IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp)

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:15 16/10/2021 8,415 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý thông tin sinh viên.

Thông tin sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, tuổi, mã sinh viên, địa chỉ, email, sđt, mã phụ huynh -> Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Thông tin phụ huynh gồm các thuộc tính : tên, địa chỉ, sđt, mã phụ huynh -> Mỗi sinh viên sẽ được liên kết vs một phụ huynh -> Viết hàm nhập và hàm hiển thị

(Chú ý 1 phụ huynh có thể được liên kết vs nhiều sv)

Yêu cầu tạo menu chương trình

1. Nhập thông tin N phụ huynh

2. Nhập thông tin M sinh viên

3. Nhập tên phu huynh -> In ra thông tin các sinh viên được tham chiếu bởi phụ huynh này

4. Nhập thông tinh sv -> In ra thông tin tra cứu phụ huynh

5. Tạo delegate OnAddressPrint và sự kiện EventAddressPrint -> Thực hiện in thông tin sinh viên theo địa chỉ nhập vào.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 23:50 09/10/2021


#Parent.cs


using System;

namespace _1523
{
  internal class Parent
  {
    public string name, address, phone, parentID;

    public Parent()
    {
    }

    public Parent(string name, string address, string phone, string parentID)
    {
      this.name = name;
      this.address = address;
      this.phone = phone;
      this.parentID = parentID;
    }

    public void input()
    {
      System.Console.WriteLine("nhap name : ");
      this.name = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap address : ");
      this.address = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap phone : ");
      this.phone = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap parentID : ");
      this.parentID = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Parent{" + "name=" + name + ", address=" + address + ", phone=" + phone + ", parentID=" + parentID + '}';
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace _1523
{
  internal class Program
  {
    private delegate void OnAddressPrint(Dictionary<string, Student> students, string address);

    private static event OnAddressPrint EventAddressPrint;

    private static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<string, Parent> parents = new Dictionary<string, Parent>();
      Dictionary<string, Student> students = new Dictionary<string, Student>();

      Console.WriteLine("Hello World!");
      while (true)
      {
        switch (Menu())
        {
          case 1:
            {
              Console.WriteLine("nhap n : ");
              int n = ReadInt();
              for (int i = 0; i < n; i++)
              {
                Parent parent = new Parent();
                Console.WriteLine("--------------");
                parent.input();
                parents.Add(parent.parentID, parent);
              }
              break;
            }

          case 2:
            {
              Console.WriteLine("nhap m : ");
              int n = ReadInt();
              for (int i = 0; i < n; i++)
              {
                Student student = new Student();
                Console.WriteLine("--------------");
                student.input();
                students.Add(student.rollnum, student);
              }
              break;
            }

          case 3:
            {
              Console.WriteLine("nhap parentID : ");
              string parentID = Console.ReadLine();
              Console.WriteLine("--------------");
              foreach (var student in students)
              {
                if (student.Value.parentID.Equals(parentID))
                {
                  student.Value.display();
                  Console.WriteLine("--------------");
                }
              }
              break;
            }

          case 4:
            {
              Console.WriteLine("nhap rollnum : ");
              string rollnum = Console.ReadLine();
              if (students.ContainsKey(rollnum))
              {
                if (parents.ContainsKey(students[rollnum].parentID))
                {
                  parents[students[rollnum].parentID].display();
                }
                else
                {
                  Console.WriteLine("parentID is null");
                }
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("rollnum is null");

              }

              break;
            }

          case 5:
            {
              OnAddressPrint address = (students, address) =>
              {
                Console.WriteLine("--------------");
                foreach (var student in students)
                {
                  if (student.Value.address.Equals(address))
                  {
                    student.Value.display();
                    Console.WriteLine("--------------");
                  }
                }
              };
              EventAddressPrint = address;
              Console.WriteLine("nhap address : ");
              EventAddressPrint(students, Console.ReadLine());
              break;
            }

          case 6:
            {
              Environment.Exit(0);
              break;
            }

          default:
            {
              break;
            }
        }
      }
    }

    private static int Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin N phụ huynh\n" +

      "2.Nhập thông tin M sinh viên\n" +

      "3.Nhập ID phu huynh\n" +

      "4.Nhập rollnum sv\n" +

      "5.Tạo delegate OnAddressPrint và sự kiện EventAddressPrint\n" +

      "6.Exit : \n" +

      "chon : ");

      return ReadInt();
    }

    public static int ReadInt()
    {
      int integer = 0;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai ");
        }
      }
      return integer;
    }
  }
}


#Student.cs


using System;

namespace _1523
{
  internal class Student
  {
    public string name, rollnum, email, address, phone, parentID;
    public int age;

    public Student()
    {
    }

    public Student(string name, int age, string rollnum, string email, string address, string phone, string parentID)
    {
      this.name = name;
      this.age = age;
      this.rollnum = rollnum;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.phone = phone;
      this.parentID = parentID;
    }

    public void input()
    {
      System.Console.WriteLine("nhap name : ");
      this.name = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap age : ");
      this.age = Program.ReadInt();
      System.Console.WriteLine("nhap rollnum : ");
      this.rollnum = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap email : ");
      this.email = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap address : ");
      this.address = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap phone : ");
      this.phone = Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap parentID : ");
      this.parentID = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Student{" + "name=" + name + ", age=" + age + ", rollnum=" + rollnum + ", email=" + email + ", address=" + address + ", phone=" + phone + ", parentID=" + parentID + '}';
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 16:21 05/10/2021


#Parent.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace DelegeatStudentManager
{
  class Parent
  {
    private string parentNo;
    public string ParentNo { get { return parentNo; } set {
        /*
        foreach(Parent p in Program.PList)
        {
          while (value.Equals(p.ParentNo))
          {
            Console.WriteLine("The same parent code already exists.");
            value = Utility.ReadNum();
          }
        }*/
        this.parentNo = value; } }
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string PhoneNumber { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public List<Student> students;

    public Parent()
    {
      this.students = new List<Student>();
    }

    public Parent(List<Student> students)
    {
      this.students = students;
    }

    public Parent(string ParentNo, string Name, string Address, string PhoneNumber, int Age) {
      this.ParentNo = ParentNo;
      this.Name = Name;
      this.Address = Address;
      this.PhoneNumber = PhoneNumber;
      this.Age = Age;
      if(this.students == null)
      {
        this.students = new List<Student>();
      }
    }
    public Parent(string ParentNo, string Name, string Address, string PhoneNumber, int Age, List<Student> students)
    {
      this.ParentNo = ParentNo;
      this.Name = Name;
      this.Address = Address;
      this.PhoneNumber = PhoneNumber;
      this.Age = Age;
      this.students = students;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Parent Code:");
      ParentNo = Utility.ReadNum();
      Console.WriteLine("Enter Name:");
      Name = Utility.ReadAlp();
      Console.WriteLine("Enter Address:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Phone:");
      PhoneNumber = Utility.ReadNum();
      Console.WriteLine("Enter Age:");
      Age = Utility.ReadInt();
      
      if (Program.SList.Count != 0)
      {
        Console.WriteLine("Enter the amounts of students to associate with the parent:");
        int N = Utility.ReadInt();
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {

          Console.WriteLine("[" + (i + 1) + "] Enter Student Code:");
          string StudentNo = Utility.ReadNum();
          foreach (Student s in Program.SList)
          {
            while (!StudentNo.Equals(s.StudentNo) && !students.Contains(s))
            {
              Console.WriteLine("No matching Student Code");
              StudentNo = Utility.ReadNum();
              if (s.StudentNo.Equals(StudentNo) && s.ParentNo.Equals(ParentNo))
              {
                students.Add(s);
                if (s.ParentNo == null || s.ParentNo == "")
                {
                  s.ParentNo = ParentNo;
                }
                
                  if (!s.parent.Contains(this))
                  {
                    s.parent.Add(this);
                    Console.WriteLine("Add Success");
                    break;
                  }
                  else
                  {
                    Console.WriteLine("Parent already exists");
                    break;
                  }
                  
                
                
              }

            }
            
          }
        }
      }
      
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name :{0}, Address :{1}, Parent No :{2}, Phone :{3}", Name, Address, ParentNo, PhoneNumber);
      if (students.Count != 0)
      {
        Console.Write("Parent No's :\n");
        foreach (Student s in students)
        {
          Console.Write(s.StudentNo + "\n");
        }
      }
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace DelegeatStudentManager
{
  public delegate void OnAddressPrint(string address);
  class Program
  {
    public static List<Student> SList = new List<Student>();
    public static List<Parent> PList = new List<Parent>();

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Parents" +
        "\n2.Add Students" +
        "\n3.Find Students by Parent" +
        "\n4.Find Parent by Student Name" +
        "\n5.Print EventAddressPrint");
    }
    static void InputParents()
    {
      Console.WriteLine("Enter the number of parents to add:");
      int N = Utility.ReadInt();
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("Parent[" + (i + 1) + "]");
        Parent p = new Parent();
        p.input();
        PList.Add(p);
      }
    }
    static void InputStudents()
    {
      Console.WriteLine("Enter the number of students to add:");
      int N = Utility.ReadInt();
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("Student[" + (i + 1) + "]");
        Student s = new Student();
        s.input();
        SList.Add(s);
      }
    }
    static void FindStudentOfParent()
    {
      Console.WriteLine("Enter the name of the parent:");
      string str = Utility.ReadAlp();
      foreach(Parent p in PList)
      {
        if (p.Name.Equals(str))
        {
          foreach(Student s in SList)
          {
            if (s.ParentNo.Equals(p.ParentNo))
            {
              s.display();
            }
          }
        }
      }
    }
    static void FindParentOfStudent()
    {
      Console.WriteLine("Enter the name of the parent:");
      string StudentNo = Utility.ReadNum();
      foreach (Student s in SList)
      {
        if (s.StudentNo.Equals(StudentNo))
        {
          foreach (Parent p in s.parent)
          {
            p.display();
          }
        } else
        {
          Console.WriteLine("No parent found for student");
        }
      }
    }
    static void PrintEventAddress()
    {
      Console.WriteLine("Enter address of Student :");
      string address = Console.ReadLine();
      OnAddressPrint EventAddressPrint = delegate (string addr)
      {

        foreach (Student s in SList)
        {
          if (s.Address.Equals(address))
          {
            s.display();
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Address of the student is not found");
          }
        }
        
      };
      EventAddressPrint(address);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int choice;

      do
      {
        ShowMenu();
        Console.WriteLine("Enter choice number :");
        choice = Utility.ReadInt();
        switch (choice)
        {
          case 1:
            InputParents();
            break;
          case 2:
            InputStudents();
            break;
          case 3:
            FindStudentOfParent();
            break;
          case 4:
            FindParentOfStudent();
            break;
          case 5:
            PrintEventAddress();
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Must be value 1 -> 5");
            break;

        }

      } while (choice >= 0);
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace DelegeatStudentManager
{
  class Student
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    private string studentNo;
    public string StudentNo
    {
      get { return studentNo; }
      set
      {
        foreach (Student s in Program.SList)
        {
          while (value.Equals(s.StudentNo))
          {
            Console.WriteLine("The same student code already exists.");
            value = Utility.ReadNum();
          }
        }
        this.studentNo = value;
      }
    }
    public string Address { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string ParentNo { get; set; }
    public string PhoneNumber { get; set; }
    public List<Parent> parent;

    public Student()
    {
      this.parent = new List<Parent>();
    }
    public Student(string Name, int Age, string StudentNo, string Address, string Email, string ParentNo, string PhoneNumber, List<Parent> parent)
    {
      this.Name = Name;
      this.Age = Age;
      this.StudentNo = StudentNo;
      this.Address = Address;
      this.Email = Email;
      this.ParentNo = ParentNo;
      this.PhoneNumber = PhoneNumber;
      this.parent = parent;
    }

    public void input()
    {
      
      Console.WriteLine("Input Name: ");
      Name = Utility.ReadAlp();
      Console.WriteLine("Input Age: ");
      Age = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("Input Student No:");
      StudentNo = Utility.ReadNum();
      Console.WriteLine("Input Address:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Email:");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Phone Number:");
      PhoneNumber = Utility.ReadNum();
      if (Program.PList.Count != 0)
      {
        Console.WriteLine("Enter the amount of parents to associate with students:");
        int N = Utility.ReadInt();
        while (N < 0 || N > 2)
        {
          Console.WriteLine("Must be between 0 or 2 parents");
          N = Utility.ReadInt();
        }
        for (int i = 0; i < N; i++)
        {
          //Console.WriteLine("[" + (i + 1) + "]Input Parent No:");
          string ParentNo = Utility.ReadNum();
          foreach (Parent p in Program.PList)
          {
            while (!p.ParentNo.Equals(ParentNo))
            {
              Console.WriteLine("No matching Parent No, enter again:");
              ParentNo = Utility.ReadNum();

              
            }
            if (p.ParentNo.Equals(ParentNo))
            {
              this.ParentNo = ParentNo;
              if (!parent.Contains(p))
              {
                parent.Add(p);
                p.students.Add(this);
                Console.WriteLine("Add Success");
              }
              
              
              
            }
          }
        }
      }
    }

    public void display()
    {
      Console.Write("\nStudent Name :{0}, Student Age :{1}, Student No :{2}, Address Student :{3}, Email Student :{4}, Phone Student :{5}\n"
                , Name, Age, StudentNo, Address, Email, PhoneNumber + ", ");
      if (parent.Count != 0)
      {
        Console.Write("Parent No's :\n");
        foreach (Parent p in parent)
        {
          Console.Write(p.ParentNo + "\n");
        }
      }

    }
  }

}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace DelegeatStudentManager
{
  public class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { int.Parse(str); } catch (Exception e) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Enter a valid numeric input");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }

    public static float ReadFloat()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { float.Parse(str); } catch (Exception e) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Enter a valid float numeric input");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return float.Parse(str);
    }

    public static string ReadNum()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      while(!Regex.Match(str, "^[0-9]*$").Success)
      {
        Console.WriteLine("Enter the correct numbers string");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return str;
    }

    public static string ReadAlp()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      while (!Regex.Match(str, "^([a-zA-Z]+|[a-zA-Z]+\\s[a-zA-Z]+)*$").Success)
      {
        Console.WriteLine("No number or special characters is allowed");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return str;
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 00:44 03/10/2021


#Parents.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss6
{
  class Parents
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string RollNoPar { get; set; }
    public List<Student> StudentsList { get; set; }
    public Parents()
    {
      StudentsList = new List<Student>();
    }
    public Parents(string name, string address, string phone, string rollNoPar, List<Student> studentlist)
    {
      this.Name = name;
      this.Address = address;
      this.Phone = phone;
      this.RollNoPar = rollNoPar;
      this.StudentsList = studentlist;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Parents Name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address Parents :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Phone Parents :");
      Phone = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter RollNo Parents :");
      RollNoPar = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name Parents :{0}, Address Parents :{1}, RollNo Parents :{2}, Phone :{3}"
                , Name, Address, RollNoPar,Phone);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Ss6
{
  public delegate string OnAddressPrint(string addr);
  class Program
  {
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint = null;
    public static List<Parents> ParentsList = new List<Parents>();
    public static List<Student> StudentList = new List<Student>();
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Enter information N parents ");
      Console.WriteLine("2.Enter information M students ");
      Console.WriteLine("3.Enter Name Parent . Print all student for parents name ");
      Console.WriteLine("4.Enter information students . Print all parents for students");
      Console.WriteLine("5.Print all information student to Address input");
    }
    static void Input_Par()
    {
      int sum;
      Console.WriteLine("Enter Sum of Parents :");
      sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < sum; i++)
      {
        Console.WriteLine("Parents[" + (i + 1) + "]");
        Parents p = new Parents();
        p.input();
        ParentsList.Add(p);
      }
    }
    static void Input_Std()
    {
      Console.WriteLine("Enter Sum of Students :");
      int sum = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < sum; i++)
      {
        Console.WriteLine("Students[" + (i + 1) + "]");
        Student s = new Student();
        s.input();
        Console.WriteLine("Enter RollNo Parents :");
        string roll = Console.ReadLine();
        if(ParentsList.Count == 0)
        {
          Console.WriteLine("RollNo Parents not exists ");

        }
        foreach (Parents p in ParentsList)
        {
          while (p.RollNoPar.Equals(roll) || !p.RollNoPar.Equals(roll))
          {
            if (p.RollNoPar.Equals(roll))
            {
              p.StudentsList.Add(s);
              s.ParentList.Add(p);
              break;
            }
            else if (!p.RollNoPar.Equals(roll))
            {
              Console.WriteLine("Error");
              Console.WriteLine("Enter again :");
              roll = Console.ReadLine();
            }
          }
        }
        StudentList.Add(s);
      }
    }
    static void Inf_Std_By_Par()
    {
      if (ParentsList.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Parents not exists ");
        return;
      }
      Console.WriteLine("Enter Name Parents :");
      string namePr = Console.ReadLine();
      

      foreach (Parents p in ParentsList)
      {
        if(p.Name == namePr)
        {
          foreach(Student s in p.StudentsList)
          {
            s.display();
          }
        }else
        {
          Console.WriteLine("No parents with matching name");

        }
      }
    }
    static void Inf_Par_By_Std()
    {
      if (StudentList.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Students not exists ");
        return;
      }
      Console.WriteLine("Enter RollNo Student :");
      string roll = Console.ReadLine();
      
      foreach(Student st in StudentList)
      {
        if(st.RollNoStd.Equals(roll))
        {
          foreach(Parents p in st.ParentList)
          {
            p.display();
          }
        }else
        {
          Console.WriteLine("RollNo Student not exists");
        }
      }
    }
    static void Print_Inf_By_Addr()
    {
      Console.WriteLine("Enter Address Student :");
      string address = Console.ReadLine();
      OnAddressPrint EventAddressPrint = delegate (string addr)
      {
        
        foreach (Student s in StudentList)
        {
          if (s.Address.Equals(address))
          {
            s.display();
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Address Students not exists");
          }
        }
        return addr;
      };
      EventAddressPrint(address);
    }
      static void listMenu()
    {
      int choose;


      do
      {
        showMenu();
        Console.WriteLine("Enter choose value to Memu :");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Input_Par();
            break;
          case 2:
            Input_Std();
            break;
          case 3:
            Inf_Std_By_Par();
            break;
          case 4:
            Inf_Par_By_Std();
            break;
          case 5:
            Print_Inf_By_Addr();
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Must be value 1 -> 5");
            break;

        }

      } while (choose >= 0);

    }
    static void Main(string[] args)
    {
      listMenu();
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss6
{
  class Student
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string RollNoStd { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public List<Parents> ParentList { get; set; }
    public Student()
    {
      ParentList = new List<Parents>();
    }
    public Student(string name, int age, string rollnostd, string address, string email, string phone, List<Parents> rollnopar)
    {
      this.Name = name;
      this.Age = age;
      this.RollNoStd = rollnostd;
      this.Address = address;
      this.Email = email;
      this.Phone = phone;
      this.ParentList = rollnopar;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Student Name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Student Age :");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter RollNo Student :");
      RollNoStd = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Address Student :");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Email Student :");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Phone Student :");
      Phone = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      
      Console.Write("Student Name :{0}, Student Age :{1}, RollNoStudent :{2}, Address Student :{3}, Email Student :{4}, Phone Student :{5}"
                , Name, Age, RollNoStd, Address, Email, Phone + ", ");
      foreach (Parents p in ParentList)
      {
        Console.Write("RollNo Parents :{0}",p.RollNoPar + "\n");
      }
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:01 28/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using StudentDelegate.Modals;

namespace StudentDelegate
{
  public delegate void OnAddressPrint(string address);
  class Program
  {
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint = null;
    static List<Parent> parentList = new List<Parent>();
    static List<Student> studentList = new List<Student>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose = 0;
      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so luong phu huynh muon them:");
            int N = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap thong tin phu huynh thu: ", parentList.Count + i + 1);
              Parent parent = new Parent();
              parent.input();
              parentList.Add(parent);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Nhap so luong sinh vien muon them:");
            int M = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < M; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap thong tin sinh vien thu: ", studentList.Count + i + 1);
              Student student = new Student();
              Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh:");
              while (true)
              {
                student.parentKey = Console.ReadLine();
                int check = 0;
                foreach (Parent parent in parentList)
                {
                  if(parent.parentKey == student.parentKey)
                  {
                    check++;
                    break;
                  }
                }
                if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co phu huynh hop le, yeu cau nhap lai!!");
                else break;
              }
              student.input();
              studentList.Add(student);
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap ten phu huynh:");
            string name = Console.ReadLine();
            foreach (Parent parent in parentList)
            {
              if(parent.name == name)
              {
                Console.WriteLine("Phu huynh co ten {0} va ma PH la {1}, co cac sinh vien la:", parent.name, parent.parentKey);
                int check = 0;
                foreach (Student student in studentList)
                {
                  if(student.parentKey == parent.parentKey)
                  {
                    student.display();
                    check++;
                  }
                }
                if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co sinh vien nao");
              }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien:");
            string rollno = Console.ReadLine();
            foreach (Student std in studentList)
            {
              if (std.rollno == rollno)
              {
                Console.WriteLine("Sinh vien co ten {0} va ma sinh vien la {1}, co phu huynh la:", std.name, std.rollno);
                int check = 0;
                foreach (Parent p in parentList)
                {
                  if (std.parentKey == p.parentKey)
                  {
                    p.display();
                    check++;
                    break;
                  }
                }
                if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co phu huynh nao");
              }
            }
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Dia chi sinh vien can tim kiem:");
            string address = Console.ReadLine();
            EventAddressPrint = showInfo;
            EventAddressPrint(address);
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Tam biet!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!");
            break;
        }
      } while (choose != 6);
    }

    private static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("Lua chon chuong trinh:");
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin N phu huynh");
      Console.WriteLine("2.Nhap thong tin M sinh vien");
      Console.WriteLine("3.Nhap ten PH -> tim sinh vien");
      Console.WriteLine("4.Nhap ma sinh vien -> tim PH");
      Console.WriteLine("5.In thong tin sinh vien tim kiem theo delegate");
      Console.WriteLine("6.Thoat");
    }
    private static void showInfo(string address)
    {
      int check = 0;
      foreach (Student student in studentList)
      {
        if(student.address == address)
        {
          check++;
          student.display();
        }
      }
      if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co sinh vien nao hop le!!");
    }
  }
}


#Parent.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentDelegate.Modals
{
  class Parent
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string phoneNum { get; set; }
    public string parentKey { get; set; }
    public Parent()
    {

    }
    public virtual void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten phu huynh:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi phu huynh:");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so dien thoai:");
      phoneNum = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh:");
      parentKey = Console.ReadLine();
    }
    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten PH: {0}, Dia chi: {1}, SDT: {2}, Ma PH: {3}", name, address, phoneNum, parentKey);
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentDelegate.Modals
{
  class Student : Parent
  {
    public int age { get; set; }
    public string rollno { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public Student()
    {

    }
    public override void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tuoi:");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Ma sinh vien:");
      rollno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi sinh vien:");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap email sinh vien:");
      email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so dien thoai:");
      phoneNum = Console.ReadLine();
    }
    public override void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten sinh vien: {0}, Tuoi: {1}, MSV: {2}, Dia chi: {3}, Email: {4}, SDT: {5}, Ma PH: {6}", name, age, rollno, address, email, phoneNum, parentKey);
    }
  }
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 07:46 27/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace qlsv
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      List<sinhvien> svList = new List<sinhvien>();
      List<phuhuynh> phList = new List<phuhuynh>();

      int chon;
      do
      {
        Menu();
        Console.WriteLine("moi nhap lua chon");
        chon = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (chon)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("nhap thong tin phu huynh: ");
            int n;
            n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              phuhuynh phuhuynh = new phuhuynh();
              phuhuynh.Input();
              phList.Add(phuhuynh);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("nhap thong tin sinh vien: ");
            int m;
            m = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            for(int i = 0; i < m; i++)
            {
              sinhvien sinhvien = new sinhvien();
              sinhvien.Input();
              svList.Add(sinhvien);
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap ten phu huynh");
            string ten = Console.ReadLine();
            string t = ten(ten);
            foreach (sinhvien sv in svList)
            {
              if (sv.ma_phuhuynh == t)
              {
                sv.Input();
              }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien: ");
            string masv = Console.ReadLine();
            string maph = Timphuhuynh(masv);
            foreach (phuhuynh ph in phList)
            {
              if (ph.ten == maph)
              {
                ph.Input();
              }
            }
            break;
          case 5:

            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("thoat chuong trinh: ........");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("nhap sai !!!!!!");
            break;
        }

      } while (chon > 0);
    }
    public static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("----------------Menu----------------");
      Console.WriteLine("1: nhap thong tin phu huynh: ");
      Console.WriteLine("2: nhap thong tin sinh vien: ");
      Console.WriteLine("3: tim phu huynh theo ma sinh vien: ");
      Console.WriteLine("4: tim sinh vien theo ma phu huynh: ");
      Console.WriteLine("5: thong tin sinh vien theo dia chi: ");
      Console.WriteLine("chon: ");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!