IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL- Xử lý bằng Ajax - Lập Trình PHP

Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL- Xử lý bằng Ajax - Lập Trình PHP

by GokiSoft.com - 15:19 14/06/2021 5,096 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên - Xử lý bằng Ajax


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:39 10/06/2021<?php 
require_once('dbhelper.php');

if (isset($_POST['name'])) {
	$name = $_POST['name'];
	$age = $_POST['age'];
	$address = $_POST['address'];
	$sql = "INSERT INTO `sinhvien` (`Name`, `Age`, `Address`) VALUES ('$name', '$age', '$address')";
	execute($sql);
	header("Location : Quanlisinhvien.php");
	die();
}
 <?php 
define('HOST', 'localhost');
define('DATABASE', 'baitap2');
define('USERNAME', 'root');
define('PASSWORD', '');<?php 
require_once('config.php');
function execute($sql){
	$conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
	mysqli_query($conn,$sql);
	mysqli_close($conn);
}
function executeresult($sql){
	$conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
	$result = mysqli_query($conn,$sql);
	$data = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($result,1)) {
		$data[] = $row;
	}
	mysqli_close($conn);
	return $data;	
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Them sinh vien</h2>
 <form action="" method="POST" id="add_sv">
  <div class="form-group">
   <label for="name">Fullname:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Enter name" name="name">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="age">Age:</label>
   <input type="number" class="form-control" id="age" placeholder="Enter age" name="age">
  </div>
   <div class="form-group">
   <label for="address">Address:</label>
   <input type="text" class="form-control" id="address" placeholder="Enter address" name="address">
  </div>
  <p><a href="Quanlisinhvien.php">Quay lai</a></p>
  <button type="submit" id="save" class="btn btn-success">Save</button>
 </form>
</div>
<script type="text/javascript">
	$('#save').on('click',function(){
		var name = $('#name').val();
		var age = $('#age').val();
		var address = $('#address').val();
		if(name == '' || age == ''|| address == ''){
			alert('	Nhap lai !!!')
		}else{
			$.ajax({
				url:"Sinhvien.php",
				method: "POST",
				data : {name : name,
						age : age,
						address : address
				},
				success : function(data){
				}

			});
		}
	});
</script>
</body>
</html><?php
function fixSqlInjection($str) {
	$str = str_replace('\\', '\\\\', $str);
	$str = str_replace('\'', '\\\'', $str);
	return $str;
}

function getPOST($key) {
	$value = '';
	if (isset($_POST[$key])) {
		$value = $_POST[$key];
	}
	return fixSqlInjection($value);
}

function getCOOKIE($key) {
	$value = '';
	if (isset($_COOKIE[$key])) {
		$value = $_COOKIE[$key];
	}
	return fixSqlInjection($value);
}

function getGET($key) {
	$value = '';
	if (isset($_GET[$key])) {
		$value = $_GET[$key];
	}
	return fixSqlInjection($value);
}

function md5Security($pwd) {
	return md5(md5($pwd).MD5_PRIVATE_KEY);
}<?php
require_once('dbhelper.php');
require_once('utility.php');
$action = getPOST('action');

switch ($action) {
	case 'delete':
		doDeleteUser();
		break;
}

function doDeleteUser() {
	$id = getPOST('id');

	$sql = "delete from sinhvien where id = $id";
	execute($sql);
}<?php 
require_once('dbhelper.php');
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Quan ly sinh vien</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Quan ly sinh vien</h2>   
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>No</th>
    <th>Fullname</th>
    <th>Age</th>
    <th>Address</th>
    <th></th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <?php 
  		$sql = 'select * from sinhvien';
  		$list = executeresult($sql);
  		$i = 1;
  		foreach ($list as $s) {
  			echo '<tr>
  				<td>'.$i++.'</td>
			    <td>'.$s['Name'].'</td>
			    <td>'.$s['Age'].'</td>
			    <td>'.$s['Address'].'</td>
					<td><button class="btn btn-danger" onclick="deleteUser('.$s['id'].')">Delete</button></td>
			   	</tr>';
  		}
  	 ?>
  </tbody>
 </table>
   <a href="addstd1.php"><button type="submit" class="btn btn-success">Add</button></a>
</div>


<script type="text/javascript">
	function deleteUser(id) {
		var option = confirm('Ban co chac chan muon xoa thong tin sinh vien nay khong')
		if(!option) return

		$.post('Delete.php', {
			'action': 'delete',
			'id': id
		}, function(data) {
			location.reload()
		})
	}
</script>

</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:24 09/06/2021


#config.php


<?php
define('HOST','localhost');
define('USERNAME','root');
define('PASSWORD','');
define('DATABASE','t2008a');


#database-helper.php


<?php
require_once('config.php'); 

function execute($sql){
  $conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
  mysqli_set_charset($conn,'utf8');
  mysqli_query($conn,$sql);
  mysqli_close($conn);
}

function executeResult($sql){
  $conn = mysqli_connect(HOST,USERNAME,PASSWORD,DATABASE);
  mysqli_set_charset($conn,'utf8');
  $result = mysqli_query($conn,$sql);
  $data = [];
  while(($row = mysqli_fetch_array($result,1)) != NULL){
    $data[] = $row;
  }
  mysqli_close($conn);
  return $data;
}

function removeSpecialCharacter($str) {
	$str = str_replace('\\', '\\\\', $str);
	$str = str_replace('\'', '\\\'', $str);
	return $str;
}

function getPOST($key) {
	$value = '';
	if (isset($_POST[$key])) {
		$value = $_POST[$key];
	}
	return removeSpecialCharacter($value);
}

function getGET($key) {
	$value = '';
	if (isset($_GET[$key])) {
		$value = $_GET[$key];
	}
	return removeSpecialCharacter($value);
}


#form.php


<?php
require_once('database-helper.php');

if(!empty($_POST)){
  $action = getPOST('action');
  $id = getPOST('id');
  switch($action){
    case 'delete':
      deleteStudent($id);
      break;
    default:
      addStudent();
      break;
  }
}

function addStudent(){
  $fullname = getPOST('fullname');
  $age = getPOST('age');
  $address = getPOST('address');
  $startTime = date('Y-m-d H:i:s');
  $cenvertedTime = date('Y-m-d H:i:s',strtotime('+5 hour',strtotime($startTime)));
  $created_at = $updated_at = $cenvertedTime;
  if(!empty($fullname)){
    $sql = "insert into student(fullname,age,address,created_at,updated_at) values ('$fullname',$age,'$address','$created_at','$updated_at')";
    execute($sql);
  }
}
function deleteStudent($id){
  $sql = "delete from student where id = $id";
  execute($sql);
}


#main.php


<?php
require_once('database-helper.php');
require_once('form.php');
$studentList = executeResult('select * from student');
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Quản lí sinh viên</title>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous">
  <!-- jQuery library -->
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div class="container">
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <span>Management Student's Detail Information</span>
      </div>
      <div class="card-body">
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th>No</th>
              <th>FullName</th>
              <th>Age</th>
              <th>Address</th>
              <th></th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
          <?php
            $count = 0;
            foreach ($studentList as $student) {
            echo '<tr>
              <td>'.(++$count).'</td>
              <td>'.$student['fullname'].'</td>
              <td>'.$student['age'].'</td>
              <td>'.$student['address'].'</td>
              <td style="text-align: center" ><button onclick="deleteProduct('.$student['id'].')" class="btn btn-danger">Delete</button></td>
              </tr>';
            }
          ?>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
    <br>
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <span>Input Student's detail information</span>
      </div>
      <div class="card-body">
        <form method="post">
          <div class="form-group">
           <label for="fullname">Fullname</label>
           <input type="text" class="form-control" name="fullname" id="fullname">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="age">Age</label>
           <input type="text" class="form-control" name="age" id="age">
          </div>
          <div class="form-group">
           <label for="address">Address</label>
           <input type="text" class="form-control" name="address" id="address">
          </div>
          <button class="btn btn-success">Save</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Optional JavaScript -->
  <script>
   function deleteProduct(id) {
    option = confirm('Are you sure to delete this product?')
    if(!option) return 

    $.post('form.php', {
     'action': 'delete',
     'id': id
    }, function(data) {
     location.reload()
    })
   }
  </script>
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <!-- <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script> -->
 </body>
</html>


#style.css


.card-header{
  background: rgb(116, 154, 224) !important;
  color: white;
}
label{
  font-weight: bold !important;
}


Nguyen Tuan Anh [T1907A]

Ngày viết: 16:39 15/06/2020


#config.php


<?php
const HOST   = 'localhost';
const USERNAME = 'root';
const PASSWORD = '';
const DATABASE = 'students';


#database.php


	<?php
require_once ('config.php');

function query($query) {
	//tao ket noi toi database
	$conn = new mysqli(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);
	mysqli_set_charset($conn, 'utf-8');

	//thuc hien cac cau truy van
	//insert, update, delete
	// $conn->query($query);
	mysqli_query($conn, $query);

	//dong ket noi
	$conn->close();
}

function select($query) {
	//tao ket noi toi database
	$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'students');
	mysqli_set_charset($conn, 'utf-8');

	//thuc hien cac cau truy van
	//select
	// $cusor = $conn->query($query);
	$cusor = mysqli_query($conn, $query);
	$result = [];
	while ($row = mysqli_fetch_array($cusor, 1)) {
		$result[] = $row;
	}
	//dong ket noi
	$conn->close();
	return $result;
}


#student.php


<?php
require_once ('database.php');
if (!empty($_POST)) {
	$name = $_POST['name'];
	$age  = $_POST['age'];
	$address = $_POST['address'];
	// insert, update, delete & select
	if ($name != "" && $address != "") {
		$query = 'insert into students(name, age, address) values("'.$name.'", "'.$age.'", "'.$address.'")';
		query($query);
	}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>PHP tutorial</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-heading">
			Student List
		</div>
		<div class="panel-body">
			<table class="table table-hover table-bordered">
				<tr>
					<th>No</th>
					<th>Student Name</th>
					<th>Email</th>
					<th>address</th>
				</tr>
<?php
$query = 'select * from students';
$result = select($query);

for ($i = 0; $i < count($result); $i++) {
	echo '<tr>
				<td>'.($i+1).'</td>
				<td>'.$result[$i]['name'].'</td>
				<td>'.$result[$i]['age'].'</td>
				<td>'.$result[$i]['address'].'</td>
			</tr>';
}
?>
			</table>
		</div>
	</div>
</div>
<div class="container-fluid">
	<div class="panel panel-primary">
		<div class="panel-body">
			<form method="post">
				<div class="form-group">
					<label>Student Name</label>
					<input type="text" name="name" class="form-control">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Age</label>
					<input type="text" name="age" class="form-control">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label>Address</label>
					<input type="text" name="address" class="form-control">
				</div>
				<button class="btn btn-success">Register</button>
			</form>
		</div>
	</div>
</div>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!