IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
×

Lý Thuyết

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 14:39 26/05/2021 5,642 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý thông tin sinh viên.

Thông tin sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, tuổi, mã sinh viên, địa chỉ, email, sđt, mã phụ huynh -> Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Thông tin phụ huynh gồm các thuộc tính : tên, địa chỉ, sđt, mã phụ huynh -> Mỗi sinh viên sẽ được liên kết vs một phụ huynh -> Viết hàm nhập và hàm hiển thị

(Chú ý 1 phụ huynh có thể được liên kết vs nhiều sv)

Yêu cầu tạo menu chương trình

1. Nhập thông tin N phụ huynh

2. Nhập thông tin M sinh viên

3. Nhập tên phu huynh -> In ra thông tin các sinh viên được tham chiếu bởi phụ huynh này

4. Nhập thông tinh sv -> In ra thông tin tra cứu phụ huynh

5. Tạo delegate OnAddressPrint và sự kiện EventAddressPrint -> Thực hiện in thông tin sinh viên theo địa chỉ nhập vào.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:01 28/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using StudentDelegate.Modals;

namespace StudentDelegate
{
  public delegate void OnAddressPrint(string address);
  class Program
  {
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint = null;
    static List<Parent> parentList = new List<Parent>();
    static List<Student> studentList = new List<Student>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose = 0;
      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so luong phu huynh muon them:");
            int N = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < N; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap thong tin phu huynh thu: ", parentList.Count + i + 1);
              Parent parent = new Parent();
              parent.input();
              parentList.Add(parent);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Nhap so luong sinh vien muon them:");
            int M = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < M; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap thong tin sinh vien thu: ", studentList.Count + i + 1);
              Student student = new Student();
              Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh:");
              while (true)
              {
                student.parentKey = Console.ReadLine();
                int check = 0;
                foreach (Parent parent in parentList)
                {
                  if(parent.parentKey == student.parentKey)
                  {
                    check++;
                    break;
                  }
                }
                if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co phu huynh hop le, yeu cau nhap lai!!");
                else break;
              }
              student.input();
              studentList.Add(student);
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap ten phu huynh:");
            string name = Console.ReadLine();
            foreach (Parent parent in parentList)
            {
              if(parent.name == name)
              {
                Console.WriteLine("Phu huynh co ten {0} va ma PH la {1}, co cac sinh vien la:", parent.name, parent.parentKey);
                int check = 0;
                foreach (Student student in studentList)
                {
                  if(student.parentKey == parent.parentKey)
                  {
                    student.display();
                    check++;
                  }
                }
                if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co sinh vien nao");
              }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien:");
            string rollno = Console.ReadLine();
            foreach (Student std in studentList)
            {
              if (std.rollno == rollno)
              {
                Console.WriteLine("Sinh vien co ten {0} va ma sinh vien la {1}, co phu huynh la:", std.name, std.rollno);
                int check = 0;
                foreach (Parent p in parentList)
                {
                  if (std.parentKey == p.parentKey)
                  {
                    p.display();
                    check++;
                    break;
                  }
                }
                if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co phu huynh nao");
              }
            }
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Dia chi sinh vien can tim kiem:");
            string address = Console.ReadLine();
            EventAddressPrint = showInfo;
            EventAddressPrint(address);
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Tam biet!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!");
            break;
        }
      } while (choose != 6);
    }

    private static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("Lua chon chuong trinh:");
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin N phu huynh");
      Console.WriteLine("2.Nhap thong tin M sinh vien");
      Console.WriteLine("3.Nhap ten PH -> tim sinh vien");
      Console.WriteLine("4.Nhap ma sinh vien -> tim PH");
      Console.WriteLine("5.In thong tin sinh vien tim kiem theo delegate");
      Console.WriteLine("6.Thoat");
    }
    private static void showInfo(string address)
    {
      int check = 0;
      foreach (Student student in studentList)
      {
        if(student.address == address)
        {
          check++;
          student.display();
        }
      }
      if (check == 0) Console.WriteLine("Khong co sinh vien nao hop le!!");
    }
  }
}


#Parent.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentDelegate.Modals
{
  class Parent
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string phoneNum { get; set; }
    public string parentKey { get; set; }
    public Parent()
    {

    }
    public virtual void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten phu huynh:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi phu huynh:");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so dien thoai:");
      phoneNum = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma phu huynh:");
      parentKey = Console.ReadLine();
    }
    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten PH: {0}, Dia chi: {1}, SDT: {2}, Ma PH: {3}", name, address, phoneNum, parentKey);
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentDelegate.Modals
{
  class Student : Parent
  {
    public int age { get; set; }
    public string rollno { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public Student()
    {

    }
    public override void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tuoi:");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Ma sinh vien:");
      rollno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi sinh vien:");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap email sinh vien:");
      email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so dien thoai:");
      phoneNum = Console.ReadLine();
    }
    public override void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten sinh vien: {0}, Tuoi: {1}, MSV: {2}, Dia chi: {3}, Email: {4}, SDT: {5}, Ma PH: {6}", name, age, rollno, address, email, phoneNum, parentKey);
    }
  }
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 07:46 27/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace qlsv
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      List<sinhvien> svList = new List<sinhvien>();
      List<phuhuynh> phList = new List<phuhuynh>();

      int chon;
      do
      {
        Menu();
        Console.WriteLine("moi nhap lua chon");
        chon = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (chon)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("nhap thong tin phu huynh: ");
            int n;
            n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              phuhuynh phuhuynh = new phuhuynh();
              phuhuynh.Input();
              phList.Add(phuhuynh);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("nhap thong tin sinh vien: ");
            int m;
            m = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            for(int i = 0; i < m; i++)
            {
              sinhvien sinhvien = new sinhvien();
              sinhvien.Input();
              svList.Add(sinhvien);
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap ten phu huynh");
            string ten = Console.ReadLine();
            string t = ten(ten);
            foreach (sinhvien sv in svList)
            {
              if (sv.ma_phuhuynh == t)
              {
                sv.Input();
              }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien: ");
            string masv = Console.ReadLine();
            string maph = Timphuhuynh(masv);
            foreach (phuhuynh ph in phList)
            {
              if (ph.ten == maph)
              {
                ph.Input();
              }
            }
            break;
          case 5:

            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("thoat chuong trinh: ........");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("nhap sai !!!!!!");
            break;
        }

      } while (chon > 0);
    }
    public static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("----------------Menu----------------");
      Console.WriteLine("1: nhap thong tin phu huynh: ");
      Console.WriteLine("2: nhap thong tin sinh vien: ");
      Console.WriteLine("3: tim phu huynh theo ma sinh vien: ");
      Console.WriteLine("4: tim sinh vien theo ma phu huynh: ");
      Console.WriteLine("5: thong tin sinh vien theo dia chi: ");
      Console.WriteLine("chon: ");
    }
  }
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 07:45 27/05/2021

#phuhuynh


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace qlsv
{
  class phuhuynh
  {
    public string ten { get; set; }
    public string diachi { get; set; }
    public string sđt { get; set; }
    public string ma_phuhuynh { get; set; }
     
    public phuhuynh()
    {

    }
    public phuhuynh( string ten, string diachi, string sdt, string ma_phuhuynh)
    {
      this.ten = ten;
      this.diachi = diachi;
      this.sđt = sdt;
      this.ma_phuhuynh = ma_phuhuynh;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap ten phu huynh: ");
      string ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap dia chi phu huynh: ");
      string diachi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap sđt phu huynh: ");
      string sđt = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap ma so phu huynh: ");
      string ma_phuhuynh = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ten: {0}, diachi: {1}, sdt: {2}, ma_phuhuynh: {3}", ten, diachi, sđt, ma_phuhuynh);
    }
  }
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 07:44 27/05/2021

#sinhvien


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace qlsv
{
  class sinhvien
  {
    public string ten { get; set; }
    public string tuoi { get; set; }
    public string ma_sv { get; set; }
    public string diachi { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string sdt { get; set; }
    public string ma_phuhuynh { get; set; }

    public sinhvien()
    {

    }
    public sinhvien( string ten, string tuoi, string ma_sv, string diachi, string email, string sdt, string ma_phuhuynh)
    {
      this.ten = ten;
      this.tuoi = tuoi;
      this.ma_sv = ma_sv;
      this.diachi = diachi;
      this.email = email;
      this.sdt = sdt;
      this.ma_phuhuynh = ma_phuhuynh;

    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine(" nhap ten: ");
      string ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" nhap tuoi: ");
      string tuoi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" nhap ma sinh vien: ");
      string ma_sv = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" nhap diachi: ");
      string diachi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" nhap email: ");
      string email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" nhap sdt: ");
      string sdt = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" nhap ma phu huynh: ");
      string ma_phuhuynh = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ten: {0}, tuoi: {1}, ma_sv: {2}, diachi: {3}, email: {4}, sdt: {5}, ma_phuhuynh: {6} ", ten, tuoi, ma_sv, diachi, email, sdt, ma_phuhuynh);
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:35 26/05/2021


#PhuHuynh.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BT1523
{
  class PhuHuynh
  {
    public string Ten { get; set; }
    public string DiaChi { get; set; }
    public string Sdt { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }

    public PhuHuynh() { }

    public PhuHuynh(string ten, string diachi, string sdt, string maPH)
    {
      this.Ten = ten;
      this.DiaChi = diachi;
      this.Sdt = sdt;
      this.MaPH = maPH;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ten: ");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap DiaChi: ");
      DiaChi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Sdt: ");
      Sdt = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap MaPH: ");
      MaPH = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: = {0}", Ten);
      Console.WriteLine("DiaChi: = {0}", DiaChi);
      Console.WriteLine("Sdt: = {0}", Sdt);
      Console.WriteLine("MaPH: = {0}", MaPH);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BT1523
{
  public delegate void OnAddressPrint();
  class Program
  {
    static event OnAddressPrint EventAddressPrint = null;
    static void Main(string[] args)
    {
      List<PhuHuynh> listPH = new List<PhuHuynh>();
      List<Student> listSd = new List<Student>();
      int choose;
      do
      {

        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap N PH: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              PhuHuynh ph = new PhuHuynh();
              ph.Input();
              listPH.Add(ph);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("NHap M Sv: ");
            int m = int.Parse(Console.ReadLine());
            int num;
            for (int i = 0; i < m; i++)
            {
              num = 0;
              Student sd = new Student();
              sd.Input();

              do
              {
                Console.WriteLine("Nhap MaPH: ");
                sd.MaPH = Console.ReadLine();
                foreach(PhuHuynh ph in listPH)
                {
                  if (sd.MaPH.Equals(ph.MaPH))
                  {
                    listSd.Add(sd);
                    num = 1;
                  }
                }
                if(num == 0)
                {
                  Console.WriteLine("Khong tim thay ket qua phu hop !");
                }
              } while (num == 0);
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap ten Ph can tim: ");
            string namePH = Console.ReadLine();
            string codePh = "";
            foreach(PhuHuynh ph in listPH)
            {
              if (ph.Ten.Equals(namePH))
              {
                codePh = ph.MaPH;
              }
            }
            foreach(Student sd in listSd)
            {
              if (codePh.Equals(sd.MaSV))
              {
                sd.Display();
              }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap MaSv can tim: ");
            string masv = Console.ReadLine();
            foreach(Student sd in listSd)
            {
              if (masv.Equals(sd.MaSV))
              {
                foreach(PhuHuynh ph in listPH)
                {
                  if (sd.MaPH.Equals(ph.MaPH))
                  {
                    ph.Display();
                  }
                }
              }
            }
            break;
          case 5:
            EventAddressPrint = new OnAddressPrint(OnAddressEvent);
            EventAddressPrint();
            break;
          case 6:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Fail!");
            break;
        }

      } while (choose != 6);
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin N phu huynh");
      Console.WriteLine("2. Nhap thjong tin M SV");
      Console.WriteLine("3. Nhập tên phu huynh -> In ra thông tin các sinh viên được tham chiếu bởi phụ huynh này");
      Console.WriteLine("4. Nhập thông tinh sv -> In ra thông tin tra cứu phụ huynh");
      Console.WriteLine("5. Tạo delegate OnAddressPrint và sự kiện EventAddressPrint -> Thực hiện in thông tin sinh viên theo địa chỉ nhập vào.");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }

    public static void OnAddressEvent()
    {
      Console.WriteLine("Nhập địa chỉ cần tìm kiếm");
      string address = Console.ReadLine();
      foreach (Student sd in listSd)
      {
        if (address.Equals(sd.DiaChi))
        {
          sd.Display();
        }
      }
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BT1523
{
  class Student
  {
    public string Ten { get; set; }
    public int Tuoi { get; set; }
    public string MaSV { get; set; }
    public string DiaChi { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Sdt { get; set; }
    public string MaPH { get; set; }

    public Student() { }

    public Student(string ten, int tuoi, string maSV, string diachi, string email, string sdt, string maPH)
    {
      this.Ten = ten;
      this.Tuoi = tuoi;
      this.MaSV = maSV;
      this.DiaChi = diachi;
      this.Email = email;
      this.Sdt = sdt;
      this.MaPH = maPH;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ten: ");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Tuoi: ");
      Tuoi = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap MaSV: ");
      MaSV = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap DiaChi: ");
      DiaChi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Email: ");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Sdt: ");
      Sdt = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap MaPH: ");
      MaPH = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: = {0}", Ten);
      Console.WriteLine("Tuoi: = {0}", Tuoi);
      Console.WriteLine("MaSV: = {0}", MaSV);
      Console.WriteLine("DiaChi: = {0}", DiaChi);
      Console.WriteLine("Email: = {0}", Email);
      Console.WriteLine("Sdt: = {0}", Sdt);
      Console.WriteLine("MaPH: = {0}", MaPH);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!