IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 10:47 13/12/2021 7,318 Lượt XemTải Resource

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyên Phấn Đông [community]

Ngày viết: 20:47 13/10/2020


bai
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>E-mail Editor</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style4.css">
</head>
<body>
 <form id="main" action="#">
  <h1>Compose e-mail message</h1><br>
  <table>
  	<tr>
  		<td ><label for="to">To:</label></td>
  		<td><input type="text" name="to" value="" style="width:400px"/></td>
  </tr>
  <tr>
  		<td ><label for="form">From:</label></td>
  		<td><input type="text" name="form" value="" style="width:400px"/></td>
  </tr>
  <tr>
  		<td ><label for="Cc">Cc:</label></td>
  		<td><input type="text" name="Cc" value="" style="width:400px"/></td>
  </tr>
  <tr>
  		<td ><label for="subject">Subject:</label></td>
  		<td><input type="text" name="Subject" value="" style="width:400px"/></td>
  </tr>
  <tr>
  		<td ><label for="message">Message:</label></td>
  		<td><textarea rows="10" cols="55" name="comment" form="usrform" class="scroll" > Nhập văn bản...</textarea></td>
  </tr>
  </table> 
 <a href="status.html"> <input type="submit" name=""></a>
  <input type="submit" id="register_0" value="Canner"/>
 </form>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div class="dropdown">
 <button id="myBtn" class="dropbtn"><img src="help.jpg"></button>
 <div id="myDropdown" class="dropdown-content">
  <h2 style="margin-left: 10px"> -: E-mail Editor Help:-</h2>
  <div style="margin-left: 60px;">
  <b><img src="bullet.jpg"> To and Cc:</b><br>
  <b>To</b> and <b>Cc</b> boxes allow you to enter the e-mail addresses of the recepients to whom to message has to be sent. Recipients will be able to see who else was sent the message by looking at the contents of the <b>To</b> and <b>Cc</b> boxes.<br>
  <b><img src="bullet.jpg"> Subject:</b><br>
  The <b>Subject</b> box allows you to enter meaningful summary of the message. <br>
  <b><img src="bullet.jpg"> Message:</b><br>
  The <b>Message</b> TextArea allow you to enter the text of your message.
</div>
<a href="" style="float: right;color: blue;cursor: hand" >close</a>
 </div>
</div>
<script>
document.getElementById("myBtn").onclick = function() {myFunction()};
function myFunction() {
 document.getElementById("myDropdown").classList.toggle("show");
}
</script>

</body>
</html>
style4.html


body{
	background-color: rgb(255,255,240);
	padding-left: 20%;
	float: left;
}
.textarea{
  scroll-behavior: auto;
  scrollbar-shadow-color: silver;
  scrollbar-arrow-color: black;
  scrollbar-face-color: gray;
}
.emaileditor{
	background-color: #FFFFDD;
}
#main{
	width: 500px;
	background-color: #DDFFEE;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	text-align: center;	
	float: left;
}
.scroll{
      display:block;
      border: 1px solid black;
      padding:5px;
      margin-top:5px;
      width:390px;
      height:150px;
      overflow:scroll;
     }

.dropdown {
 position: relative;
 display: inline-block;
}

.dropdown-content {
 display: none;
 position: absolute;
 width: 500px;
 height: 420px;
 background-color: #cfc;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	color: #303030;
	border: 2px solid black;
}
.clean{
	clear: all;
}
.show {display:block;}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:47 12/10/2020


#bullet.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1602517659/yz1xk7mdqcpibynzm7go.jpg


#help.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>E-mail Editor</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
</head>
<body>
	<div id="help">
		<div class="put" style="padding-bottom: 2px;">
			-: E-mail Editor Help :-
		</div>
		<ul class="trang2">
			<li> 
				<b style="margin-left: 5px">To and Cc:</b>
				<br>
				<div style="margin-left: -20px;text-align: left;">
					<b>To</b> and <b>Cc</b> boxes allow you to enter the e-mail addresses of the recepients to whom to message has to be sent. Recipients will be able to see who else was sent the message by looking at the contents of the <b>To</b> and <b>Cc</b> boxes.
				</div>
			</li>
			<li> 
				<b style="margin-left: 5px">Subject:</b>
				<br>
				<div style="margin-left: -20px;text-align: left;">
					The <b>Subject</b> box allows you to enter meaningful summary of the message.
				</div>
			</li>
			<li> 
				<b style="margin-left: 5px">Message:</b>
				<br>
				<div style="margin-left: -20px;text-align: left;">
					The <b>Message</b> TextArea allow you to enter the text of your message.
				</div>
			</li>
		</ul>
		<div id="close">
			<a href="index.html" style="text-decoration: none;color: blue">Close</a>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#Help.jpg


https://res.cloudinary.com/wegoup/image/upload/v1602517659/bo5wiiapuy1jltc47vxn.jpg


#index.css


body{
	background-color: rgb(255,255,240);
	padding-left: 20%;
}
.textarea{
	overflow: auto;
}
.imgHelp{
	cursor: help;
}
.EmailEditor{
	background-color: #FFFFDD;
}
#main{
	width: 400px;
	background-color: #DDFFEE;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px; 
}
#help{
	position: absolute;
	width: 500px;
	height: 420px;
	top: 10px;
	background-color: #cfc;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	border: solid 2px #303030;
}
#close{
	text-align: right;
	color: blue;
	cursor: hand;
}
ul.trang2{
	list-style-image: url(bullet.jpg);
	list-style-type: square;
}
form{
	margin-left: 20px;
}
.put{
	padding-top:17px;
	padding-bottom: 13px;
	font-size: 25px;
	font-weight: bold;
}
li.dat{
	margin-left: -91px;
  width: 386px;
  list-style-type: none;
  text-align: right;
  padding-bottom: 5px;
}
.cancel{
	margin-left: 95px;
	margin-top: -16.5px;
}
.send{
	position: absolute;
	top: 217px;
	left: 387px;
}
.help{
	position: absolute;
	top: 28px;
  right: 695px;
  font-size: 20px;
  font-family:arial;
  color: #2c24d1;
  font-weight: bold;
}
span.dat{
	background-color: #DDFFEE;
	text-decoration: none;
}
a{
	text-decoration: none;
}


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>E-mail Editor</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
</head>
<body>
	<div id="main">
		<div class="put">
			Compose e-mail message.
		</div>
		<form>
			<ul>
				<li class="dat">To: <input type="e-mail" name="receiver" size="40px" class="EmailEditor"></li>	
				<li class="dat">From: <input type="e-mail" name="sender" size="40px" class="EmailEditor"></li>
				<li class="dat">Cc: <input type="text" name="Cc" size="40px" class="EmailEditor"></li>
				<li class="dat">Subject: <input type="text" name="Subject" size="40px" class="EmailEditor"></li>
				<li class="dat">Message: <input type="message" name="Subject" size="40px" class="EmailEditor" class="textarea"></li>
			</ul>
			<div class="cancel">
				<button>Cancel</button>
	  	</div>
		</form>
		<div class="send">
	  		<a href="success.html"><button>Send</button></a>
	  </div>
	  <div class="help">
		<a href="help.html" class="imgHelp"><span class="dat">Help</span></a>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#success.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>E-mail Editor</title>
</head>
<body>
	<h1>Your message has been successfully sent.</h1>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!