IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot Bài tập - Tìm hiểu Spring MVC qua ví dụ - Quản lý Tour du lịch - Lập trình Spring MVC Bài tập - Quản lý sản phẩm - Lập trình Spring MVC Bài tập - Tạo trang web hiển thị danh sách sinh viên - Lập trình Spring MVC Hướng dẫn tìm hiểu Spring MVC
Trang Chủ Spring MVC Bài tập - Quản lý sản phẩm - Lập trình Spring MVC

Bài tập - Quản lý sản phẩm - Lập trình Spring MVC

by GokiSoft.com - 19:20 12/10/2020 3,211 Lượt Xem

Tạo CSDL đặt tên là : product_mgr gồm 1 bảng product với các trường: tên sản phẩm, mô tả, thumbnail (link hình ảnh), price, discount, ngày tạo, ngày sửa

Thiết kế 1 controller đặt tên : ProductController

- Thực hiện các chức năng sau

1) Hiển thị danh sách sản phẩm

2) Thêm sản phẩm mới

3) Sửa sản phẩm

4) Xóa sản phẩm

5) Tìm kiếm theo tên sản phẩm (sử dụng like)

CSDL: Có thể sử dụng mysql hoặc sql server.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!