IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình quản lý xe car bằng C # - C Sharp | Khoá học lập trình C#
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Viết chương trình quản lý xe car bằng C # - C Sharp | Khoá học lập trình C#

by GokiSoft.com - 10:20 21/10/2021 1,185 Lượt Xem

1. Create an interface Icar that has the following methods:                                        

      Method “calculateTax()”, returns the type float: calculate the tax of the car.

      Method “calculatePrice()”, returns the type float: calculate the total cost of the car.                                                                      

      Method “getInfor()”, returns the type void: display the information of the car.

 

2. Create a class Car inherit from interface Icar.                                                                                         [6]

Declare fields has access modifier as private use for properties: name, producer, year, seat and rootprice.                                                                          

 

 

        Create two constructors and all method get/set for its attributes

        Implement method calculateTax() to calculate the Tax as follows:            

    If the car has under 7 seats then tax = RootPrice * 60%.

    Else tax = RootPrice * 70%

 

        Implement method calculatePrice() to calculate TotalPrice as follows:      

    TotalPrice=RootPrice  + Tax

 

        Implement method getInfor() to show the information as follows: .... car produced by ... in ... has ... seats with the total price is ....$. Variable includes :name of the car, the name of the manufacturer, year of production, seats and TotalPrice (For example: Ford car produced by Ford in 1997 has 4 seats with the total price is 20000 $).                                                                               

 
 1. Declaring class LuxuryCar inherits from class Car and adding follow attrubtes :                           

private float specialRate;

 

        Create two constructors and all method get/set for its attributes

        Override method calculatePrice to calculate TotalPrice as follows :          

TotalPrice = RootPrice + Tax + RootPrice * specialRate

   

        Overload method calculatePrice with 1 parameter named “transportCost” with type float. It calculates TotalCost as follows:                                                   TotalPrice = RootPrice + Tax + RootPrice * specialRate + transportCost.

   
 1. Create a class named Test.                                                                           

        Declare and initialize 1 instance named “myLuxuryCar” of class LuxuryCar.

    Input Name, Producer, Year, Seat, rootPrice from the keyboard (Catch exception when input value). Display the contents of this LuxuryCar.

    Calculate TotalPrice in case transportCost is $ 20,000, and display it.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nam20021608 [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 14:09 16/10/2021


#Program.cs


using System;
using Examl.Interface;
using Examl.Model;
using Examl.Libary;
using System.Collections.Generic;

namespace Examl
{
  class Program
  {
    
    public static List<iherit> CarList = new List<iherit>();
    public static void Main(string[] args)
    {

      iherit c = new iherit();
      c.Input();
      CarList.Add(c);
      c.getInfor();
      LuxuryCar l = new LuxuryCar();
      l.calculatePrice(20000);
      Console.WriteLine("CalculatePrice :" + l.calculatePrice(20000));
    }
  }
}


#inherit.cs


using System;
using Examl.Interface;
using Examl.Libary;
namespace Examl.Model
{
  class iherit : ICar
  {
    public String NameCar{get;set;}
    public String Producer{get;set;}
    public DateTime Year{get;set;}
    public int Seat{get;set;}
    public float RootPrice{get;set;}

    public iherit(){}
    public iherit(String name , String producer , String year , int seat , float price){
      this.NameCar = name;
      this.Producer= producer;
      this.Year = Utility.ConvertStrignToDateTime(producer);
      this.Seat = seat;
      this.RootPrice = price;
    }

    public void Input(){
      Console.WriteLine("Enter Name Car: ");
      NameCar = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Producer : ");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Year: ");
      Year = Utility.ConvertStrignToDateTime();
      Console.WriteLine("Enter Seat: ");
      Seat = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("Enter Root Price: ");
      RootPrice = Utility.ReadFloat();
    }
    
    public float calculateTax()
    {
      float tax;
      if(Seat < 7){
         tax = (float)(RootPrice * 0.6);
      }else{
        tax = (float)(RootPrice * 0.7);
      }
      return tax;
    }
    public virtual float calculatePrice()
    {
      float totalPrice = calculateTax() + RootPrice;
      return totalPrice; 

    }

    public virtual float calculatePrice(float transportCost)
    {
      return 0;
    }

    public void getInfor()
    {
      Console.WriteLine("{0} car produced by {1} in {2} has {3} seats with the total price is {4} $",NameCar , Producer , Year , Seat , calculatePrice());
    }
  }
}


#LuxuryCar.cs


using System;
using Examl.Interface;
using Examl.Libary;
namespace Examl.Model
{
  class LuxuryCar : iherit
  {
    private float specialRate{get;set;}
    public LuxuryCar(){}
    public LuxuryCar(String name , String producer , String year , int seat , float price , float specialrate):base (name,producer,year,seat,price){
      this.specialRate = specialrate;
    }

    public override float calculatePrice()
    {
      float totalprice = base.RootPrice + base.calculateTax() +(base.RootPrice * specialRate);
      return totalprice; 
    }

    public override float calculatePrice(float transportCost)
    {
      float totalprice2 = calculatePrice() + transportCost;
      return totalprice2; 
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
namespace Examl.Libary
{
  class Utility{
    public static float ReadFloat(){
      float a;
      while (true)
      {
         try
         {
           a = float.Parse(Console.ReadLine());
           if(a < 0){
             a = float.Parse(Console.ReadLine());
           }
           return a;
         }
         catch (System.Exception)
         {
           Console.WriteLine("Re-Enter !!!");
         }
      }
    }
    
    public static int ReadInt(){
      int b ;
      while (true)
      {
         try
         {
           b = int.Parse(Console.ReadLine());
           return b;
         }
         catch (System.Exception)
         {
           
           Console.WriteLine("Re-Enter !!!");
         }
      }
    }
    public static DateTime ConvertStrignToDateTime()
    {
      String c;
      while (true)
      {
        try
        {
          c = Console.ReadLine();
          DateTime myDate = DateTime.ParseExact(c, "yyyy-MM-dd",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
          return myDate;
        }
        catch (System.Exception)
        {

          Console.WriteLine("nhap lai: ");
        }

      }

    }
    public static DateTime ConvertStrignToDateTime(string c)
    {

      c = Console.ReadLine();
      DateTime myDate = DateTime.ParseExact(c, "yyyy-MM-dd",
                System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
      return myDate;

    }
  }
}


#ICar.cs


using System;
namespace Examl.Interface{
  interface ICar
  {
    public float calculateTax();
    public float calculatePrice();
    public void getInfor();
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 21:40 15/10/2021


#Program.cs


using CarManager.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace CarManager
{
  public class Program
  {
    public static List<Car> CarList = new List<Car>();
    public static void Main(string[] args)
    {

      Car c = new Car();
      c.Input();
      CarList.Add(c);
      c.getInfor();
      LuxuryCar l = new LuxuryCar();
      l.calculatePrice(20000);
      Console.WriteLine("CalculatePrice :" + l.calculatePrice(20000));
    }
  }
}


#ICar.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace CarManager.Interfaces
{
  public interface ICar
  {
    float calculateTax();
    float calculatePrice();
    void getInfor();
  }
}


#Car.cs


using CarManager.Interfaces;
using CarManager.Utils;
using System;

namespace CarManager.Models
{
  public class Car : ICar
  {
    //name, producer, year, seat and rootprice
    public string Name { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }
    public int Year { get; set; }
    public int Seat { get; set; }
    public float RootPrice { get; set; }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input Name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Manufacturer: ");
      Manufacturer = Utility.ReadLetters();
      Console.WriteLine("Input Year: ");
      Year = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("Input Seats: ");
      Seat = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("Input Root Price: ");
      RootPrice = Utility.ReadFloat();
    }

    public Car()
    {

    }
    public Car(string Name, int Year, int Seat, float RootPrice)
    {
      this.Name = Name;
      this.Year = Year;
      this.Seat = Seat;
      this.RootPrice = RootPrice;
    }
    public virtual float calculatePrice()
    {
      float Tax = calculateTax();
      return RootPrice + Tax;
    }

    public virtual float calculateTax()
    {
      float Tax;
      if (Seat < 7)
      {
        Tax = (float)(RootPrice * 0.6);
      } else
      {
        Tax = (float)(RootPrice * 0.7);
      }
      return Tax;
    }

    public virtual void getInfor()
    {
      Console.WriteLine("The {0} car produced by {1} in {2}, it has {3} seats with the total price of {4}$", Name, Manufacturer, Year, Seat, calculatePrice());
    }
  }
}


#LuxuryCar.cs


using CarManager.Interfaces;
using CarManager.Utils;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace CarManager.Models
{
  public class LuxuryCar : Car, ICar
  {
    public float SpecialRate { get; set; }
    public LuxuryCar() : base(){
      
    }
    public LuxuryCar(string Name, int Year, int Seat, float RootPrice, float SpecialRate) : base(Name, Year, Seat, RootPrice)
    {
      this.SpecialRate = SpecialRate;
    }
    public override float calculatePrice()
    {
      float Tax = calculateTax();
      return RootPrice + Tax + RootPrice * SpecialRate;
      
    }
    public float calculatePrice(float TransportPrice)
    {
      float Tax = calculateTax();
      return RootPrice + Tax + RootPrice * SpecialRate + TransportPrice;
    }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Input Special Rate:");
      SpecialRate = Utility.ReadFloat();
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace CarManager.Utils
{
  public class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { int.Parse(str); } catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Cannot parse input like a floor numeric value");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }

    public static float ReadFloat()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { float.Parse(str); } catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Cannot parse input like a float numeric value");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return float.Parse(str);
    }
    public static DateTime ReadDate()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      DateTime date = new DateTime();
      bool check()
      {
        int ERR = 0;
        try { date = DateTime.Parse(str); } catch (Exception) { ERR++; }
        try { if (ERR == 1) date = Convert.ToDateTime(str); } catch (Exception) { ERR++; }
        if (ERR == 2)
        {
          return false;
        }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Cannot read DateTime from input");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return date;
    }
    public static string ReadLetters()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      while (!Regex.Match(str, "^([a-zA-Z]+|[a-zA-Z]+\\s[a-zA-Z]+)*$").Success)
      {
        Console.WriteLine("Input does not only contain letters");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return str;
    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 23:42 14/10/2021


#Car.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss11.B2
{
  class Car : Icar
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int Year { get; set; }
    public int Seat { get; set; }
    public float RootPrice { get; set; }
    public Car()
    {

    }
    public Car(string name, string producer, int year, int seat, float rootprice, float tax)
    {
      this.Name = name;
      this.Producer = producer;
      this.Year = year;
      this.Seat = seat;
      this.RootPrice = rootprice;
     
    }
     public float calculateTax()
    {
      float sum = 0;
      foreach(Car c in Mains.CarList)
      {
        if(c.Seat < 7)
        {
          sum = (float)(c.RootPrice * 0.6);
        }else
        {
          sum = (float)(c.RootPrice * 0.7);
        }
      }
      return sum;
    }

    public virtual float calculatePrice()
    {
      float total = 0;
      foreach(Car c in Mains.CarList)
      {
        total = RootPrice * calculateTax();
      }
      return total;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Produce :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Year :");
      Year = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter Seat :");
      Seat = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter RootPrice :");
      RootPrice = float.Parse(Console.ReadLine());
     
    }

    public void getInfor()
    {
      Console.WriteLine("{0} car produced by {1} in {2} has {3} seats with the total price is {4}$", Name, Producer, Year, Seat, calculatePrice());
    }
  }
}


#Icar.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss11.B2
{
  interface Icar
  {
    public float calculateTax();
    public float calculatePrice();
    public void getInfor();
  }
}


#LuxuryCar.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss11.B2
{
  class LuxuryCar : Car
  {
    public float SpecialRate { get; set; }
    public LuxuryCar()
    {
      this.SpecialRate = 0.6F;
    }
    public LuxuryCar(string name, string producer, int year, int seat, float rootprice, float tax, float specialrate) : base(name, producer, year, seat, rootprice, tax)
    {
      this.SpecialRate = specialrate;
    }
    public override float calculatePrice()
    {
      float total = 0;
      total = base.RootPrice + base.calculateTax() + base.RootPrice * this.SpecialRate;
      return total;
    }
    public float calculatePrice(float transportCost)
    {
      float totalCost = 0;
      totalCost = base.RootPrice + base.calculateTax() + base.RootPrice * this.SpecialRate + transportCost;
      return totalCost;
     
    }
    
  }
}


#Mains.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss11.B2
{
  class Mains
  {
    public static List<Car> CarList = new List<Car>();
    public static void Main(string[] args)
    {

      Car c = new Car();
      c.Input();
      CarList.Add(c);
      c.getInfor();
      LuxuryCar l = new LuxuryCar();
      l.calculatePrice(20000);
      Console.WriteLine("CalculatePrice :" + l.calculatePrice(20000));
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!