IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,493 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 12:48 08/06/2021<?php 
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'bt1');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');<?php 
require_once('dbhelper.php');

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
	<title>Quan ly sinh vien</title>
</head>
<body>
<div class="container">
	<table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>No</th>
    <th>Fullname</th>
    <th>Age</th>
    <th>Address</th>
    <th></th>
    <th></th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
  	<?php 
  		$sql = 'select * from student';
  		$list = executeresult($sql);
  		$i = 1;
  		foreach ($list as $s) {
  			echo '<tr>
  				<td>'.$i++.'</td>
			    <td>'.$s['Name'].'</td>
			    <td>'.$s['Age'].'</td>
			    <td>'.$s['Address'].'</td>
			    <td><button type="button" class="btn btn-success" onclick = \'window.open("addstd.php?ID='.$s['id'].'","_self")\'>Edit</button></td>
					<td><button type="button" class="btn btn-danger" onclick = "DELETE('.$s['id'].')">Delete</button></td>
			   	</tr>';
  		}
  	 ?>

  </tbody>
 </table>
<center><a href="addstd.php"><button type="button" class="btn btn-info">Add Student</button></a></center>
</div>
<script type="text/javascript">
	function DELETE(id){
		console.log(id)
		$.post ('delete.php',{
			'id' : id
		},function(data){
			location.reload()
		})

	}
</script>
</body>
</html><?php 
require_once('dbhelper.php');
if (isset($_POST['id'])) {
	$id = $_POST['id'];
	$sql = "DELETE FROM `student` WHERE `student`.`id` = " . $id;
	execute($sql);
}<?php 
require_once('dbhelper.php');

$name = $age= $address = '';
if(!empty($_POST)){
	$id = '';
if (isset($_POST['id'])) {
	$id = $_POST['id'];
}
if (isset($_POST['name'])) {
	$name = $_POST['name'];
}
if (isset($_POST['age'])) {
	$age = $_POST['age'];
}
if (isset($_POST['address'])) {
	$address = $_POST['address'];
}
if ($id != null) {
$sql = "UPDATE `student` SET `Name` = '$name', `Age` = '$age', `Address` = '$address' WHERE `student`.`id` = " . $id;
}else{
$sql = "INSERT INTO `student` (`Name`, `Age`, `Address`) VALUES ('$name', '$age', '$address')";
}

execute($sql);
header('Location: studen.php');
die();}

$id = '';
if (isset($_GET['ID'])) {
$id = $_GET['ID'];
$sql = 'SELECT * FROM `student` WHERE `id` = '.$id.''; 
$data = executeresult($sql);
if($data != null && count($data)> 0){
	$datastd = $data[0];
	$name = $datastd['Name'];
	$age = $datastd['Age'];
	$address = $datastd['Address'];
}
}


 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Them sinh vien</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container"> 
	<form method="POST">
  <div class="form-group">
  	<input style="display: none;" type="number" name="id"value="<?=$id?>">
   <label for="name">Fullname:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Enter name" name="name" value="<?=$name?>">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="age">Age:</label>
   <input type="number" class="form-control" id="age" placeholder="Enter age" name="age"value="<?=$age?>">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="address">Address:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="address" placeholder="Enter address" name="address"value="<?=$address?>">
  </div>
  
  <button type="submit" class="btn btn-info">Submit</button>
 </form></div>


</body>
</html><?php 
require_once('config.php');
function execute($sql){
$Connect = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
mysqli_query($Connect,$sql);
 mysqli_close($Connect);
}
function executeresult($sql){
$Connect = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
$result = mysqli_query($Connect,$sql);
$data = [];
while ($row = mysqli_fetch_array($result,1)) {
	$data[] = $row;
}
mysqli_close($Connect);
return $data;
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!