IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,407 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:35 01/07/2020<?php
define('HOST','localhost');
define('DATABASE' , 'db1656');
define('USERNAME' , 'root');
define('PASSWORD' , '');
<?php
require_once ('config.php');

/**
 * insert, update, delete -> su dung function
 */
function execute($sql) {
	//create connection toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	//query
	mysqli_query($conn, $sql);

	//dong connection
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * su dung cho lenh select => tra ve ket qua
 */
function executeResult($sql) {
	//create connection toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	//query
	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	$list   = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$list[] = $row;
	}

	//dong connection
	mysqli_close($conn);

	return $list;
}
<?php
if (isset($_POST['id'])) {
	$id = $_POST['id'];

	require_once ('dbhelp.php');
	$sql = 'delete from student where id = '.$id;
	execute($sql);

	echo 'Xoá sinh viên thành công';
}
<?php
require_once ('dbhelp.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Student Management</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				Quản lý thông tin sinh viên
				<form method="get">
					<input type="text" name="s" class="form-control" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" placeholder="Tìm kiếm theo tên">
				</form>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<table class="table table-bordered">
					<thead>
						<tr>
							<th>STT</th>
							<th>Họ & Tên</th>
							<th>Tuổi</th>
							<th>Địa chỉ</th>
							<th width="60px"></th>
							<th width="60px"></th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
<?php

// TIm kiem : 
if (isset($_GET['s']) && $_GET['s'] != '') {
	$sql = 'select * from student where fullname like "%'.$_GET['s'].'%"';
} else {
	$sql = 'select * from student';
}

$studentList = executeResult($sql);

$index = 1;
foreach ($studentList as $std) {
	echo '<tr>
			<td>'.($index++).'</td>
			<td>'.$std['fullname'].'</td>
			<td>'.$std['age'].'</td>
			<td>'.$std['address'].'</td>
			<td><button class="btn btn-warning" onclick=\'window.open("input.php?id='.$std['id'].'","_self")\'>Edit</button></td>
			<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteStudent('.$std['id'].')">Delete</button></td>
		</tr>';
}
?>
					</tbody>
				</table>
				<button class="btn btn-success" onclick="window.open('input.php', '_self')">Add Student</button>
			</div>
		</div>
	</div>

	<script type="text/javascript">
		function deleteStudent(id) {
			option = confirm('Bạn có muốn xoá sinh viên này không')
			if(!option) {
				return;
			}

			console.log(id)
			$.post('delete_student.php', {
				'id': id
			}, function(data) {
				alert(data)
				location.reload()
			})
		}
	</script>
</body>
</html>
<?php
require_once ('dbhelp.php');

$s_fullname = $s_age = $s_address = '';

if (!empty($_POST)) {
	$s_id = '';

	if (isset($_POST['fullname'])) {
		$s_fullname = $_POST['fullname'];
	}

	if (isset($_POST['age'])) {
		$s_age = $_POST['age'];
	}

	if (isset($_POST['address'])) {
		$s_address = $_POST['address'];
	}

	if (isset($_POST['id'])) {
		$s_id = $_POST['id'];
	}

	$s_fullname = str_replace('\'', '\\\'', $s_fullname);
	$s_age   = str_replace('\'', '\\\'', $s_age);
	$s_address = str_replace('\'', '\\\'', $s_address);
	$s_id    = str_replace('\'', '\\\'', $s_id);

	if ($s_id != '') {
		//update
		$sql = "update student set fullname = '$s_fullname', age = '$s_age', address = '$s_address' where id = " .$s_id;
	} else {
		//insert
		$sql = "insert into student(fullname, age, address) value ('$s_fullname', '$s_age', '$s_address')";
	}

	// echo $sql;

	execute($sql);

	header('Location: index.php');
	die();
}

$id = '';
if (isset($_GET['id'])) {
	$id     = $_GET['id'];
	$sql     = 'select * from student where id = '.$id;
	$studentList = executeResult($sql);
	if ($studentList != null && count($studentList) > 0) {
		$std    = $studentList[0];
		$s_fullname = $std['fullname'];
		$s_age   = $std['age'];
		$s_address = $std['address'];
	} else {
		$id = '';
	}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Add Student</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
					<div class="form-group">
					 <label for="usr">Name:</label>
					 <input type="number" name="id" value="<?=$id?>" style="display: none;">
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name="fullname" value="<?=$s_fullname?>">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="birthday">Age:</label>
					 <input type="number" class="form-control" id="age" name="age" value="<?=$s_age?>">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="address">Address:</label>
					 <input type="text" class="form-control" id="address" name="address" value="<?=$s_address?>">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Save</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!