IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,492 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 13:51 16/06/2020


#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'php_basic');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');


#dbMysql.php


<?php


function execute($sql){
	//insert, update, delete du lieu vao database
	// start : insert into database
	// tao ket noi toi CSDL
	
	$connect = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	mysqli_query($connect,$sql);

	 if($connect ->connect_error){
	  	var_dump($connect ->connect_error);
	  	die();
	  }
	mysqli_close($connect);
}

function execute_result($sql){
	// start : select from database
	// tao ket noi toi CSDL

	$connect =mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	$resultset = mysqli_query($connect,$sql);
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$resultList[] = $row;
	}
	//var_dump($resultList);
	mysqli_close($connect);

	return $resultList;
}


#manageStudent.php


<?php
require_once('config.php');
require_once('dbMysql.php');
require_once("mysql.php");

if(isset($_GET['id'])){
	$deleted_id = $_GET['id'];
	$query = 'DELETE FROM student1 WHERE NO ='.$deleted_id;
	//echo $query;
	execute($query);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
	
	<style type="text/css">
		.container1{
			width: 60%;
			height: auto;
			border: 1px solid;
			text-align: center;
			margin: auto;
			margin-top: 50px;
		}
		.table1{
			width: 100%;			
		}
		tr{
			border-bottom: 1px black solid;

		}
		
		
	</style>
</head>
<body>

	<div class="container1">
		<h2>Manage Student Detail Information</h2>      
		<table class="table1">
			<thead>
				<tr>
					<th>NO</th>
					<th>FullName</th>
					<th>Age</th>
					<th>Address</th>
					<th style="color: white;">Deleted</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>			
				<?php
				$sql = 'select * from student1';
				$studentList=execute_result($sql);
				$no = 1;
				//var_dump($studentList);
				foreach ($studentList as $value) {
					echo '<tr>
					<td>'.($no++).'</td>
					<td>'.$value['fullname'].'</td>
					<td>'.$value['age'].'</td>
					<td>'.$value['address'].'</td>
					<td><a href="?id='.$value['NO'].'"><button class="btn btn-danger">Xoa</button></a></td>
					</tr>';
				}
				?>
			</tbody>
		</table>

		
	</div>

	<div class="container"style="margin-top: 50px;width: ;width: 60%;padding: 0px;border: 1px solid;">
		<center><p style="font-size: 26px;">Input Student</p></center>

		<form action="" method="POST" style="padding: 20px;">			<div class="form-group">
				<label for="fullname">Ho Ten:</label>
				<input type="fullname" class="form-control" name="fullname">
			</div>

			<div class="form-group">
				<label for="age">Age:</label>
				<input type="age" class="form-control" name="age">
			</div>

			<div class="form-group">
				<label for="pwd">Address:</label>
				<input type="text" class="form-control" name="Address">
			</div>
			<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
		</form>

		
	</div>
	
</body>
</html>


#mysql.php


<?php


	$fullname = $age = $address='';
	if(!empty($_POST)){
		if(isset($_POST['fullname'])){
			$fullname = $_POST['fullname'];
		}
		if(isset($_POST['age'])){
			$age = $_POST['age'];
		}
		if(isset($_POST['Address'])){
			$address = $_POST['Address'];
		}
		//echo $fullname.$age.$address;

		
		// $connect = new mysqli("localhost","root","","php_basic");
		// if($connect ->connect_error){
	 //  	var_dump($connect ->connect_error);
	 //  	die();
	 //  }else{
	 //  	echo "ket noi thanh cong";
	 //  }

	  $sql = "insert into student1(fullname,age,address) values ('$fullname', '$age','$address')";
	  execute($sql);
	  // echo '<br/>'.$sql;
	  // INSERT INTO `student1` (`NO`, `fullname`, `age`, `address`) VALUES (NULL, 'phudepzai', '23', 'ha noi'); 

	  // mysqli_query($connect,$sql);
	  // $connect->close();
	}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!