IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL- Xử lý bằng Ajax - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL- Xử lý bằng Ajax - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:19 14/06/2021 5,097 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên - Xử lý bằng Ajax


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyen Tuan Anh [T1907A]

Ngày viết: 16:39 15/06/2020


#config.php


<?php
const HOST     = 'localhost';
const USERNAME = 'root';
const PASSWORD = '';
const DATABASE = 'students';


#database.php


	<?php
require_once ('config.php');

function query($query) {
	//tao ket noi toi database
	$conn = new mysqli(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf-8');

	//thuc hien cac cau truy van
	//insert, update, delete
	// $conn->query($query);
	mysqli_query($conn, $query);

	//dong ket noi
	$conn->close();
}

function select($query) {
	//tao ket noi toi database
	$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'students');
	mysqli_set_charset($conn, 'utf-8');

	//thuc hien cac cau truy van
	//select
	// $cusor = $conn->query($query);
	$cusor  = mysqli_query($conn, $query);
	$result = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($cusor, 1)) {
		$result[] = $row;
	}
	//dong ket noi
	$conn->close();
	return $result;
}


#student.php


<?php
require_once ('database.php');
if (!empty($_POST)) {
	$name = $_POST['name'];
	$age    = $_POST['age'];
	$address = $_POST['address'];
	// insert, update, delete & select
	if ($name != "" && $address != "") {
		$query = 'insert into students(name, age, address) values("'.$name.'", "'.$age.'", "'.$address.'")';
		query($query);
	}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>PHP tutorial</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-heading">
			Student List
		</div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>Student Name</th>
					<th>Email</th>
					<th>address</th>
				</tr>
<?php
$query  = 'select * from students';
$result = select($query);

for ($i = 0; $i < count($result); $i++) {
	echo '<tr>
				<td>'.($i+1).'</td>
				<td>'.$result[$i]['name'].'</td>
				<td>'.$result[$i]['age'].'</td>
				<td>'.$result[$i]['address'].'</td>
			</tr>';
}
?>
			</table>
		</div>
	</div>
</div>
<div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-body">
			<form method="post">
				<div class="form-group">
					<label>Student Name</label>
					<input type="text" name="name" class="form-control">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Age</label>
					<input type="text" name="age" class="form-control">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Address</label>
					<input type="text" name="address" class="form-control">
				</div>
				<button class="btn btn-success">Register</button>
			</form>
		</div>
	</div>
</div>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!