IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,485 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
define('DATABASE', 'studentmanager');Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
require_once('config.php');


function execute($sql){
	$conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);

	mysqli_set_charset($conn,'utf8');

	mysqli_query($conn, $sql);

	mysqli_close($conn);
}


function executeResult($sql){
	$conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);

	mysqli_set_charset($conn,'utf8');

	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	$data = [];
	while( ($row = mysqli_fetch_array($resultset,1)) !=null ){
		$data[] = $row;
	}

	mysqli_close($conn);
	return $data;
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
require_once('dbhelper.php');


if(!empty($_POST)){

	if(isset($_POST['action'])){
		$action = $_POST['action'];
	}

		switch ($action) {
			case 'delete':
				$idDelete = $_POST['idDelete'];
				$sql = "DELETE FROM students WHERE id = $idDelete";
				execute($sql);
				echo "Da xoa thanh cong";
				break;
			
			default:

			if(isset($_POST['fullname'])){
				$fullname = $_POST['fullname'];
			}

				if(isset($_POST['age'])){
				$age = $_POST['age'];
			}

				if(isset($_POST['address'])){
				$address = $_POST['address'];
			}


				if(isset($_POST['idUpdate'])){
				$idUpdate = $_POST['idUpdate'];
					if ($idUpdate == '') {
							
							$sql = "insert into students (fullname,age,address) values ('$fullname', '$age', '$address')";
						}else{
							$sql = "update students set fullname = '$fullname', age = '$age', address = '$address' where id = '$idUpdate'";
						}

				}
					execute($sql);
					header("Location: index.php");
				break;
	}
}

if (!empty($_GET)) {
	if(isset($_GET['id'])){
		$idUpdate = $_GET['id'];
		$sql = "select * FROM students WHERE id = $idUpdate";
		$data = executeResult($sql);
		$student = $data[0];
		$fullname = $student['fullname'];
		$age= $student['age'];
		$address = $student['address'];
		var_dump($student);
	}
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
$idUpdate = $fullname = $age = $address = '';
require_once('dbhelper.php');
require_once('action.php');
$sql = "select * from students";
$data = executeResult($sql);


?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
	<div style = "margin-top: 30px;" class="container">
			<div class="panel panel-info">
		<div class="panel-heading">
			<h3 class="panel-title">Student Manager</h3>
		</div>
		<div class="panel-body">
				<table class="table table-bordered table-hover">
		<thead>
			<tr>
				<th>No</th>
				<th>Full Name</th>
				<th>Age</th>
				<th>Address</th>
				<th colspan="2">Action</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<?php
				$count = 0;
				foreach ($data as $student) {
					echo '<tr>
								<td>'.++$count.'</td>
								<td>'.$student['fullname'].'</td>
								<td>'.$student['age'].'</td>
								<td>'.$student['address'].'</td>
								<td><button onclick = Delete('.$student['id'].')>Delete</button></td>
								<td><button onclick = window.open("index.php?id='.$student['id'].'","_self");>Update</button></td>
							</tr>';
				}
			?>
		
		</tbody>
	</table>
		</div>
	</div>
	</div>

		<div style = "margin-top: 30px;" class="container">
			<div class="panel panel-info">
		<div class="panel-heading">
			<h3 class="panel-title">Input Student Information</h3>
		</div>
		<div class="panel-body">
				<form method="post" action="action.php">
					<input value="<?=$idUpdate?>" type="text" name="idUpdate">
				 <div class="form-group">
				  <label for="fullname">FullName</label>
				  <input value="<?=$fullname?>" name="fullname" type="text" class="form-control" id="fullname">
				 </div>

				 <div class="form-group">
				  <label for="age">Age</label>
				  <input value="<?=$age?>" name = "age" type="text" class="form-control" id="age">
				 </div>

			 		<div class="form-group">
				  <label for="address">Address</label>
				  <input value="<?=$address?>" name="address" type="address" class="form-control" id="address">
				 </div>
				 <button type="submit" class="btn btn-default btn-primary">Save</button>
				</form>
		</div>
	</div>
	</div>

<script type="text/javascript">
	function Delete(id) {
		 $.post("action.php",
		 	{idDelete: id,
		 	action: 'delete'},
		  function(data, status){
  		alert(data);
  		location.reload();
 	 });
	}


</script>
<script src="//code.jquery.com/jquery.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!