sdt;
      Code = code;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("\nInsert Name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert sdt: ");
      sdt = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert Code: ");
      Code = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name: {0}; Address: {1}; sdt: {2}; Code: {3}", Name, Address, sdt, Code);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QLSV
{
  class Student
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string sdt { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string CodeStd { get; set; }
    public string CodePrt { get; set; }

    public Student()
    {

    }

    public Student(string name, int age, string address, string sdt, string email, string codeStd, string codePrt)
    {
      Name = name;
      Age = age;
      Address = address;
      this.sdt = sdt;
      Email = email;
      CodeStd = codeStd;
      CodePrt = codePrt;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("\nInsert Name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert Age: ");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Insert Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert sdt: ");
      sdt = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert Email: ");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert Code Student: ");
      CodeStd = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name: {0}; Age: {1}; Address: {2}; sdt: {3}; Email: {4}; CodeStd: {5}; CodePrt: {6}", Name, Age, Address, sdt, Email, CodeStd, CodePrt);
    }
  }
}


Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 15:52 05/06/2020using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiThiC
{
  class ContactManager
  {

    
    static void Main(string[] args)
    {
      Hashtable hash = new Hashtable();
      int choose;
      do
      {
        show();
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so luong so nhap:");
            int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            Input(n, hash);
            break;
          case 2:
            Search(hash);
            break;
          case 3:
            Display(hash);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Exit success");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error");
            break;
        }

      } while (choose != 4);

    }
    private static void show()
    {
      Console.WriteLine("1. Add new contact");
      Console.WriteLine("2. Find a contact by name");
      Console.WriteLine("3. Display contacts");
      Console.WriteLine("4. Exit");
      Console.WriteLine("Enter choose: ");
    }

    private static void Input(int n, Hashtable hash)
    {
      for(int i =0; i < n; i++)
      {
        Phone phone = new Phone();
        phone.Input();
        hash.Add(phone.Name, phone.PhoneNumber);
      }
    }
    private static void Display(Hashtable hash)
    {
      ICollection key = hash.Keys;

      foreach (string k in key)
      {
        Console.WriteLine(k + ": " + hash[k]);
      }

    }

    private static void Search(Hashtable hash) {
      ICollection key = hash.Keys;
      Console.WriteLine("Enter name to searh: ");
      string name = Console.ReadLine();
      foreach (string k in key)
      {

        if (name.Equals(k))
        {
         Console.WriteLine(k + ": " + hash[k]);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("No names in contacts");
        }
        
      }
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiThiC
{
  class Phone
  {
    public string FullName { get; set; }

    public int PhoneNumber { get; set; }

    public void Input()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhap ten: ");
        FullName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(FullName) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Loi.");
        }
      }
      Console.WriteLine("Nhap so dien thoai: ");
      PhoneNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}; So dien thoai: {1}", FullName, PhoneNumber);
    }

  }
}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!