IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 14:56 07/06/2021 15,489 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên

Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
require_once('dbhelper.php');


if(!empty($_POST)){

	if(isset($_POST['action'])){
		$action = $_POST['action'];
	}

		switch ($action) {
			case 'delete':
				$idDelete = $_POST['idDelete'];
				$sql = "DELETE FROM students WHERE id = $idDelete";
				execute($sql);
				echo "Da xoa thanh cong";
				break;
			
			default:

			if(isset($_POST['fullname'])){
				$fullname = $_POST['fullname'];
			}

				if(isset($_POST['age'])){
				$age = $_POST['age'];
			}

				if(isset($_POST['address'])){
				$address = $_POST['address'];
			}


				if(isset($_POST['idUpdate'])){
				$idUpdate = $_POST['idUpdate'];
					if ($idUpdate == '') {
							
							$sql = "insert into students (fullname,age,address) values ('$fullname', '$age', '$address')";
						}else{
							$sql = "update students set fullname = '$fullname', age = '$age', address = '$address' where id = '$idUpdate'";
						}

				}
					execute($sql);
					header("Location: index.php");
				break;
	}
}

if (!empty($_GET)) {
	if(isset($_GET['id'])){
		$idUpdate = $_GET['id'];
		$sql = "select * FROM students WHERE id = $idUpdate";
		$data = executeResult($sql);
		$student = $data[0];
		$fullname = $student['fullname'];
		$age= $student['age'];
		$address = $student['address'];
		var_dump($student);
	}
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:16 07/06/2021<?php
$idUpdate = $fullname = $age = $address = '';
require_once('dbhelper.php');
require_once('action.php');
$sql = "select * from students";
$data = executeResult($sql);


?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
	<div style = "margin-top: 30px;" class="container">
			<div class="panel panel-info">
		<div class="panel-heading">
			<h3 class="panel-title">Student Manager</h3>
		</div>
		<div class="panel-body">
				<table class="table table-bordered table-hover">
		<thead>
			<tr>
				<th>No</th>
				<th>Full Name</th>
				<th>Age</th>
				<th>Address</th>
				<th colspan="2">Action</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<?php
				$count = 0;
				foreach ($data as $student) {
					echo '<tr>
								<td>'.++$count.'</td>
								<td>'.$student['fullname'].'</td>
								<td>'.$student['age'].'</td>
								<td>'.$student['address'].'</td>
								<td><button onclick = Delete('.$student['id'].')>Delete</button></td>
								<td><button onclick = window.open("index.php?id='.$student['id'].'","_self");>Update</button></td>
							</tr>';
				}
			?>
		
		</tbody>
	</table>
		</div>
	</div>
	</div>

		<div style = "margin-top: 30px;" class="container">
			<div class="panel panel-info">
		<div class="panel-heading">
			<h3 class="panel-title">Input Student Information</h3>
		</div>
		<div class="panel-body">
				<form method="post" action="action.php">
					<input value="<?=$idUpdate?>" type="text" name="idUpdate">
				 <div class="form-group">
				  <label for="fullname">FullName</label>
				  <input value="<?=$fullname?>" name="fullname" type="text" class="form-control" id="fullname">
				 </div>

				 <div class="form-group">
				  <label for="age">Age</label>
				  <input value="<?=$age?>" name = "age" type="text" class="form-control" id="age">
				 </div>

			 		<div class="form-group">
				  <label for="address">Address</label>
				  <input value="<?=$address?>" name="address" type="address" class="form-control" id="address">
				 </div>
				 <button type="submit" class="btn btn-default btn-primary">Save</button>
				</form>
		</div>
	</div>
	</div>

<script type="text/javascript">
	function Delete(id) {
		 $.post("action.php",
		 	{idDelete: id,
		 	action: 'delete'},
		  function(data, status){
  		alert(data);
  		location.reload();
 	 });
	}


</script>
<script src="//code.jquery.com/jquery.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:16 07/06/2021<?php
require_once ('config.php');
require_once ('dbhelper.php');
require_once ('process.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Input Student's Detail Information</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="panel panel-primary">
      <div class="panel-heading">
        <h2 class="text-center pt-5">Input Student's Detail Information</h2>
      </div>
      <div class="panel-body">
        <form method="POST">
          <div class="form-group">
            <label for="fullname">Full Name:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="fullname">
          </div>
          <div class=" form-group">
            <label for="age">Age:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="age">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="address">Address:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="address">
          </div>
          <button class="btn btn-success">Save</button>
        </form>
        <br>
        <input class="form-control" name="s" id="myInput" type="text" placeholder="Search..">
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th>ID</th>
              <th>Full Name</th>
              <th>Age</th>
              <th>Address</th>
              <th></th>
              <th></th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id="myTable">

            <?php
$sql   = "select * from student";
$userList = execute_result($sql);
// ends
foreach ($userList as $row) {
	echo '<tr>
			<td>'.$row['id'].'</td>
			<td>'.$row['fullname'].'</td>
			<td>'.$row['age'].'</td>
      <td>'.$row['address'].'</td>
      <td><button type="button" class="btn btn-warning">Edit</button></td>
      <td><button class="btn btn-danger btn-sm rounded-0" type="button" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Delete">Delete</button></td>
		</tr>';
}
?> </tbody>
        </table>

      </div>
    </div>
  </div>
  <script>
  $(document).ready(function() {
    $("#myInput").on("keyup", function() {
      var value = $(this).val().toLowerCase();
      $("#myTable tr").filter(function() {
        $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
      });
    });
  });
  </script>
</body>

</html>
<?php
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'quanlisinhvienphp');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
?><?php
function execute($sql) {

	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	
	mysqli_query($con, $sql);

	mysqli_close($con);

}

function execute_result($sql) {

	$con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	$resultset = mysqli_query($con, $sql);
	$resultList = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$resultList[] = $row;
	}

	
	mysqli_close($con);

	return $resultList;
}<?php
$fullname = $age = $address ='';

if (isset($_POST)) {
 
	if (isset($_POST['fullname'])) {
  $fullname = $_POST['fullname'];
	}

	if (isset($_POST['age'])) {
		$age = $_POST['age'];
	}

	if (isset($_POST['address'])) {
		$address = $_POST['address'];
 } 
 $sql = "INSERT INTO student(fullname, age, address) VALUES ('$fullname', '$age','$address')";
 execute($sql);
} 

?>


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:35 01/07/2020<?php
define('HOST','localhost');
define('DATABASE' , 'db1656');
define('USERNAME' , 'root');
define('PASSWORD' , '');
<?php
require_once ('config.php');

/**
 * insert, update, delete -> su dung function
 */
function execute($sql) {
	//create connection toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	//query
	mysqli_query($conn, $sql);

	//dong connection
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * su dung cho lenh select => tra ve ket qua
 */
function executeResult($sql) {
	//create connection toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

	//query
	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	$list   = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) {
		$list[] = $row;
	}

	//dong connection
	mysqli_close($conn);

	return $list;
}
<?php
if (isset($_POST['id'])) {
	$id = $_POST['id'];

	require_once ('dbhelp.php');
	$sql = 'delete from student where id = '.$id;
	execute($sql);

	echo 'Xoá sinh viên thành công';
}
<?php
require_once ('dbhelp.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Student Management</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				Quản lý thông tin sinh viên
				<form method="get">
					<input type="text" name="s" class="form-control" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" placeholder="Tìm kiếm theo tên">
				</form>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<table class="table table-bordered">
					<thead>
						<tr>
							<th>STT</th>
							<th>Họ & Tên</th>
							<th>Tuổi</th>
							<th>Địa chỉ</th>
							<th width="60px"></th>
							<th width="60px"></th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
<?php

// TIm kiem : 
if (isset($_GET['s']) && $_GET['s'] != '') {
	$sql = 'select * from student where fullname like "%'.$_GET['s'].'%"';
} else {
	$sql = 'select * from student';
}

$studentList = executeResult($sql);

$index = 1;
foreach ($studentList as $std) {
	echo '<tr>
			<td>'.($index++).'</td>
			<td>'.$std['fullname'].'</td>
			<td>'.$std['age'].'</td>
			<td>'.$std['address'].'</td>
			<td><button class="btn btn-warning" onclick=\'window.open("input.php?id='.$std['id'].'","_self")\'>Edit</button></td>
			<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteStudent('.$std['id'].')">Delete</button></td>
		</tr>';
}
?>
					</tbody>
				</table>
				<button class="btn btn-success" onclick="window.open('input.php', '_self')">Add Student</button>
			</div>
		</div>
	</div>

	<script type="text/javascript">
		function deleteStudent(id) {
			option = confirm('Bạn có muốn xoá sinh viên này không')
			if(!option) {
				return;
			}

			console.log(id)
			$.post('delete_student.php', {
				'id': id
			}, function(data) {
				alert(data)
				location.reload()
			})
		}
	</script>
</body>
</html>
<?php
require_once ('dbhelp.php');

$s_fullname = $s_age = $s_address = '';

if (!empty($_POST)) {
	$s_id = '';

	if (isset($_POST['fullname'])) {
		$s_fullname = $_POST['fullname'];
	}

	if (isset($_POST['age'])) {
		$s_age = $_POST['age'];
	}

	if (isset($_POST['address'])) {
		$s_address = $_POST['address'];
	}

	if (isset($_POST['id'])) {
		$s_id = $_POST['id'];
	}

	$s_fullname = str_replace('\'', '\\\'', $s_fullname);
	$s_age   = str_replace('\'', '\\\'', $s_age);
	$s_address = str_replace('\'', '\\\'', $s_address);
	$s_id    = str_replace('\'', '\\\'', $s_id);

	if ($s_id != '') {
		//update
		$sql = "update student set fullname = '$s_fullname', age = '$s_age', address = '$s_address' where id = " .$s_id;
	} else {
		//insert
		$sql = "insert into student(fullname, age, address) value ('$s_fullname', '$s_age', '$s_address')";
	}

	// echo $sql;

	execute($sql);

	header('Location: index.php');
	die();
}

$id = '';
if (isset($_GET['id'])) {
	$id     = $_GET['id'];
	$sql     = 'select * from student where id = '.$id;
	$studentList = executeResult($sql);
	if ($studentList != null && count($studentList) > 0) {
		$std    = $studentList[0];
		$s_fullname = $std['fullname'];
		$s_age   = $std['age'];
		$s_address = $std['address'];
	} else {
		$id = '';
	}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registation Form * Form Tutorial</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<h2 class="text-center">Add Student</h2>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
					<div class="form-group">
					 <label for="usr">Name:</label>
					 <input type="number" name="id" value="<?=$id?>" style="display: none;">
					 <input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name="fullname" value="<?=$s_fullname?>">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="birthday">Age:</label>
					 <input type="number" class="form-control" id="age" name="age" value="<?=$s_age?>">
					</div>
					<div class="form-group">
					 <label for="address">Address:</label>
					 <input type="text" class="form-control" id="address" name="address" value="<?=$s_address?>">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Save</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 08:10 18/06/2020<?php
  define('HOST', 'localhost');
  define('DATABASE', 'quanlysinhvien');
  define('USERNAME', 'root');
  define('PASSWORD', '');<?php

function select($sql)
{

  //mở kết nối 
  $con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

  //tạo truy vấn
  $resulset = mysqli_query($con, $sql);

  // tạo mảng lưu student
  $studentList = array();

  while ($row = mysqli_fetch_array($resulset, 1)) {
    $studentList[] = $row;
  }
  // đóng kết nối
  mysqli_close($con);
  return $studentList;
}

function insert_remove($sql)
{
  //mở kết nối 
  $con = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);

  //tạo truy vấn
  mysqli_query($con, $sql);

  // đóng kết nối
  mysqli_close($con);
}

<?php
require_once('a.php');
require_once('manage.php');
require_once('insertDatabase.php');

$tr = '';
$xoa = '';
$hienthi = '';

if (!empty($_GET)) {
  if (isset($_GET['id'])) {
    $d = $_GET['id'];

    $xoa = 'DELETE FROM student WHERE student.id =' . $d;
    insert_remove($xoa);
  }
}

$hienthi = "select * from student";
$studentList = select($hienthi);
foreach ($studentList as $student) {
  $tr .= '<tr>' .
    '<td class="id">' . $student['id'] . '</td>' .
    '<td>' . $student['name'] . '</td>' .
    '<td>' . $student['age'] . '</td>' .
    ' <td colspan="2">' . $student['address'] . '</td>' .
    '<td >' . '<a href="?id=' . $student['id'] . '"><button>Delete</button></a>' . '</td>' .
    '</tr>';
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- <script>

  
  </script> -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <title>Document</title>
  <style>
    .container {
      border: 1px solid red;
      margin-top: 30px;
      border-radius: 10px;
    }

    .btn {
      width: 100px;
      background-color: rgb(111, 214, 216);
      background: red;
    }
  </style>
</head>


<body>
  <div class="container">
    <table class="table table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>Full name</th>
          <th>Age</th>
          <th>Address</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?= $tr ?>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <div class="container">

    <!-- method: get => $_GET => du lieu se duoc hien len url -->
    <!-- method: post => $_POST => du lieu se duoc an -->

    <form method="post">
      <div class="form-group">
        <label for="user">
          <h6>Full name: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Enter name" id="name">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="age">
          <h6>Age: </h6>
        </label>
        <input type="number" name="age" class="form-control" placeholder="Enter age" id="age">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pwd">
          <h6>Address: </h6>
        </label>
        <input type="text" name="address" class="form-control" placeholder="Enter address" id="address">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </form>
  </div>
</body>

</html> <?php
  
    $name = $age = $address = '';

    if (isset($_POST['name'])) {
      $name = $_POST['name'];
    }
    if (isset($_POST['age'])) {
      $age = $_POST['age'];
    }
    if (isset($_POST['address'])) {
      $address = $_POST['address'];
    }

    if ($name != '' && $age != '' && $address != '') {
      $sql= " INSERT INTO student(name, age, address) VALUES ('$name','$age','$address')";
      insert_remove($sql);
    }
  


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!