IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL- Xử lý bằng Ajax - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL- Xử lý bằng Ajax - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:19 14/06/2021 5,094 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên - Xử lý bằng Ajax


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 23:00 15/06/2021<?php
require_once('dbhelper.php');
require_once('form.php');
require_once('config.php');
$studentList = executeResult('SELECT * FROM qlsvphp');
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>quan li sinh vien</title>
	<!-- Required meta tags -->
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
	<!-- Bootstrap CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
	<!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<!-- Popper JS -->
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	<!-- Latest compiled JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="card">
			<div class="card-header">
				<span>Management Student's Detail Information</span>
				
			</div>
			<div class="card-body">
				<table class="table">
					<thead>
						<tr>
							<th>No</th>
							<th>Fullname</th>
							<th>Age</th>
							<th>Address</th>
							<th></th>
							<th></th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<?php
						$count = 0;
						foreach ($studentList as $jh) {
							echo "<tr>
									<td>'.(++$count).'</td>
									<td>'.$student['fullname'].'</td>
									<td>'.$student['Age'].'</td>
									<td>'.$student['Address'].'</td>
									<td><td style="text-align: center" ><button onclick="deleteProduct('.$student['id'].')" class="btn btn-danger">Delete</button></td></td>
									<td><td style="text-align: center" ><button onclick="EditProduct('.$student['id'].')" class="btn btn-danger">edit</button></td></td>
									</tr>";
						}
						?>
					</tbody>
					
				</table>
				
			</div>
		</div>
		<br>
		<div class="card">
			<div class="card-header">
				<span>Input Student's detail information</span>
			</div>
			<div class="card-body">
				<form method="post">
					<div class="form-group">
						<label for="fullname">Fullname</label>
						<input type="text" class="form-control" name="fullname" id="fullname">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="age">Age</label>
						<input type="text" class="form-control" name="age" id="age">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="address">Address</label>
						<input type="text" class="form-control" name="address" id="address">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Save</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>	
<script type="text/javascript">
	function deleteProduct(id){
		option = confirm('ban co chac chan muon xoa hay k ?')
		if (!option) return
			$.post('form.php', {
				'action': 'delete',
				'id': id
			}, function(data){
				location.reload()
			})
	}
</script>
</body>
</html>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 23:00 15/06/2021


config.php
<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD','');
define('DATABASE', 'qlsvphp');
nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 22:59 15/06/2021


form.php
<?php
require_once('dbhelper.php');
if (!empty($_POST)) {
	$action = getPOST('action');
	$id = getPOST('id');
	switch ($action) {
		case 'delete':
			deleteStudent($id);
			break;
		
		default:
			addStudent();
			break;
	}
}
function addStudent(){
	$fullname = getPOST('fullname');
	$age = getPOST('age');
	$address = getPOST('address');

	if ($empty($fullname)) {
		$sql = "insert into student(fullname, age, address('$fullname',$age,'$address'))"
		execute($sql);
	}
}
function deleteStudent($id){
	$sql = "delete from student where id = $id";
	execute($sql);
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 22:59 15/06/2021

dbhelper.php


<?php,
require_once('config.php');
function execute($sql){
  $conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
  mysqli_set_charset($conn,'utf8');
  mysqli_query($conn,$sql);
  mysqli_close($conn);
}

function executeResult($sql){
  $conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
  mysqli_set_charset($conn,'utf8');
  $result = mysqli_query($conn,$sql);
  $data = [];
  while(($row = mysqli_fetch_array($result,1)) != NULL){
    $data[] = $row;
  }
  mysqli_close($conn);
  return $data;
}

function removeSpecialCharacter($str) {
	$str = str_replace('\\', '\\\\', $str);
	$str = str_replace('\'', '\\\'', $str);
	return $str;
}

function getPOST($key) {
	$value = '';
	if (isset($_POST[$key])) {
		$value = $_POST[$key];
	}
	return removeSpecialCharacter($value);
}

function getGET($key) {
	$value = '';
	if (isset($_GET[$key])) {
		$value = $_GET[$key];
	}
	return removeSpecialCharacter($value);
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 22:36 14/06/2021


#deleteStudent.php


<?php
if (isset($_POST['id'])) {
	$id = $_POST['id'];

	require_once('db/dbhelper.php');
	$sql = 'delete from student where id=' .$id;

	execute($sql);

	echo'Xoa thanh cong!!';
}


#index.php


<?php
	require_once('db/dbhelper.php')
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quan li sinh vien</title>
	<meta charset="utf-8">
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				Management Student's Detail Information
			</div>
			<div class="panel-body">
				<table class="table table-bordered">
					<thead>
						<tr>
							<th>No</th>
							<th>Fullname</th>
							<th>Age</th>
							<th>Address</th>
							<th></th>
							<th></th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
<?php
$sql = 'select * from student';
$studentList = executeResult($sql); 
$count = 0;
foreach($studentList as $std){
	echo'
		<tr>
			<td>'.(++$count).'</td>
			<td>'.$std['fullname'].'</td>
			<td>'.$std['age'].'</td>
			<td>'.$std['address'].'</td>
			<td><button class="btn btn-success" onclick="window.open("input.php?id='.$std['id'].',","_self")>Edit</button></td>		
			<td><button class="btn btn-danger" onclick = "dedeteStudent('.$std['id'].')">Delete</button></td>
		</tr>	
	';
}
?>					
					</tbody>
				</table>
				<button class="btn btn-dark" onclick="window.open('input.php','_self')">Add</button>
			</div>
		</div>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		function dedeteStudent(id){
			console.log(id)
			$.post('dedeteStudent.php', {},
			 function(data){
			 	alert(data);
			 	location.reload()
			}) 
		}
	</script>
</body>
</html>


#input.php


<?php
	
	$s_fullname = $s_age = $s_address = '';
	if (!empty($_POST)) {
		

		if (isset($_POST['fullname'])) {
			$s_fullname = $_POST['fullname'];			
		}
		if (isset($_POST['age'])) {
			$s_age = $_POST['age'];			
		}
		if (isset($_POST['address'])) {
			$s_address = $_POST['address'];

		if (isset($_POST['id'])) {
			$s_id = $_POST['address'];					
		}
		if ($id != '') {
			$sql = "update student set fullname = '$s_fullname', age = '$s_age', address = '$s_address' where id = " $s_id;
		}else{
			$sql = "insert into student(fullname, age, address, ) value('$s_fullname', '$s_age', '$s_address')";
		}
		require_once('db/dbhelper.php');
		
		execute($sql);
		header('Location: index.php');
		die();
	}
	
	if (isset($_GET['id'])) {
		$id = $_GET['id'];
		$sql = 'select * from student where id =' .$id;
		$studentList = executeResult($sql);
		if ($studentList!=null && count(studentList) > 0 ) {
			$std = $studentList[0];
			$s_fullname = $std['fullname'];
			$s_age = $std['fullname'];
			$s_address = $std['fullname'];
		}else{
			$id = '';
		}
	}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>Input</title>
	<meta charset="utf-8">
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel panel-primary">
			<div class="panel-heading">
				<center><h2>Add Student</h2></center>
			</div>
			<div class="panel-body">
				<form method="post">
					<div class="form-group">
						<label for="name">Name:</label>
						<input required="true" type="text" name="name" class="form-control" id="name">
					</div>
					<div class="form-group">
						<label for="age">Age:</label>
						<input required="true" type="number" name="age" class="form-control" id="age">
					</div>

					<div class="form-group">
						<label for="address">Address:</label>
						<input required="true" type="text" name="address" class="form-control" id="address">
					</div>
					<button class="btn btn-success">Save</button>
				</form>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#config.php


<?php
define('HOST', 'localhost');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');
define('DATABASE', 't2008a');


#dbhelper.php


<?php
require_once ('config.php');

/**
 * Su dung voi cau lenh query: insert, update, delete -> ko tra ve ket qua.
 */
function execute($sql) {
	//Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	//Xu ly cau query
	mysqli_query($conn, $sql);

	//Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);
}

/**
 * Su dung voi cau lenh query: select.
 */
function executeResult($sql, $isSingleRecord = false) {
	//Mo ket noi toi database
	$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

	// echo $sql;
	//Xu ly cau query
	$resultset = mysqli_query($conn, $sql);
	// var_dump($resultset);
	// die();
	if ($isSingleRecord) {
		$data = mysqli_fetch_array($resultset, 1);
	} else {
		$data = [];
		while (($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) != null) {
			$data[] = $row;
		}
	}

	/**
	 * TH: param2 = 1
	 * $row = [
	 * 		'id' => 1,
	 * 		'title' => '1 - Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000H',
	 * 		'thumbnail' => '12321',
	 * 		...
	 * ];
	 *
	 * TH: param2 = 2
	 * $row = [1, '1 - Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000H', '12321', ...];
	 */

	//Dong ket noi database
	mysqli_close($conn);

	return $data;
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!