IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,490 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 18:07 16/06/2020

QuanLiSinhVien.php


<?php 
require_once("config.php");
require_once("dbhelper.php");
require_once("process-form.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hoang Duy Minh</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 <div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-heading">
			User List
		</div>
		<div class="form-group">
		<input type="text" class = "form-control" placeholder="Management Student's Detail information">
	  </div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>Fullname</th>
					<th>Age</th>
					<th>Address</th>
					<th width="60px"></th>
				</tr>
				<?php 
				 $sql = 'select * from student';
				$result = execute_result($sql);
				$no = 1;
				foreach ($result as $row) {
					echo '<tr>
					<td>'.($no++).'</td>
					<td>'.$row['fullname'].'</td>
					<td>'.$row['age'].'</td>
					<td>'.$row['address'].'</td>
					<td><a href="?id='.$row['id'].'"><button class="btn btn-danger">Delete</button></a></td>
					</tr>';
           }
				 ?>
				</table>
		</div>
	</div>
</div>
 <div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-heading">
			Input Student's Detail Information
		</div>
		 </div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
			    <form method="POST">
  	 		      <div class="form-group">
  	 			  <label>Fullname</label>
  	 			  <input type="text" name="fullname" class="form-control">
  	 		      </div>
  	 		      <div class="form-group">
  	 			       <label>Age</label>
  	 			       <input type="number" name="age" class="form-control">
  	 		      </div>
  	 		      <div class="form-group">
  	 			    <label>Address</label>
  	 			    <input type="address" name="address" class="form-control">
  	 		      </div>
  	 		      <button class="btn btn-success">Save</button>
  	 	      </form>
				</table>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


config.php
<?php 
  define('HOST', 'localhost');
  define('DATABASE', 'quanlisinhvien');
  define('USERNAME', 'root');
  define('PASSWORD', '');
 ?>


dbhelper.php
<?php 
function execute($sql){
	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	mysqli_query($con, $sql);

	mysqli_close($con);
}
function execute_result($sql){
	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	$resultset = mysqli_query($con, $sql);
	$data = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$data[] = $row; 
	}

	mysqli_close($con);
  return $data;
}

 ?>


process-form.php
<?php 
 $fullname = $age = $address ='';
 if(!empty($_POST)){
 	if(isset($_POST['fullname'])){
    $fullname = $_POST['fullname'];
 	}
 	if(isset($_POST['age'])){
 		$age = $_POST['age'];
 	}
 	if(isset($_POST['address'])){
 		$address = $_POST['address'];	
   }
   
   if($fullname != '' && $age != ''&& $address != ''){
	$sql = 'insert into student(fullname, age, address)
	     values ("'.$fullname.'", "'.$age.'","'.$address.'")';
	     execute($sql);
    }
 	}
 	if(isset($_GET['id'])){
	$delete_id = $_GET['id'];
	$sql = 'delete from student where id = ' .$delete_id;
	execute($sql);
   }	
 ?>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!